Raport
Zintegrowany 2022

Segmenty realizują swoją działalność w oparciu o dostępne kapitały, w tym kapitał finansowy, ludzki, intelektualny, produkcyjny, społeczny i naturalny oraz przy udziale lub wpływie szeregu grup interesariuszy. Dzięki efektywnemu wykorzystania w/w zasobów tworzone są wartości, z których korzystają poszczególni interesariusze.

Kapitał finansowy

 • Kapitał własny 1 769 mln PLN
 • Zobowiązania całkowite 1 757 mln PLN
 • Pomoc publiczna – zwolnienie z podatku dochodowego 31,1 mln PLN

Przyświeca nam idea dbałości o powierzony nam kapitał. Poprzez podejmowane decyzje zarządcze mamy realny wpływ na wartość akcji spółki i osiągane wyniki finansowe.

 • Zwrot z kapitałów własnych (ROE) 35%
 • Zapłacony w Polsce podatek VAT o wartości 237,7 mln PLN i podatek CIT o wartości 107,5 mln PLN
 • Wypłacona dywidenda 505 mln PLN

Rzeczowy i produkcyjny

 • 1 461 mln PLN – wartość rzeczowego majątku trwałego
 • 1 804 mln PLN – wartość majątku obrotowego
 • 310 mln PLN – wartość wydatków inwestycyjnych

Systematycznie rozwijamy nasz potencjał produkcyjny dostosowując procesy i produkty do gospodarki obiegu zamkniętego.

 • ok. 85 – 90% wykorzystanie mocy produkcyjnych
 • 5 930,9 mln PLN – przychody ze sprzedaży
 • 17,5% – Zwrot z aktywów (ROA)

Kapitał ludzki i intelektualny

 • 5 555 pracowników
 • 30% stanowią kobiety

Najważniejszym ogniwem organizacji są pracownicy, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wprowadzają w ruch każdy proces biznesowy. Kapitał ludzki traktujemy jako nadzwyczajne aktywa organizacji. Nasza strategia opiera się na budowaniu długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym szacunku. Drogą do sukcesu jest więc przygotowywanie ciekawej oferty kandydatom, zatrudnianie osób posiadających odpowiednie kompetencje, a następnie zapewnienie pracownikom bezpiecznych, dobrych i konkurencyjnych warunków pracy i rozwoju.

 • 5 488 pracowników
 •  31% stanowią kobiety
 • 84% zatrudnionych na czas nieokreślony
 • wartość świadczeń pracowniczych: 606,7 mln PLN
 • średnio 6h szkoleniowych na zatrudnionego
 • 611 nowych pracowników
 • rotacja na poziomie 12,3%
 • EBITDA na zatrudnionego: 188 tys. PLN

Kapitał naturalny

 • 35,9 tys. ton złomu aluminiowego poddanego recyklingowi
 • 278 tys. ton zużytych surowców
 • 676,6 tys. GJ zużytej energii el.
 • 665,5 tys. GJ gazu ziemnego
 • 1042 tys. m3 zużytej wody
 • 0,559 MgCO2e/Mg Intensywność emisji gazów cieplarnianych spółek zlokalizowanych w Polsce (zakres 1+2 location based/produkcja).

Grupa Kapitałowa kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Priorytety w tym zakresie zostały określone w Polityce Środowiskowej, Polityce Klimatycznej oraz w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Metody i narzędzia realizacji wraz z przypisaniem odpowiedzialności określono formalnymi procedurami i instrukcjami wdrożonymi w ramach systemu zarządzania zgodnego z wytycznymi międzynarodowej normy ISO 14001. W dokumentach tych sparametryzowano cele dotyczące obszaru środowiskowego ujęte w Strategii na lata 2021 – 2025. Spółki zadeklarowały odpowiedzialność za wpływ prowadzonych działań na zmiany klimatu oraz zobowiązały się do jego minimalizowania poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój recyklingu oraz efektywnej gospodarki odpadami.

 • Wzrost +0,97% ton złomu aluminiowego poddanego recyklingowi na tonę produkcji
 • Spadek -4% zużycia surowców
 • Spadek -6,4 %zużycia energii el.
 • Spadek -25,1% zużycia wody na tone produkcji
 • Spadek -1,99% intensywności emisji gazów cieplarnianych spółek zlokalizowanych w Polsce (zakres 1+2 location based/produkcja).

Kapitał społeczny

 • Ponad 12 tys. kluczowych interesariuszy (pracownicy, klienci, dostawcy)
 • Społeczności lokalne w głównych lokalizacjach firmy (Bielsko-Biała, Kęty, Goleszów, Tychy, Opole, Złotów)

Grupa Kapitałowa jest uczestnikiem życia społecznego w regionach, w których zlokalizowane są jej spółki. Mamy realny wpływ na nasze otoczenie. Chcemy kreować pozytywną zmianę, dlatego wspólnie z naszymi pracownikami, którzy tworzą lokalną społeczność odpowiadamy na wyzwania i potrzeby oraz przyczyniamy się do rozwoju regionu.

 • blisko 300 podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
 • 75% Strategicznych Dostawców objętych Kodeksem Postępowania Dostawców
 • Efekty kampanii społecznej Ultrakrew – W ramach akcji w całej Polsce w 2 edycjach- zimowej i letniej zebrano 1658 litrów, co przekłada się na potencjalnie 11,5 tysiąca uratowanych osób.  Grupa Kapitałowa Grupy Kęty zorganizowała dwie zbiórki krwi, w których udział wzięło 185 dawców, zebrano 83 litry krwi.
 • 42 projekty w programie „Razem z Grupą”.