Raport
Zintegrowany 2022

List Prezesa Zarządu

  • GRI 2-22

Rok 2022, podobnie jak ostatnie kilka lat, był dla Grupy KĘTY S.A. wielkim wyzwaniem. Mnogość i skala problemów, z jakimi firmom przyszło się w tym czasie zmierzyć (pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i jej skutki, przerwy w łańcuchu dostaw, zmienność cen surowców, w końcu kryzys energetyczny, inflacja, spowolnienie gospodarcze), miały charakter bezprecedensowy i istotnie wpływały na światową gospodarkę.

Z tym większą satysfakcją pragnę się podzielić pozytywnymi informacjami na temat wyników Grupy KĘTY S.A., która zakończyła rok 2022 znacząco powyżej pierwotnych założeń finansowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 5 931 mln zł (+ 29%  r/r), EBITDA przekroczyła 1 031 mln zł (+ 15% r/r), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 678 mln zł (+14%). Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2022 były najwyższymi w historii Grupy KĘTY S.A.

5 931
mln zł
Przychody ze sprzedaży
1 031
mln zł
EBITDA
678
mln zł
Zysk netto

Dzieląc się z Państwem dobrymi wynikami finansowymi, chciałbym gorąco podziękować wszystkim Pracownikom spółek Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., za pracę i zaangażowanie w budowę wartości naszej Firmy, gratulując jednocześnie zawodowych sukcesów.

Chciałbym także wszystkim Koleżankom i Kolegom złożyć podziękowania za to, że w tych trudnych czasach potrafili i chcieli okazać serce rodzinom naszych ukraińskich Pracowników, im samym, a także ukraińskim uchodźcom.  Od pierwszego dnia wojny w ramach Solidarności z Ukrainą nieustannie pomagamy: pod opieką naszych pracowników wolontariuszy w najgorętszym okresie znalazło się kilkaset osób, które otrzymały niezbędną pomoc materialną i mieszkaniową, a także nadzieję w postaci możliwości podjęcia pracy, kształcenia
i wychowywania dzieci z dala od okrucieństw wojny. W sumie w 2022 roku przeznaczyliśmy na cele pomocowe blisko 1,7 mln złotych i zamierzamy tę pomoc kontynuować.

Omawiając roczne wyniki finansowe, ze względu na diametralnie inny obraz rynku w I i II półroczu, jestem zmuszony przedstawić, wydawałoby się sprzeczne opisy tego jednego roku.

Pierwsze półrocze było wyjątkowo dobre dla Spółki. Paradoksalnie, wybuch wojny w Ukrainie spowodował jeśli nie panikę to wyjątkowo dużą niepewność, co w powiązaniu z naszą zdolnością do szybkiego odnalezienia się w tej sytuacji zapewniło nam wzrost zamówień i możliwość generowania wysokich marż.

W II półroczu sytuacja diametralnie się zmieniła. W III kwartale przyszło znaczące spowolnienie gospodarcze, przybrał na sile kryzys energetyczny, z miesiąca na miesiąc rosła inflacja, spadały zamówienia. Spowolnienie w II półroczu 2022 roku widoczne było zarówno  w wynikach operacyjnych i finansowych, jak i harmonogramach realizacji inwestycji – zdecydowaliśmy się na kilkumiesięczne przesunięcie wybranych prac, nie rezygnując jednak z zaplanowanych działań rozwojowych. W efekcie tych zmian, w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, uruchomienie prasy 20 MN nastąpi do końca I kwartału 2023 roku a prasy 40 MN na przełomie 2023 i 2024 roku. W przypadku budowy nowego zakładu w Złotowie w ramach tzw. projektu Aluprof BIS prace budowlane zostaną zakończone do końca 2023 roku.

W 2022 roku wszystkie segmenty operacyjne odnotowały bardzo dobre wyniki.

Segment Wyrobów Wyciskanych zajmujący znaczącą pozycją w europejskim przemyśle przetwórstwa aluminium sprzedał w 2022 roku ok. 85 tys. ton wyrobów, odpowiadając na silny popyt z rynku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 451 mln zł (+35% r/r), w tym 1 263 mln zł ze sprzedaży zagranicznej (+46% r/r) skierowanej głównie na rynek niemiecki, włoski oraz do krajów Europy Centralno-Wschodniej. Wzrost przychodów był oparty na wzrostach sprzedaży produktów na głównych rynkach, optymalizacji portfela klientów oraz wzmocnieniu pozycji spółek zagranicznych. Segment podjął też działania ukierunkowane na poprawę efektywności i rozwój obszaru produkcji wyrobów przetworzonych, w tym dla motoryzacji, co związane jest z rozwojem projektów z branży automotive, w tym produkcja komponentów aluminiowych m.in. do samochodów elektrycznych amerykańskiej marki.

