Raport
Zintegrowany 2022

Segment Systemów Aluminiowych

Charakterystyka produkcji oraz główne aktywa

Segment Systemów Aluminiowych, którego wiodącą spółką jest Aluprof S.A., zajmuje się produkcją  i sprzedażą systemów aluminiowych dla branży budowlanej, w tym: systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych, systemów przegród wewnętrznych np. do kształtowania przestrzeni biurowej, osłon przeciwsłonecznych (rolety, żaluzje fasadowe, tzw. screeny) a także rolowanych bram garażowych i przemysłowych.

Segment stawia na rozwój rozwiązań spełniających wymogi zrównoważonego budownictwa. W swojej ofercie posiada szereg nowoczesnych produktów, które dzięki wysokiej izolacji termicznej i innowacyjnym rozwiązaniom technicznym znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, które otrzymują certyfikaty BREEAM czy LEED. Aluprof posiada świadectwa Deklaracji Środowiskowej dla systemów okienno-drzwiowych oraz systemów fasadowych. Deklaracja EPD (Environmental Product Declaration) to niezależny certyfikat uznawany na całym świecie, który świadczy o wpływie produktu na środowisko naturalne. Przyznawany jest na podstawie analizy cyklu życia produktu (Lifecycle Assessment), który powinien redukować negatywny wpływ wyrobu na środowisko naturalne.

W 2022 r Segment uruchomił w ramach spółki Glassprof produkcję  szkła ognioochronnego, która stanowi dopełnienie oferty w zakresie oferowania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej.

Firma Aluprof posiada także niezależne Centrum Badań i Innowacji, które wdrożyło i działa zgodnie z systemem zarządzania ISO 17025 oraz otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która potwierdza wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu Centrum Badań i Innowacji Aluprof. Laboratorium posiada podpisaną umowę z polskim Instytutem Techniki Budowlanej oraz niemieckim odpowiednikiem - IFT Rosenheim.

Infrastrukturę produkcyjną stanowi pięć zakładów o powierzchni magazynowej przekraczającej łącznie 250 tys. m2, wyposażonych w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane parki maszynowe z czego cztery należą do Aluprof S.A. i zlokalizowane są w Bielsku Białej, Opolu, Goleszowie i Ogrodzonej natomiast jeden należy do spółki Romb S.A. i znajduje się w Złotowie.

Aluprof dysponuje lakierniami proszkowymi z wysokowydajnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami, wyposażonymi w szybkozmienne kabiny lakiernicze, a także lakierniami  pionowymi. Firma stawia na rozwiązania przyjazne środowisku używając nietoksycznych preparatów oraz stosując bezchromową obróbkę aluminium. Całość procesu lakierowania sterowana jest komputerowo, co gwarantuje stałość i powtarzalność parametrów lakierowania, w tym grubości powłoki. Skuteczność nadzoru nad parametrami lakierowania potwierdzają uzyskane certyfikaty organizacji Qualicoat, Seaside oraz wielu dostawców farb proszkowych.

W skład Segmentu Systemów Aluminiowych wchodzą  także przedstawicielstwa, biura sprzedaży i centra dystrybucyjne zlokalizowane w Europie m.in. w  Niemczech (Aluprof  Deutschland GmbH), w Wielkiej Brytanii (Aluprof Uk Ltd.), w Belgii (Aluprof Belgium), w Holandii (Aluprof Netherlands B.V), w Czechach (Aluprof System Czech s.r.o.), w Rumunii (Aluprof System Romania s.r.l.), na Węgrzech (Aluprof Hungary Ltd.), w Ukrainie (Aluprof System Ukraina Sp. z o.o.) oraz w Stanach Zjednoczonych (Aluprof System USA Inc).

