ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Nota 2021 2020
Zysk przed opodatkowaniem 732 905 505 234
Korekty: 170 625 173 362
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 296 748
Amortyzacja 17,18,20 153 646 146 593
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących aktywa trwałe 1 270 (16)
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych netto (528) 9 807
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych 51 214
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (469) (409)
Odsetki 11 065 14 402
Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny 0 303
Koszty opcji menadżerskich 3 238 952
Pozostałe pozycje netto 2 056 768
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego i zapłatą podatku 903 530 678 596
Zmiana stanu zapasów (384 094) (67 781)
Zmiana stanu należności netto (247 421) 3 820
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów i leasingów 179 532 61 826
Zmiana stanu rezerw 2 262 13 190
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (778) (564)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej przed zapłatą podatku 453 031 689 087
Dywidenda od jednostek stowarzyszonych 1 141 2 123
Podatek zapłacony (85 169) (54 590)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 369 003 636 620
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(+) Wpływy: 1 399 1 684
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 399 1 604
Spłacone pożyczki 0 80
(-) Wydatki: (218 521) (145 555)
Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (218 521) (145 555)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (217 122) (143 871)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(+) Wpływy: 485 805 284 512
Wpływy netto z emisji akcji 6 327 16 109
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 479 478 268 403
(-) Wydatki: (685 104) (730 535)
Dywidendy na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej (430 073) (336 654)
Dywidendy na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych (347) (554)
Spłaty kredytów i pożyczek (237 861) (373 681)
Płatności zobowiązań z tytułu praw do korzystania z aktywów (5 909) (5 060)
Odsetki od kredytów i pożyczek (10 905) (14 576)
Odsetki od zobowiązań związanych z prawami do korzystania z aktywów (9) (10)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (199 299) (446 023)
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed zmianą z tytułu różnic kursowych (47 418) 46 726
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 58 852
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (47 360) 47 578
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 151 170 103 592
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 28 103 810 151 170