Raport
Zintegrowany 2022

Koniunktura na rynkach

Spółki Grupy narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej gospodarce, do której trafia ok. 48% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich, gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 48% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej. Pozostałe 4% realizowane jest na rynkach poza Europą, głównie w USA. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej są zdywersyfikowane pomiędzy szereg klientów, a udział żadnego z nich nie przekracza 5% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

W 2022 roku sprzedaż rozwijała się dynamicznie praktycznie we wszystkich kierunkach. Największą dynamikę odnotowały kraje Unii Europejskiej z prawie 40% wzrostem sprzedaży r/r. W pozostałych krajach zanotowano 24% wzrost r/r natomiast na rynku krajowym wzrost przychodów osiągnął poziom 24% r/r.

Analizując strukturę produktową sprzedaży do klientów zewnętrznych (poza Grupę Kapitałową) widoczny jest wiodący, 41% udział Segmentu Systemów Aluminiowych (systemy fasad, drzwi i okien oraz zewnętrznych rolet aluminiowych), który swoją ofertę kieruje do budownictwa. W 2022 roku, w tym ze względu na rosnące ceny aluminium zwiększył się o 2 pp udział sprzedaży Segmentu Wyrobów Wyciskanych w sprzedaży Grupy Kapitałowej.  Segment ten produkuje profile, rury i pręty aluminiowe dla klientów z wielu branż, jednak wiodący udział mają branże budowlana oraz transport i motoryzacja. Segment Opakowań Giętkich zanotował udział zbliżony do roku poprzedniego. Segment ten oferuje swoje produkty (laminaty oraz folie z tworzyw sztucznych bez nadruku i z nadrukiem), głównie dla branży spożywczej. Dlatego też wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie (dostępność kredytów, poziom inwestycji), motoryzacji i transporcie (ilość sprzedawanych pojazdów jak również udział elementów z aluminium w pojazdach) oraz na rynku spożywczym (konsumpcja oraz rodzaj opakowań stosowanych przez producentów żywności) mają istotny wpływ na osiąganą przez Grupę Kapitałową sprzedaż.

Dostępność surowców

Podstawowe surowce wykorzystywane w działalności Grupy Kapitałowej to aluminium pierwotne, złomy aluminiowe a także półprodukty bazujące na aluminium (folia, blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Stanowią one łącznie ok. 55% całości surowców i materiałów do produkcji. Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza, które łącznie stanowią 20% ogółu zakupów surowcowych i materiałowych. Listę głównych pozycji uzupełniają akcesoria do produkcji systemów aluminiowych z 10% udziałem. Głównymi dostawcami surowców i materiałów są firmy zlokalizowane w Europie, w tym z Polski (ok 30%), z pozostałych krajów europejskich (60%). Zakupy dokonywane poza Europą stanowią ok 10% całości zakupionych surowców i materiałów do produkcji. Celem utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa oparta jest na współpracy z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard dostaw przy jednoczesnej ich dywersyfikacji gwarantującej konkurencyjność oraz stosowanie standardów etycznych obowiązujących w Grupie. Wartość zakupów u żadnego z dostawców
nie przekracza 10% skonsolidowanych zakupów surowców i materiałów.

W 2022 roku pomimo zawirowań rynkowych związanych z wojną w Ukrainie i związanej z nią rezygnacji ze współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi, spółki Grupy Kapitałowej nie odnotowały istotnych problemów w zaopatrzeniu w podstawowe surowce.

Polityka celna

12 października 2020 roku Komisja Europejska nałożyła karne cła w wysokości od 30% do 48% na produkty wyciskane sprowadzane do Europy z Chin. Cła te są efektem postepowania Komisji i począwszy od kwietnia 2021 roku będą obowiązywać przez okres 5 lat, co może mieć potencjalnie pozytywny wpływ na poziom zamówień
u producentów europejskich, w tym w Segmencie Wyrobów Wyciskanych Grupy KĘTY S.A.

Pośredni wpływ na poziom sprzedaży może mieć polityka celna poszczególnych krajów w relacji do produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową  lub jej klientów. Z kolei negatywny wpływ na koszty, mogą mieć ewentualne cła nakładane przez Komisję Europejską na surowce i półprodukty kupowane przez spółki Grupy Kapitałowej poza Unią Europejską.