Segment Systemów Aluminiowych reprezentowany przez Aluprof S.A. zwiększył przychody ze sprzedaży do 2 440 mln zł (+22% r/r), w tym z eksportu 975 mln zł (+22% r/r). Tym samym Aluprof umocnił pozycję jednego z liderów branży systemów aluminiowych w Europie, będącego na drodze dynamicznego rozwoju w każdym obszarze swojej działalności (nie tylko produkcji i produktów, ale także klientów i marketingu). Warto wspomnieć, że Aluprof od wielu lat jest organizatorem prestiżowego konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” gromadzącego wybitne grono architektów, konstruktorów, inwestorów i wykonawców z całej Europy oraz stałym uczestnikiem konferencji PLGBC Green Building Summit (najbardziej rozpoznawalne i opiniotwórcze wydarzenie w polskiej branży nieruchomości, budownictwa i architektury – symbol zielonego postępu).

Segment Opakowań Giętkich, osiągając przychody na poziomie 1 517 mln zł (+30% r/r), w tym 836 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej (+34% r/r), umocnił swoją pozycję wśród największych producentów folii BOPP oraz opakowań giętkich w Europie. Uruchomiona na przełomie 2016 i 2017 roku inwestycja w produkcję folii BOPP okazała się niezwykle trafną i dobrze wykonaną – umożliwiła zdobycie w krótkim czasie ok. 6% udziału w europejskim rynku folii BOPP, a sam jej udział sprzedaży w koszyku produktowym SOG wynosił okresowo nawet ponad 50%.

Rok 2022 przyniósł Grupie KĘTY S.A. kolejne nagrody i wyróżnienia, będące dowodem uznania dla osiągnięć finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Zajęliśmy II miejsce  w prestiżowym rankingu głównym 23 edycji Giełdowa Spółka Roku organizowanym przez Puls Biznesu.  Jeden z zarządzających funduszami określił Grupę KĘTY S.A. mianem „Aluminiowy Apple”. To porównanie do amerykańskiej firmy z branży nowoczesnych technologii było niewątpliwie komplementem, a zarazem zewnętrznym uznaniem dla jakości zarządzania Grupą Kapitałową, umiejętnych działań operacyjnych, kreowania pomysłów i budowania wartości firmy …. trochę w stylu amerykańskim.

Ponadto Instytut Rachunkowości i Podatków, organizujący po raz 17 konkurs The Best Annual Report 2021, przyznał Grupie KĘTY S.A. wyróżnienie za debiut w kategorii „Raport Zintegrowany”, co w praktyce oznacza dołączenie do elitarnego grona spółek komunikujących się z rynkiem zgodnie z najlepszymi globalnymi wzorcami.

Wszyscy wiemy, że współczesny świat niezmiennie stawia nam wielkie wyzwania w zakresie ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to biznes, firmy produkcyjne mają w tej kwestii najwięcej do powiedzenia. W raporcie za rok 2022 prezentujemy zaktualizowane cele zrównoważonego rozwoju ujęte w trendzie progresywnym, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych.

W 2023 rok weszliśmy z dużymi obawami. Kolejne tygodnie przynoszą z rynku sprzeczne informacje o koniunkturze. Poszczególne segmenty biznesowe znajdują się w różnej sytuacji w zależności od tego, z jakimi branżami są bardziej lub mniej związane, z jakimi najmocniej współpracują.

Wierzymy jednak, że jak zawsze zdołamy pokonać trudności, a Grupa Kapitałowa będzie podążać wyznaczoną w Strategii drogą zrównoważonego rozwoju. Przyjęte cele biznesowe na rok 2023 są przede wszystkim spójne z założeniami Strategii 2025. Ambicją segmentów jest utrzymanie rozwoju sprzedaży w warunkach spowolnienia gospodarczego; Grupa Kapitałowa liczy też na zwiększenie mocy produkcyjnych posiadanych aktywów i pozyskanie w bliskiej perspektywie nowych odbiorców. Równolegle prowadzone są liczne projekty ukierunkowane na poprawę efektywności oraz działania polegające na redukcji kosztów, poszukiwaniu oszczędności.

Jako Zarząd Grupy KĘTY S.A. uważamy, że obecne spowolnienie gospodarcze jest przejściowe i traktujemy je jako korektę w długoterminowym trendzie wzrostowym w obszarze naszej działalności. Perspektywy długoterminowe są naszym zdaniem niezagrożone, a rok 2023 chcemy wykorzystać do wzmocnienia potencjału i kompetencji, które w bliskiej przyszłości pozwolą na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej.

W 2023 roku świętujemy jubileusz 70-lecia Grupy KĘTY S.A. Silny Biznes – Zrównoważony Rozwój to nasze hasło jubileuszowe, które oddaje zarówno wysiłki w budowaniu silnego biznesu, jak i perspektywy ale też wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, które są dla nas drogowskazem w budowaniu przyszłości Grupy Kapitałowej, w tym redukcji śladu węglowego poprzez rozwijanie gamy łatwych w recyklingu, jednorodnych opakowań, innowacyjnych półproduktów aluminiowych dla sektora elektro mobilności oraz energooszczędnych, pasywnych systemów architektonicznych promujących ideę zielonego budownictwa.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Mańko – Prezes Zarządu Grupy KĘTY S.A.