Raport
Zintegrowany 2022

Polityka dywidendowa stanowi element ogłaszanej na dany okres Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Aktualnie obowiązująca opisana jest na stronie.

Grupa KĘTY S.A. począwszy od 2001 roku systematycznie wypłaca dywidendę. W 2022 roku wypłacone zostało z tego tytułu 505.378.460,24 zł (wzrost o ponad 17% względem roku poprzedniego) tj. 52,37 zł na akcję, co stanowiło około 85% skonsolidowanego zysku netto za 2021 rok. Dniem dywidendy był 11 lipca 2022 r., natomiast terminy wypłaty dywidendy ustalono na 2 sierpnia 2022 r. (kwota 168.395.152,40 zł tj. 17,45 zł na akcję) i 11 października 2022 r. (kwota 336.983.307,84 zł tj. 34,92 zł na akcję).

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Grupy KĘTY S.A. nie podjął uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku i wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy w każdym roku podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na poniższym wykresie zamieszczone zostały informacje o kwotach dywidend wypłaconych przez Grupę KĘTY S.A. w ostatnich pięciu latach, oraz kwotach dywidendy przypadających na jedną akcję. W okresie tym wartość wypłaconej dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wzrosła ponad dwukrotnie z 23,94 zł w 2018 r. do 52,37 zł., a łączna wartość wypłaconego zysku w formie dywidend w latach 2018 – 2022 wyniosła ponad 1,7 mld zł.