Raport
Zintegrowany 2022

Model tworzenia wartości

Model biznesowy opiera się na podstawowej zasadzie maksymalizacji szybkości reagowania na potrzeby klientów. Zasada ta jest szczególnie istotna w przypadku Segmentu Wyrobów Wyciskanych i Segmentu Opakowań Giętkich, których produkcja w 100% jest realizowana na bazie konkretnych zamówień, a przewaga konkurencyjna wynika z umiejętności prawidłowego zidentyfikowania potrzeb klientów, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe, wysokiej efektywności procesu produkcji oraz trafnych decyzji inwestycyjnych.

Nieco odmienny charakter ma działalność Segmentu Systemów Aluminiowych, który posiada własną gamę produktową w postaci szeregu systemów stolarki aluminiowej oraz zewnętrznych rolet aluminiowych. Jednak i w tym przypadku podstawowe przewagi wynikają z trafnej oceny potrzeb klientów i sytuacji na rynku oraz adekwatnego dostosowania oferty produktowej i sposobu obsługi klienta.

Segmenty realizują swoją działalność w oparciu o dostępne kapitały, w tym kapitał finansowy, ludzki, intelektualny, produkcyjny, społeczny i naturalny oraz przy udziale lub wpływie szeregu grup interesariuszy. Dzięki efektywnemu wykorzystania w/w zasobów tworzone są wartości, z których korzystają poszczególni interesariusze.

Model biznesowy, model tworzenia wartości