Raport
Zintegrowany 2022
W ramach Strategii wyznaczyliśmy 9 celów ESG. Prezentujemy wyniki osiągnięte w 2022 roku odnoszące się do wybranych przez nas wskaźników mierzenia efektywności ich realizacji.

Wskaźniki Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2022
Środowiskowe
Obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych [Mg CO2e/Mg] ((Emisje GHG zakres 1) plus (Emisje GHG zakres 2 location-based))/Wielkość produkcji 1. Wskaźnik obejmuje emisje z zakresu 1 i 2.

2. Rok bazowy: 2016

3. Metodyka obliczeń zgodna z The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition.

4. Wskaźnik obejmuje spółki krajowe Grupy Kapitałowej. W przypadku istotnej zmiany struktury Grupy możliwe korekty w kierunku wyliczenia wartości wskaźnika proporcjonalnie do zmian.

5. Wielkość emisji raportowana w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2e.

-20% -18,9%***
Udział złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków [%] (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑧ł𝑜𝑚𝑢 𝑎𝑙)/(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑦𝑟𝑜𝑏𝑢 ) 1. Masa złomu obejmuje: post-consumer scrap, pre-consumer scrap oraz home scrap.

2. Wlewki produkowane w linii topielno-odlewniczej Z w zakładzie w Kętach ze stopów serii 6000.

75% 70,5%*
Wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof [%] Ilość obiektów w systemach Aluprof w bazach obiektów certyfikowanych w Polsce i zagranicą Baza budynków certyfikowanych Polskiego Związku Budownictwa Ekologicznego, (obiekty klasyfikowane według wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków: Breeam, Leed, DGNB, HQE) plus bazy zagraniczne. +20% +32%**
Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu [%] ilość m2 folii i laminatów nadających się do recyklingu / całkowita ilość m2 folii i laminatów Folie i laminaty nadające się do recyklingu określone na zasadzie analizy struktury. Całkowita ilość folii i laminatów [m2] na podstawie raportu sprzedaży. +5% +2,8%**
Społeczne
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy- wskaźnik TRIR liczba liczba wypadków / czas przepracowany x 200000 Liczba wypadków na stu pracowników.

Stała 200000 wyliczana jest w sposób: 100 pracowników pracuje 40 godzin tygodniowo przez 50 tygodni w roku.

<1 1,30*
Poziom rotacji [%] liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia. Liczba pracowników uwzględnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. -5% r/r +8% r/r*
Realizacja inicjatyw społecznych w ramach programu „Razem z Grupą” projekt jednostkowa ilość projektów w danym roku Pojedynczy projekt w ramach kolejnych edycji programu grantowego „Razem z Grupą” 150 73**
Zarządzanie
Stabilna polityka dywidendowa [%] wartość wypłaconej dywidendy / wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej 1. Wartość dywidendy uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej opublikowany w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy uchwalona dywidenda.

60-100% 85%*
Zaangażowanie dostawców w zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej [%] dostawcy certyfikowani / lista dostawców Lista Dostawców – przyjęta grupa strategicznych dostawców, zdefiniowana w każdym segmencie operacyjnym Grupy Kapitałowej. 100% 75%**
* wykonanie w roku 2022
** wykonanie narastająco od początku strategii
*** zmiana procentowa intensywności emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego
Komentarz do wyników:

W ramach strategii Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. opracowane zostały plany działania odpowiadające na potrzeby rynku i klientów realizowane w duchu odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Cele ESG definiujemy jako proces doskonalenia i dostosowywania Grupy Kapitałowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego i oczekiwań w zakresie wpływu na obszar środowiskowy, społeczny i zarządczy. Cieszymy się z postępów, analizujemy odchylenia.

