Raport
Zintegrowany 2022

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota 2022 2021
Zysk netto za okres 679 652 595 368
Inne całkowite dochody, które będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem (12 876) 5 404
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych (3 028) 4 077
Zmiana wyników na rachunkowości zabezpieczeń (9 848) 1 327
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem 6 793 3 536
Zyski (straty) aktuarialne 23.3 6 793 3 536
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem za okres (6 083) 8 940
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które będą odniesione na rachunek zysków i strat 1 871 (252)
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat (1 247) (702)
Inne całkowite dochody netto (5 459) 7 986
Całkowity dochód za okres 674 193 603 354
Całkowity dochód przypadający na:
Akcjonariuszy niekontrolujących 1 296 730
Akcjonariuszy jednostki dominującej 672 897 602 624