Kursy walut

Wg szacunków w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wartość sprzedaży spółek Grupy Kapitałowej denominowana w EUR przekraczała koszty ponoszone w tej walucie. Poziom nadwyżki w skali roku szacuje się na ok 200 mln EUR. W przypadku waluty USD koszty w skali roku przekraczały poziom sprzedaży o około 150 mln USD. W rezultacie zmiany kursu PLN w stosunku do EURO oraz USD mają wpływ na osiągane wyniki. Dotyczy to zarówno rentowności eksportu jak i konkurencyjności na rynku krajowym w relacji to towarów importowanych. Spółki Grupy Kapitałowej podejmują działania w celu ograniczenia ryzyka walutowego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward, transferowania ryzyka na klienta poprzez stosowanie formuł cenowych uwzględniających zmiany kursu, czy też utrzymywanie części zadłużenia
w walutach obcych.

Konkurencja

Segmenty Grupy Kapitałowej działają głównie na rynku europejskim, konkurując zarówno z lokalnymi podmiotami działającymi w danym kraju, jak i koncernami działającymi w skali całej Europy lub Świata. Ponadto na rynki europejskie trafiają produkty z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Pomimo, iż firmy z tych kierunków dostarczają w większości przypadków relatywnie proste produkty, niewymagające większego przetworzenia lub skomplikowanej i precyzyjnej logistyki, ich oferta cenowa wpływa na kształtowanie się cen na rynkach, na które te produkty trafiają.

Działania konkurencji (polityka cenowa, inwestycje w nowe moce produkcyjne, wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów, wprowadzanie nowych technologii  o wyższej efektywności, dostęp do tańszych źródeł surowca, itp.) mogą wpływać na sytuację konkurencyjną na rynku a tym samym osiąganą przez spółki Grupy Kapitałowej sprzedaż i wyniki finansowe.

Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania i ich koszt

Spółki Grupy Kapitałowej realizują programy inwestycyjne oraz zwiększają skalę działalności zgodnie
z przyjętą strategią wykorzystując także finansowanie zewnętrzne. Oznacza to, iż pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ograniczenie w dostępie do finansowania zewnętrznego może mieć istotny wpływ na możliwość dalszego rozwoju i poziom wypłacanej przez Grupę KĘTY S.A. dywidendy. Związany z zadłużeniem zewnętrznym poziom stóp procentowych wpływa na wysokość kosztów finansowych a zatem na osiągane wyniki netto.

W 2022 roku głównymi bankami finansującymi bieżącą działalność oraz projekty inwestycyjne były: Bank BNP Paribas S.A., PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Wszystkie główne banki zawarły w 2022 roku aneksy przedłużające finansowanie Grupy Kapitałowej oraz zwiększające limity finansowania obrotowego na okres co najmniej kolejnych dwunastu miesięcy. Ponadto zawarto umowę z Bankiem PEKAO S.A. na kredyt inwestycyjny w kwocie 150 mln zł., finansujący inwestycje w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na kredyt inwestycyjny w kwocie 200 mln zł., finansujący inwestycje w Segmencie Wyrobów Wyciskanych.

Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do założeń polityki UE w sprawie zmian klimatu

28 listopada 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową strategiczną wizję dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050. W związku z powyższym Polska, jako jeden z krajów członkowskich powinna prowadzić działania zmierzające do realizacji powyższej wizji. Działania te mogą wiązać się z koniecznością realizacji dodatkowych inwestycji w Grupie Kapitałowej, bądź ponoszenia dodatkowych kosztów. Szczegółowe informacje dot. działań Grupy Kapitałowej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz parametrów planowanych i osiągniętych w 2022 roku znajdują się w pkt 9 niniejszego Sprawozdania – Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych.

Zmiany w prawie

Grupa Kapitałowa podlega znacznej i rosnącej ilości regulacji prawnych, np. ochrona danych osobowych, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, przeciwdziałanie korupcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i wiele innych, co powoduje wzrost kosztów związanych z monitorowaniem tych obszarów oraz wzrost ryzyka powstania sankcji w przypadku ewentualnego ich naruszenia. W 2022 roku nie zostały nałożone na spółki Grupy Kapitałowej kary, które miałyby istotny wpływ na działalność oraz osiągnięte wyniki finansowe.