ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 31.12.2020 67 973 53 979 27 344 3 676 1 461 558 (28 256) 1 586 274 662 1 586 936
Całkowite dochody za okres: 0 0 0 1 075 597 472 4 077 602 624 730 603 354
Zysk netto za okres 0 0 0 0 594 638 0 594 638 730 595 368
Inne całkowite dochody 0 0 0 1 075 2 834 4 077 7 986 0 7 986
Wycena opcji menadżerskiej 0 0 3 238 0 0 0 3 238 0 3 238
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0 0 0 0 (339) (339)
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 0 0 (430 073) 0 (430 073) 0 (430 073)
Emisja akcji 52 6 275 0 0 0 0 6 327 0 6 327
Zmiana kapitału w okresie 52 6 275 3 238 1 075 167 399 4 077 182 116 391 182 507
Kapitał własny na dzień 31.12.2021 68 025 60 254 30 582 4 751 1 628 957 (24 179) 1 768 390 1 053 1 769 443

Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej Kapitał z Transakcji Zabezpieczających Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 31.12.2019 67 825 38 018 26 392 602 1 369 869 (27 901) 1 474 805 1 332 1 476 137
Całkowite dochody za okres: 0 0 0 3 074 427 890 (355) 430 609 337 430 946
Zysk netto za okres 0 0 0 0 430 181 0 430 181 337 430 518
Inne całkowite dochody 0 0 0 3 074 (2 291) (355) 428 0 428
Wycena opcji menadżerskiej 0 0 952 0 0 0 952 0 952
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0 0 0 0 (554) (554)
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 0 0 (336 654) 0 (336 654) 0 (336 654)
Emisja akcji 148 15 961 0 0 0 0 16 109 0 16 109
Inne zmiany 0 0 0 0 453 0 453 (453) 0
Zmiana kapitału w okresie 148 15 961 952 3 074 91 689 (355) 111 469 (670) 110 799
Kapitał własny na dzień 31.12.2020 67 973 53 979 27 344 3 676 1 461 558 (28 256) 1 586 274 662 1 586 936