Zakład w Bielsku-Białej         

Zakład w Opolu

Europejski rynek systemów aluminiowych cechuje się dużą ilością operujących na nim podmiotów. Wśród głównych firm konkurencyjnych w obszarze systemów architektonicznych w Polsce wymienić należy: Ponzio, Aliplast, Yawal czy Aluron natomiast w Europie segment konkuruje głównie ze znanymi globalnymi markami: Schuco, Reynaers, Aliplast, Kawneer, Sapa. Firmy konkurencyjne dla obszaru rolet to: Alutech, Alukon, BeClever, BuildingShutter, Heroal, Hosten, Portos a na rynkach eksportowych dodatkowo Warema, Hella czy Roma. Koniunktura na rynkach Europy Zachodniej w dużej części opiera się o tzw. Rynek wtórny, czyli remont i wymianę starszych rozwiązań podczas gdy w Europie Centralnej i Wschodniej, gdzie rozwiązania aluminiowe ze względu na cenę nie były popularne, rynek nowych obiektów jest motorem napędowym branży.

Produkty Segmentu sprzedawane są zarówno na rynku polskim, na którym generowane jest około 60% przychodów i na którym zajmuje on pozycję lidera, z udziałem szacowanym na poziomie około 40% w przypadku systemów aluminiowych do produkcji okien, drzwi i fasad oraz 60% w przypadku systemów roletowych, jak również na rynkach zagranicznych, z których generowane jest pozostałe 40% przychodów. Główne rynki zagraniczne to: Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Rumunia, Ukraina, Słowacja, Węgry ale także Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Wietnam. Pomimo bardzo trudnego otoczenia gospodarczego – wysokie ceny surowców w pierwszej połowie roku oraz rosnące stopy procentowe mające wpływ na koniunkturę w budownictwie – skutkującego ok. 4% spadkiem ilości sprzedaży, Segment zanotował w roku 2022 bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody Segmentu osiągnęły poziom 2 439 664 tys. zł i były wyższe o 22% r/r. Sprzedaż krajowa wzrosła o 23 % natomiast przychody z rynków zagranicznych osiągnęły 22 % dynamikę r/r.

Systemy aluminiowe produkowane są z profili aluminiowych, których głównym dostawcą jest Segment Wyrobów Wyciskanych oraz, ok. 20 – 25%, sprawdzeni dostawcy zewnętrzni zlokalizowani głównie w Europie. Dodatkowymi elementami wchodzącymi w skład systemów są okucia oraz akcesoria, które w ok. 75% pochodzą od dostawców krajowych, natomiast w pozostałej części od dostawców europejskich oraz z Dalekiego Wschodu. Na liście głównych materiałów znajduje się także blacha aluminiowa, która w 95% pochodzi od dostawców zagranicznych, w tym z Europy oraz z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Udział, żadnego z dostawców surowców, półproduktów i materiałów nie przekracza 10% całości zakupów realizowanych przez Segment.

Segment Systemów Aluminiowych przykłada ogromną wagę do ciągłego rozwoju oraz utrzymywania najwyższego poziomu swoich wyrobów oraz usług i opracowywania nowych, rewolucyjnych produktów w tym tych realizowanych na indywidualne zamówienia. Wciąż rosnące standardy budow­nictwa w zakresie energooszczędności, niskoemisyjności, cyrkularności rozwiązań  i ochrony osób przed skutkami ognia i dymu
są jed­nym z najważniejszych oczekiwań stawia­nych przed współczesną architekturą i te przyświecają  Segmentowi w pracach badawczo – rozwojowych.

Dążenie do obniżenia kosztów użytkowania budynków sprawia, że poprawa ich energooszczędności staje się szczególnie ważna. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów osiągnięcia tego celu jest projektowanie nowoczesnych rozwiązań  z zakresu stolarki budowlanej podnoszących izolacyjność cieplną budynków. Z kolei w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obiektach użyteczności publicznej kluczowym staje się rozwój systemów  ochrony przeciwpożarowej, które są nieustannie modernizowane i unowocześniane, a ich rozwój polega na zwiększaniu odporno­ści ogniowej, poszerzaniu możliwości kon­strukcyjnych, jak również
na usprawnianiu procesów technologicznych i obniżaniu pracochłonności produkcji. Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pożarowe obiektu są przegrody aluminiowo – szklane. To one w wielu przypadkach muszą spełniać wymagania przepisów przeciw­pożarowych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz umożli­wienia bezpiecznej ewakuacji użytkowni­ków budynku. Ich spełnienie często wiąże się z zastosowaniem szkła ognioodporne­go. Dlatego Segment rozszerzył  ofertę i do szerokiej gamy przegród i drzwi przeciw­pożarowych wprowadził w 2022 r. szkło przeciwpożaro­we marki Glassprof.

W realizacji powyższych celów  ogromną rolę odgrywa działające w ramach Segmentu Centrum Badań i Innowacji zlokalizowane w Ogrodowej (dalej: CBiI). CBiI wdrożyło i działa zgodnie z systemem zarządzania zgodnym
z normą ISO 17025 oraz posiada certyfikat wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu. W jego skład wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-wschodniej komora badawcza do badań ścian osłonowych w zakresie właściwości fizycznych, a także do badania wg norm amerykańskich ASTM i AAMA łącznie z testami sejsmicznymi i termicznymi. W CBiI wykonuje się ponadto badania mechaniczne okien i drzwi oraz badania systemów przeciwpożarowych. Piec badawczy jest w stanie zmieścić konstrukcje o wymiarach 4,5 x 5 m.

Do głównych projektów rozwojowych w roku 2022 należały:

 • opracowanie i wdrożenie do dystrybucji nowatorskiego systemu ścian wewnętrznych, jedno i dwuszybowych, całoszklanych z drzwiami. Wykonano pełne badania typu tego systemu uzyskując Europejską Ocenę Techniczną,
 • wdrożenie do produkcji systemu pergol ogrodowych, wyposażonych w ruchome lamele sterowane elektrycznie wraz z oświetleniem LED oraz z integracją systemów osłonowych,
 • rozwój systemów okienno-drzwiowych odporności ogniowej w tym wdrożenie nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego drzwi ppoż. bez wkładów ogniowych o odporności 30 minut,
 • prace modernizacyjno-rozwojowe w zakresie szeregu systemów okienno-drzwiowych dla zwiększenia ich cech użytkowych, w tym znaczącej poprawy izolacyjności termicznej oraz estetyki,
 • wdrożenie do realizacji obiektowej kilku nowych rozwiązań ścian osłonowych, między innymi dedykowanych dla prestiżowych obiektów na Śląsku, Wyspach Brytyjskich oraz USA,
 • prace konstrukcyjne w zakresie integracji systemów fasadowych i okiennych z systemami osłon przeciwsłonecznych, rolet oraz screenów, które w swojej ofercie ma Segment,
 • prace konstrukcyjne i badawcze nad rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo w zakresie kuloodporności, odporności na wybuch oraz ochrony przed włamaniem systemów okienno-drzwiowych
  i fasadowych.

Do głównych projektów inwestycyjnych Segmentu realizowanych w 2022 roku należały:

 • rozbudowa zakładu w Złotowie umożliwiająca zwiększenie mocy produkcyjnych w  obszarze produkcji systemów aluminiowych o ok. 20 – 25%,
 • lakiernia pionowa w zakładzie w Bielsku Białej,
 • linia do produkcji szkła ppoż. w zakładzie w Ogrodzonej.

Planowane na 2022 rok nakłady w kwocie 162 000 tys. zł. zostały zrealizowane w ok. 60%, głównie ze względu na decyzję o przesunięcie realizacji budowy zakładu w Złotowie na kolejny rok ze względu na pogarszającą się koniunkturę w drugiej połowie roku oraz wysokie ceny materiałów budowlanych i ograniczoną dostępność firm budowlanych co niekorzystnie wpływało na szacowany koszt budowy. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.