W obszarze naszego wpływu na środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu z satysfakcją obserwujemy realizację zgodną z postępem realizacji Strategii, a nawet osiągnięcie z wyprzedzeniem dwóch celów strategicznych. Segment Systemów Aluminiowych po dwóch latach strategii osiągnął i przekroczył cel pięcioletni – Wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie  realizowanych w systemach Aluprof  o 20% vs rok bazowy 2020 osiągając poziom 32%. Jest to w głównej mierze spowodowane tzw. zieloną transformacją jaką obserwujemy w branży budowlanej i zmianą postrzegania przez inwestorów certyfikacji, która staje się standardem rynkowym dla coraz liczniejszych inwestycji. Dynamiczny rozwój budownictwa zrównoważonego postrzegamy jako szansę w rozwoju naszych produktów w tym obszarze i aktywne uczestnictwo marki Aluprof w architekturze przyszłości – w 2023 zostaną podjęte decyzje dotyczące nowej wartości celu dla tego wskaźnika lub definicji nowego celu.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku celu związanego z wpływem na klimat. W roku 2022 ze względu na obniżenie wskaźnika intensywności emisji gazów cieplarnianych o 17% w stosunku do wartości roku bazowego dokonano aktualizacji celu z (-) 15% do poziomu (-)20%. Z uwagi na uzyskaną po roku 2022 redukcję intensywności emisji dla spółek krajowych w wysokości -18,9% realizacja wyznaczonego celu wydaje się niezagrożona.

Wykonanie w 2022 roku oraz docelowa realizacja w ramach celów strategicznych pozostałych dwóch wskaźników w obszarze środowiskowym (Udział złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków; Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu) nie budzą naszych zastrzeżeń – oba procesy są nadzorowane i świetnie wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Sukcesywnie zwiększamy udział złomów aluminium odzyskiwanych w instalacji do wtórnego wytopu, a  Segment Opakowań Giętkich dostosowuje swoją ofertę produktową do wymagań partnerów biznesowych w takim kierunku, aby produkowane opakowania miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

W obszarze społecznym konsekwentnie realizujemy lokalne projekty w ramach programu ”Razem z Grupą”. W ciągu dwóch lat było ich 73, co daje nam przekonanie, że skutecznie realizujemy nasze zobowiązania wobec społeczności lokalnych.

W zakresie bezpieczeństwa (wskaźnik TRIR – ilość wypadków na 100 pracowników) w roku 2022 uzyskaliśmy wynik na poziomie 1,30, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do roku 2021. Pomimo tego podtrzymujemy cel strategiczny na poziomie <1 i w celu jego osiągnięcia planujemy wdrożenie dodatkowych działań w kolejnych latach.

Istotne odchylenie w porównaniu z wyznaczonym celem (obniżanie poziomu wskaźnika o 5% r/r)  odnotowaliśmy w roku 2022 we wskaźniku rotacji. Z powodu pandemii Covid jego wartość w roku 2020 została zaburzona w stosunku do lat poprzednich, dlatego przyjęto jako bazowy rok 2019. W ten sposób określony został cel na rok 2022 w wysokości 10,8, natomiast wynik w tym roku wyniósł 12,3. Obliguje to Grupę Kapitałową do przeprowadzenia przeglądu i podjęcia dodatkowych działań. Kluczowym narzędziem podczas analizy wskaźnika rotacji są rozmowy z pracownikami odchodzącymi z organizacji (tzw. Exit interview). Badamy ich opinie na temat warunków pracy, oferty firmy i na tej podstawie doskonalimy nasze środowisko pracy.

W obszarze zarządzania w 2022 roku zrealizowaliśmy zgodnie z deklaracjami wskaźnik wypłaty dywidendy oraz objęliśmy kolejnych dostawców zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej. W trakcie roku, z powodu zaprzestania współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi na skutek konfliktu w Ukrainie, ale też z przyczyn naturalnych, wynikających z bieżącej działalności (zmiana dostawcy, dywersyfikacja zakupów), lista dostawców została w każdym z Segmentów Operacyjnych zaktualizowana. Nadal elementem niezmiennym jest cel objęcia zasadami zrównoważonego rozwoju jak największej skali obrotów. W 2022 roku normy kodeksu zostały wpisane we współpracę z kolejnymi dostawcami – na 31.12.2022 wypełnia je 565 dostawców.