Raport
Zintegrowany 2022

Skonsolidowany bilans

AKTYWA Nota 31.12.2022 31.12.2021
I. Aktywa trwałe 1 903 253 1 722 788
Rzeczowy majątek trwały 17 1 647 901 1 460 925
Prawa do korzystania z aktywów 18 60 024 40 718
Wartości niematerialne 20 76 212 49 696
Wartość firmy 13.7 20 039 20 051
Nieruchomości inwestycyjne 19 3 038 2 773
Udziały w jednostkach stowarzyszonych 22 1 673 1 267
Należności długoterminowe 25 831 1 110
Przedpłaty na zakup rzeczowych aktywów trwałych 25 43 329 68 950
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.1 50 206 77 298
II. Aktywa obrotowe 1 982 890 1 804 027
Zapasy 24 985 148 900 685
Należności z tytułu podatku dochodowego 14.3 3 797 1 353
Należności handlowe i pozostałe 26 852 273 789 505
Pochodne instrumenty finansowe 37 2 254 8 674
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 139 418 103 810
Aktywa razem 3 886 143 3 526 815

PASYWA Nota 31.12.2022 31.12.2021
I. Kapitał własny 1 941 586 1 769 443
Kapitał akcyjny 28.1 68 025 68 025
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 28.2 60 254 60 254
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 28.3 35 668 30 582
Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń 28.4 (3 226) 4 751
Zyski zatrzymane 28.5 1 807 481 1 628 957
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 28.6 (27 207) (24 179)
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 940 995 1 768 390
Kapitały udziałowców niekontrolujących 591 1 053
II. Zobowiązania długoterminowe 989 078 548 313
Zobowiązania z tytułu kredytów 29 854 051 421 733
Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów 30 40 341 17 090
Zobowiązania pozostałe 32.1 30 315 11 344
Rezerwy 31 499 499
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 23.2 15 751 20 403
Przychody przyszłych okresów 33 34 228 33 910
Rezerwa na podatek odroczony 14.1 13 893 43 334
III. Zobowiązania krótkoterminowe 955 479 1 209 059
Zobowiązania z tytułu kredytów 29 295 416 535 041
Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów 30 5 942 4 854
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 14.3 59 862 50 993
Zobowiązania handlowe i pozostałe 32.2 503 640 526 093
Zobowiązania z tytułu umów 32.3 30 540 34 056
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 31 50 972 51 522
Pochodne instrumenty finansowe 37 6 237 2 810
Przychody przyszłych okresów 33 2 870 3 690
Pasywa razem 3 886 143 3 526 815