Raport
Zintegrowany 2022

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Nota 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6
Kapitał własny na dzień 31.12.2021 68 025 60 254 30 582 4 751 1 628 957 (24 179) 1 768 390 1 053 1 769 443
Całkowite dochody za okres: 0 0 0 (7 977) 683 902 (3 028) 672 897 1 296 674 193
Zysk netto za okres 0 0 0 0 678 356 0 678 356 1 296 679 652
Inne całkowite dochody 0 0 0 (7 977) 5 546 (3 028) (5 459) 0 (5 459)
Wycena opcji menadżerskiej 0 0 5 086 0 0 0 5 086 0 5 086
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0 0 0 0 (1 758) (1 758)
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 0 0 (505 378) 0 (505 378) 0 (505 378)
Zmiana kapitału w okresie 0 0 5 086 (7 977) 178 524 (3 028) 172 605 (462) 172 143
Kapitał własny na dzień 31.12.2022 68 025 60 254 35 668 (3 226) 1 807 481 (27 207) 1 940 995 591 1 941 586

Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej Kapitał z Transakcji Zabezpieczających Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Nota 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6
Kapitał własny na dzień 31.12.2020 67 973 53 979 27 344 3 676 1 461 558 (28 256) 1 586 274 662 1 586 936
Całkowite dochody za okres: 0 0 0 1 075 597 472 4 077 602 624 730 603 354
Zysk netto za okres 0 0 0 0 594 638 0 594 638 730 595 368
Inne całkowite dochody 0 0 0 1 075 2 834 4 077 7 986 0 7 986
Wycena opcji menadżerskiej 0 0 3 238 0 0 0 3 238 0 3 238
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0 0 0 0 (339) (339)
Dywidenda na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 0 0 (430 073) 0 (430 073) 0 (430 073)
Emisja akcji 52 6 275 0 0 0 0 6 327 0 6 327
Zmiana kapitału w okresie 52 6 275 3 238 1 075 167 399 4 077 182 116 391 182 507
Kapitał własny na dzień 31.12.2021 68 025 60 254 30 582 4 751 1 628 957 (24 179) 1 768 390 1 053 1 769 443