Raport
Zintegrowany 2022

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota 2022 2021
Przychody z umów z klientami 13.1 5 930 865 4 597 575
– w tym od jednostki stowarzyszonej 0 249
Pozostałe przychody operacyjne 13.2 20 750 18 699
Udział w zysku/(stracie) netto jednostki wycenianej metodą praw własności 22 807 (296)
Zmiana stanu zapasów produktów produkcji w toku 27 290 177 554
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 21 794 19 121
Koszty operacyjne ogółem, w tym: (5 136 323) (4 066 605)
Amortyzacja 1718, 20 (166 252) (153 646)
Zużycie materiałów, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów 13.8 (3 924 205) (2 952 437)
Usługi obce (363 771) (344 399)
Podatki i opłaty (20 631) (19 378)
Świadczenia pracownicze (606 693) (558 704)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych MSSF9 13.3 (340) 270
Pozostałe koszty operacyjne 13.4 (54 431) (38 311)
Zysk netto z działalności operacyjnej 865 183 746 048
Przychody finansowe 13.5 1 272 1 911
Koszty finansowe 13.6 (67 498) (15 054)
Zysk przed opodatkowaniem 798 957 732 905
Podatek dochodowy 14 (119 305) (137 537)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 679 652 595 368
Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 1 296 730
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 678 356 594 638
Zysk z działalności zaniechanej 0 0
Zysk za rok obrotowy 679 652 595 368

Zysk na akcje w PLN 2022 2021
Zysk z działalności kontynuowanej – podstawowy 70,29 61,65
Zysk z działalności kontynuowanej – rozwodniony 70,29 61,51
Zysk z działalności zaniechanej – podstawowy 0 0
Zysk z działalności zaniechanej – rozwodniony 0 0
Zysk z działalności – podstawowy 70,29 61,65
Zysk z działalności – rozwodniony 70,29 61,51