Raport
Zintegrowany 2022

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Nota 2022 2021
Zysk przed opodatkowaniem 798 957 732 905
Korekty: 244 252 170 625
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności (807) 296
Amortyzacja 17,18,20 166 252 153 646
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących aktywa trwałe 10 403 1 270
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych netto 3 972 (528)
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych (67) 51
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 58 (469)
Odsetki 58 452 11 065
Koszty opcji menadżerskich 5 086 3 238
Pozostałe pozycje netto 903 2 056
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego i zapłatą podatku 1 043 209 903 530
Zmiana stanu zapasów (84 463) (384 094)
Zmiana stanu należności netto (62 469) (247 421)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów i leasingów (50 089) 179 532
Zmiana stanu rezerw 1 591 2 262
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (502) (778)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej przed zapłatą podatku 847 277 453 031
Dywidenda od jednostek stowarzyszonych 506 1 141
Podatek zapłacony (113 627) (85 169)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 734 156 369 003
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(+) Wpływy: 2 038 1 399
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 038 1 399
(-) Wydatki: (309 543) (218 521)
Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (309 543) (218 521)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (307 505) (217 122)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(+) Wpływy: 445 942 485 805
Wpływy netto z emisji akcji 0 6 327
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 445 942 479 478
(-) Wydatki: (837 004) (685 104)
Dywidendy na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej (505 378) (430 073)
Dywidendy na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych (1 796) (347)
Spłaty kredytów i pożyczek (261 824) (237 861)
Płatności zobowiązań z tytułu praw do korzystania z aktywów (9 438) (5 909)
Odsetki od kredytów i pożyczek (58 568) (10 914)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (391 062) (199 299)
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed zmianą z tytułu różnic kursowych 35 589 (47 418)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 19 58
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 35 608 (47 360)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 103 810 151 170
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 27 139 418 103 810