ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Skonsolidowany bilans

AKTYWA

Nota 31.12.2021 31.12.2020
I. Aktywa trwałe 1 722 788 1 671 676
Rzeczowy majątek trwały 17 1 460 925 1 451 189
Prawa do korzystania z aktywów 18 40 718 43 678
Wartości niematerialne 20 49 696 34 746
Wartość firmy 13.8 20 051 20 060
Nieruchomości inwestycyjne 19 2 773 2 724
Udziały w jednostkach stowarzyszonych 22 1 267 2 604
Należności długoterminowe 26 1 110 1 999
Przedpłaty na zakup rzeczowych aktywów trwałych 26 68 950 2 676
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.1 77 298 112 000
II. Aktywa obrotowe 1 804 027 1 217 208
Zapasy 25 900 685 516 591
Należności z tytułu podatku dochodowego 14.3 1 353 2 240
Należności handlowe i pozostałe 27 789 505 541 020
Aktywa z tytułu umów 13.2 0 141
Pożyczki 23 0 31
Pochodne instrumenty finansowe 38 8 674 6 015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 103 810 151 170
Aktywa razem 3 526 815 2 888 884

PASYWA

Nota 31.12.2021 31.12.2020
I. Kapitał własny 1 769 443 1 586 936
Kapitał akcyjny 29.1 68 025 67 973
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 29.2 60 254 53 979
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 29.3 30 582 27 344
Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń 29.4 4 751 3 676
Zyski zatrzymane 29.5 1 628 957 1 461 558
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 29.6 (24 179) (28 256)
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 768 390 1 586 274
Kapitały udziałowców niekontrolujących 1 053 662
II. Zobowiązania długoterminowe 548 313 564 954
Zobowiązania z tytułu kredytów 30 421 733 440 086
Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów 31 17 090 19 868
Zobowiązania pozostałe 33.1 11 344 1 385
Rezerwy 32 499 499
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 24.2 20 403 21 563
Przychody przyszłych okresów 34 33 910 35 599
Rezerwa na podatek odroczony 14.1 43 334 45 954
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 209 059 736 994
Zobowiązania z tytułu kredytów 30 535 041 272 771
Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów 31 4 854 4 679
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 14.3 50 993 30 835
Zobowiązania handlowe i pozostałe 33.2 526 093 352 802
Zobowiązania z tytułu umów 33.3 34 056 20 015
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 32 51 522 51 635
Pochodne instrumenty finansowe 38 2 810 1 478
Przychody przyszłych okresów 34 3 690 2 779
Pasywa razem 3 526 815 2 888 884