Raport
Zintegrowany 2022

Projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe

Ogólne informacje na temat działalności inwestycyjnej

Działalność inwestycyjna była i jest motorem napędowym Grupy Kapitałowej, czynnikiem jej technologicznego rozwoju oraz źródłem generowania przewagi konkurencyjnej. Projekty inwestycyjne planowane są w kilkuletnim horyzoncie czasowym w ramach strategii a następnie weryfikowane co roku pod kątem ewentualnych zmian na rynku. Decyzja o realizacji głównych projektów inwestycyjnych podejmowana jest na podstawie szczegółowej analizy każdego z zadań z uwzględnieniem ich efektywności, stopy i okresu zwrotu oraz poziomu ryzyka i poprzedzona jest oceną i rekomendacją ze strony funkcjonującego w ramach Obszaru Centrum Komitetu Inwestycyjnego.

Działania inwestycyjne realizowane w Grupie Kapitałowej w ramach Strategii 2021-25 ukierunkowane są głównie na rozwój organiczny Grupy Kapitałowej. Dotyczą w szczególności zwiększenia zdolności wytwórczych poprzez budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych i magazynów oraz wyposażenie ich w nowoczesne linie produkcyjne. Biorą one pod uwagę m.in. rosnące wymagania ze strony klientów, zmieniające się przepisy prawne, jak również troskę o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracowników. Odpowiednie środki są alokowane również na utrzymanie dotychczasowych mocy produkcyjnych poprzez odtworzenie, modernizację i poprawę ich efektywności (inwestycje odtworzeniowe). W ciągu ostatnich 10 lat wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość ok. 2,5 mld zł.

Działalność inwestycyjna w 2022 r.

Wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 309,5 mln zł wobec 218,5 mln zł w roku 2021, co oznacza wzrost o 42% r/r.

W ramach SWW wyniosły one 163,9 mln zł i obejmowały głównie wydatki na budowę nowej hali produkcyjnej oraz dwóch pras z oprzyrządowaniem a także narzędzi produkcyjnych (matryc) przeznaczonych do bieżącej obsługi zamówień. . Wartość inwestycji poniesionych w ramach SSA w roku 2022 wyniosła 130,7 mln zł i obejmowała głównie zakup i instalację nowej lakierni pionowej, zakup i instalację linii do produkcji szkła ognioochronnego a także modernizację infrastruktury magazynowej. Wydatki inwestycyjne SOG wyniosły 9,6 mln zł i obejmowały głównie projekty odtworzeniowe. Wielkość wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Grupę KĘTY S.A. w 2022 roku wyniosła 130,2 mln zł wobec 56,8 mln zł w roku 2021, co oznacza wzrost o 129% r/r.

Opis najważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku w poszczególnych Segmentach znajduje się w rozdziale Działalność operacyjna segmentów biznesowych.

W roku 2022 Grupa Kapitałowa nie dokonywała inwestycji kapitałowych.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W ramach Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2021-2025 założono wydatki inwestycyjne w kwocie 1,3 mld zł, z czego w roku 2023 planowana ich wartość to 387 mln zł. Wydatki te finansowane będą ze środków własnych oraz z kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuacje finansową Grupy Kapitałowej, bezpieczne wskaźniki zadłużenia oraz płynności, a także pozyskane w roku 2022 finansowanie bankowe Zarząd Spółki nie przewiduje na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania problemów z finansowaniem zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych.