Raport
Zintegrowany 2022

Akcjonariat

Akcje Spółki są notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku pod kodem ISINPLKETY000011, sektor: hutnictwo metali nieżelaznych. Od 4 sierpnia 2022 r. akcje spółki są notowane w ramach indeksu WIG20 i WIG20TR oraz przynależą m.in. do indeksu: WIGdiv, WIG-ESG. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy KĘTY S.A. na dzień 23 marca 2023 r. wynosiła 9 650 152 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

  • GRI 2-6

Spółka nie posiada branżowego inwestora strategicznego. Głównymi akcjonariuszami są polskie Otwarte Fundusze Emerytalne posiadające łącznie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego oraz poprzedniego raportu okresowego przedstawia poniższa tabela.

Liczba akcji na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego (19.10.2022 r.) Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Liczba akcji
(23.03.2023 r.)
Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
PTE Allianz Polska S.A. (po połączeniu z Aviva PTE Aviva Santander S.A.)** <5% <5% 1 676 763 17,38%
Nationale Nederlanden OFE* 1 528 835 15,84% 1 531 756 15,87%
Aviva PTE Aviva Santander S.A 1 262 123 13,08% <5% <5%
Generali PTE S.A.(po przejęciu MetLife OFE, które zmieniło nazwę na NN Life OFE)*** <5% <5% 894 045 9,26%
MetLife OFE 581 224 6,02%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ* 844 104 8,75% 863 923 8,95%
AEGON PTE S.A.* 640 481 6,64% 644 413 6,68%
Pozostali 4 793 385 49,67% 4 039 252 41,86%
Razem 9 650 152 100,00% 9 650 152 100,00%
*Dane na podstawie sprawozdań OFE dot. rocznej struktury aktywów na 30.12.2022 r.
**Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 5 stycznia 2023 r. otrzymanego od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.
***Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 3 lutego 2023 r. otrzymanego od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym, Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, NN Life Otwartym Funduszem (poprzednio: Metlife OFE) Emerytalnym oraz NN Life Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. (poprzednio Metlife: DFE).
Osoby zarządzające Grupą KĘTY S.A. na dzień bilansowy posiadały 236 484 akcje zwykłe na okaziciela Grupy KĘTY S.A. co stanowi 2,45% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. od 19.10.2022 r. do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie miały miejsca inne, niż wskazane powyżej zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, w 2022 r. ani w 2023 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były zawierane żadne umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zarząd Spółki nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy z zastrzeżeniem przyjętych programów motywacyjnych dla pracowników przedstawionych na stronie.

Znaczący akcjonariusze

Akcje spółki Grupa KĘTY S.A. są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Spółki na dzień 23 marca 2023 r. wynosiła 9 650 152 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

Na dzień publikacji niniejszego dokumentu akcje Spółki zakwalifikowane są do indeksu WIG20. Wszystkie  akcje  Grupy KĘTY S.A. są  akcjami zwykłymi  na  okaziciela, z którymi związane są równe prawa i obowiązki. Statut Spółki nie ogranicza praw akcjonariuszy w zakresie  wykonywania  prawa głosu oraz rozporządzania akcjami. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej zaprezentowany został wykaz znaczących akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. wg. stanu na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego oraz wg. Stanu na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego.