Raport
Zintegrowany 2022

Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu

Analiza ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

  • GPW E-P3

Model biznesowy Grupy Kapitałowej jest dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej i w opinii Zarządu nie ulegnie on w średnim terminie istotnym zmianom w przypadku aktualnie przewidywanych zmian klimatycznych. Spółki Grupy Kapitałowej działają już w obszarach, które wspierają działania służące ochronie klimatu oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Wnioski takie powstały również na bazie przeprowadzonej wewnętrznej analizy wpływu zmian klimatu w oparciu o projekcje klimatyczne dostępne na portalu stworzonym przez Instytut Ochrony Środowiska. Projekcje te zawierają dwa warianty wzrostu średniej temperatury w porównaniu z epoką przedindustrialną: wzrost o 2,5 oraz o 4,5 stopnia C. W efekcie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż.:

  • działalność produkcyjna Grupy KĘTY S.A. jak i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej prowadzona jest na obszarach nienarażonych bezpośrednio na zalanie w skutek podniesienia poziomu wód w morzach i oceanach spowodowanych zmianami klimatycznymi;
  • działalność produkcyjna Grupy KĘTY S.A. jak i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej prowadzona jest w strefie klimatu umiarkowanego, na obszarach nienarażonych na zmiany czynników klimatycznych (temperatura, opady, wiatr), które uniemożliwiałyby prowadzenie dotychczasowej działalności;
  • działalność produkcyjna Grupy KĘTY S.A. jak i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej prowadzona jest na obszarach, na których występują zdarzenia pogodowe o charakterze krótkotrwałym (deszcz nawalny, silny wiatr, trąba powietrzna), których częstotliwość może zwiększyć się wraz ze zmianami klimatycznymi, jednak ich wpływ (ewentualna wartość majątku narażona na ryzyko strat) oraz częstotliwość występowania nie zagraża ciągłości działania Grupy Kapitałowej.

Ponadto Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i nie są aktualnie narażone na ryzyko zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

W związku z powyższym przyjęto, iż zagadnienia związane z wpływem zmian klimatu na Grupę KĘTY S.A. oraz Grupę Kapitałową w perspektywie najbliższych kilku / kilkunastu lat nie będą miały istotnego wpływu na model prowadzonej działalności oraz sprawozdania finansowe. Jednocześnie uznano, że Grupa KĘTY S.A. oraz Grupa Kapitałowa ma realny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, co nie będzie miało wpływu na model biznesowy, ale w dłuższej perspektywie ze względu na niższy ślad węglowy może zwiększyć konkurencyjność oferowanych przez Grupę Kapitałową produktów.  W trakcie analizy zidentyfikowano następujące ryzyka/szanse, które powinny być monitorowane oraz ograniczane (w przypadku ryzyk) lub maksymalizowane (w przypadku szans):

Pozycja Wpływ Zarządzanie
Utrata konkurencyjności, w tym wykluczenie z rynku ze względu na oferowanie produktu o wysokim śladzie węglowym Ryzyko Poprzez realizowaną politykę klimatyczną oraz wynikające z niej cele dot. poziomu emisyjności
Okresowy deficyt wody na cele produkcyjne (SWW) Ryzyko Monitorowanie źródeł poboru wody oraz prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia wykorzystania
Zwiększenie popytu na produkty z aluminium zmniejszające emisyjność budynków oraz zmniejszające emisyjność pojazdów Szansa Monitorowanie trendów rynkowych oraz zwiększanie oferty oraz mocy produkcyjnych w zakresie wyrobów zmniejszających emisyjność budynków i pojazdów
Wzrost konkurencyjności w stosunku do podmiotów nie dostosowujących swojej działalności do wymogów regulacyjnych związanych z polityką klimatyczną UE Szansa Poprzez realizowaną politykę klimatyczną oraz monitorowanie otoczenia konkurencyjnego

W Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność identyfikujemy jako tożsame z ESG. Odpowiedzialność za te aspekty spoczywa na Zarządzie Spółki, w szczególności zarządza nimi Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny zgodnie z § 7 Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Grupy KĘTY S.A.