Raport
Zintegrowany 2022

Pozostałe informacje

W Grupie KĘTY S.A. realizowane są obecnie dwa programy motywacyjne dla pracowników Grupy Kapitałowej, których celem jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost wyników ekonomicznych i wzrost wartości akcji Spółki i które kontrolowane są przez Radę Nadzorczą Spółki.

Programami objęci są członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Kluczowej Kadry Menedżerskiej Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej (dalej: Osoby Uprawnione). Wskazania Osób Uprawnionych dokonuje Zarząd Spółki po konsultacjach z Radą Nadzorczą Spółki, z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, które są wskazywane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przyznaje Osobom Uprawnionym opcje umożliwiające nabycie, po ziszczeniu się określonych warunków, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Kryteriami określającymi możliwość przyznania opcji, oprócz wymaganego trzyletniego okresu zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej są: osiągnięcie wskaźnika zmiany ceny akcji Spółki w okresie trzech lat przewyższającego wskaźnik zmiany wartości indeksu WIG w tym samym okresie oraz osiągnięcie  wyznaczonego w uchwale WZA  wskaźnika dynamiki EBITDA oraz zysku netto w okresie trzech lat.. Ponieważ program podzielony jest na trzy transze przyznawane co roku w okresie trzech lat, spełnienie warunków programu weryfikowane jest dla każdej transzy indywidualnie. Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia przyjęła regulamin określający m.in. szczegółowe zasady, tryb, terminy i warunki przeprowadzenia programów zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Walnego Zgromadzenia.

Pierwszy z trwających aktualnie program motywacyjny prowadzony jest w oparciu o uchwałę nr 13/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. i realizowany jest w latach 2015-2023. Maksymalna liczba akcji oferowanych w ramach tego programu nie może przekroczyć 180.000 akcji. Program podzielony jest na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w programie i odpowiadającej im liczby obligacji. Opcje przyznawane były w trzech równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2015-2017. Rozpoczęcie realizacji opcji nastąpiło w określonych terminach przypadających w latach 2018-2020 i zakończy się w 2023 roku.

Drugi program motywacyjny prowadzony jest w oparciu o uchwałę nr 27/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 r. i realizowany jest w latach 2020-2028. Maksymalna liczba akcji oferowanych w ramach tego programu nie może przekroczyć 270.000 akcji. Program podzielony jest na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w programie i odpowiadającej im liczby obligacji.

Opcje przyznawane były w trzech równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2020-2022. Rozpoczęcie realizacji opcji nastąpi w określonych terminach przypadających w latach 2023-2025 i zakończy się w określonych dla poszczególnych transz terminach przypadających w latach 2026-2028.

Szczegółowe informacje na temat programów motywacyjnych, w tym kryteria określające możliwość przyznania opcji dostępne są w pkt 24 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz na stronie internetowej Spółki.

Maksymalna ilość akcji, która nadal może być nabyta przez osoby uprawnione w ramach programu z roku 2015 wynosi obecnie 660 akcji serii H. W przypadku tych akcji warunki objęcia określone w programie zostały już spełnione. W przypadku 270 000 akcji serii I z programu z roku 2020 spełnienie warunków zostanie zbadane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych za 2022 rok dla pierwszej transzy – 90 000 akcji, po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych za 2023 dla drugiej transzy – 90 000 akcji oraz po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych za 2024 rok dla trzeciej transzy – 90 000 akcji.

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie realizują programów motywacyjnych dla pracowników opartych o akcje lub udziały.

Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych

Emitent ani pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej na przestrzeni ostatnich 5 lat nie pozyskiwały finansowania w drodze emisji papierów wartościowych. Grupa KĘTY S.A. realizuje programy motywacyjne, o których mowa na stronie, oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia nowych akcji Grupy KĘTY S.A. emitowanych w ramach kapitału warunkowego, a pozyskane w ten sposób relatywnie niewielkie środki finansowe przeznaczane są na bieżącą działalność Spółki.

W 2022 r. nie były emitowane papiery wartościowe Grupy KĘTY S.A.

Informacje o skupie akcji własnych

Grupa KĘTY S.A. oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ani na przestrzeni ostatnich 5 lat nie dokonywały skupu akcji własnych. Grupa KĘTY S.A. oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji własnych. Spółki należące do Grupy Kapitałowej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nabywały ani nie obejmowały akcji Grupy KĘTY S.A.