Raport
Zintegrowany 2022

Wybrane wyniki

Spółka i jej Grupa Kapitałowa potwierdziły – pomimo spowolnienia gospodarczego oraz wyzwań związanych z pandemią COVID-19, skutkami wojny w Ukrainie, kryzysem energetycznym, inflacją oraz wysoką zmiennością notowań surowców i ograniczeniami w ich dostępności – silną pozycję rynkową. Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2022 były najwyższymi w historii Grupy KĘTY.

5 931
mln zł
Przychody ze sprzedaży
1 031
mln zł
Ebitda
678
mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
85-90
%
Średnioroczne wykorzystanie mocy produkcyjnych
8,2
%
Obniżenie r/r łącznej emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2 location based)
3,21
%
Obniżenie r/r ilości wytworzonych odpadów na tonę produkcji
12,7
%
Obniżenie r/r zużycia gazu na tonę produkcji
42
Liczba zrealizowanych projektów lokalnych w ramach programu "razem z grupą"
5 488
Liczba zatrudnionych pracowników na umowie o pracę
505
mln zł
Wypłacona dywidenda akcjonariuszom
387
mln zł
Poniesione nakłady inwestycyjne
1 056
mln zł
Zadłużenie netto