Raport
Zintegrowany 2022

O Grupie Kęty

  • GRI 2-1
  • GRI 2-2
  • GRI 2-6

Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej

Grupa KĘTY S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. prowadzącej działalność operacyjną w ramach trzech segmentów operacyjnych.

Produkcja i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych m.in. dla budownictwa, motoryzacji, transportu, elektrotechniki oraz innych branż.

Produkcja i sprzedaż aluminiowych systemów fasad, okien i drzwi, zabudów wewnętrznych oraz systemów zewnętrznych rolet aluminiowych i bram rolowanych dla branży budowlanej.

Produkcja i sprzedaż opakowań giętkich z nadrukiem oraz folii BOPP dla producentów żywności oraz innych branż.

Dywersyfikacja działalności w ramach trzech obszarów o różnej charakterystyce i grupie klientów zmniejsza ryzyko rynkowe wynikające z wahań koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki i zwiększa stabilność wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. to koncern międzynarodowy, zatrudniający ok. 5.500 pracowników, posiadający 15 spółek zagranicznych, sprzedający produkty około 5.000 odbiorcom na 56 rynkach. W 2022 roku ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej została ulokowana poza granicami Polski, w szczególności na rynku europejskim, na którym generowane jest 48% sprzedaży, w tym 41% w krajach należących do Unii Europejskiej – m.in. w: Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii. Poza Europą sprzedaż realizowana jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

5 500
Zatrudnionych pracowników
15
Spółek zagranicznych

Grupa Kapitałowa posiada 12 zakładów produkcyjnych, z czego 4 należą do SWW i zlokalizowane są w Kętach, Tychach, Borodiance (Ukraina) oraz w Slovenskiej Bistricy (Słowenia), 5 należy do SSA i zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Złotowie, Opolu, Goleszowie i Ogrodzonej oraz 3 należą do SOG i zlokalizowane są w Kętach, Tychach i Oświęcimiu. W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonuje Centrum Badawczo – Rozwojowe zlokalizowane w Kętach należące do SWW oraz Centrum Badań i Innowacji zlokalizowane w Ogrodzonej należące do SSA.

Zakłady produkcyjne i centra badawcze Grupy Kapitałowej

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Rok 2022 obfitował w istotne dla Grupy Kapitałowej wydarzenia zarówno w obszarze finansowym i operacyjnym jak również społecznym, środowiskowym i korporacyjnym. Wskazać należy m.in. na zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. i jej akcjonariacie, dostosowanie sposobu funkcjonowania spółek prowadzących działalność na terenie Ukrainy do warunków wojny w tym kraju, refinansowanie zadłużenia, wypłatę rekordowej w historii Spółki dywidendy czy też ponowne wejście akcji Grupy KĘTY S.A. w skład indeksu WIG 20 po ponad 15 latach. Rok ten charakteryzował się również licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi spółkom z Grupy Kapitałowej i jej pracownikom wśród, których wyróżnić należy zajęcie przez Grupę KĘTY S.A. 2 miejsca w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku”, 1 miejsca wśród spółek z indeksu WIG30 i 5 miejsca wg oceny inwestorów indywidualnych w rankingu przygotowanym przez Izbę Maklerów i Doradców „Spółki, które najlepiej komunikują się z rynkiem” czy też mianowanie Prezesa Dariusza Mańko, jako jednego z trzech prezesów spółek giełdowych do nagrody BYKI I NIEDŹWIEDZIE w kategorii „Prezes roku”. Wykaz wybranych, istotnych wydarzeń i osiągnięć Grupy Kapitałowej w 2022 r. oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania przedstawiony został w poniższej tabeli.

I Kwartał 2022 r.
Wydarzenie Data Dodatkowe informacje
Rezygnacja Pani Agnieszki Zalewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 lutego 2022 r. 10 luty Raport bieżący 4/2022
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje o czasowym zaprzestaniu działalności operacyjnej w dwóch spółkach Grupy Kapitałowej, tj. ALUPOL LLC z siedzibą w Borodiance koło Kijowa (Segment Wyrobów Wyciskanych) oraz spółka handlowa Aluprof System Ukraina LLC z siedzibą w Kijowie (Segment Systemów Aluminiowych). 24 luty Czasowe zaprzestanie działalności operacyjnej w dwóch spółkach na terenie Ukrainy
Powołanie Pani Anny Włoszek na członka Rady Nadzorczej Spółki. 17 marca Raport bieżący 14/2022
Grupa KĘTY S.A. zajęła 2 miejsce w prestiżowym rankingu głównym 23 edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na GPW „Giełdowa Spółka Roku” organizowanym przez Puls Biznesu. 21 marca Giełdowa Spółka Roku 2022
Zarząd Aluprof S.A. (spółka zależna od Emitenta) podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. warunków umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego do łącznej, maksymalnej kwoty 150 mln zł. 22 marca Raport bieżący 15/2022
Pan Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy KĘTY został nominowany jako jeden z trzech prezesów spółek giełdowych do nagrody BYKI I NIEDŹWIEDZIE w kategorii „ Prezes roku” przyznawanej od 28 lat przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. 28 marca Menedżer-instytucja

II Kwartał 2022 r.
Wydarzenie Data Dodatkowe informacje
Wniosek Zarządu Grupy KĘTY S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą. 22 kwietnia Raport bieżący 17/2022
Zarząd Grupy KĘTY S.A. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy. Na mocy aneksu podwyższona została kwota łącznego limitu zadłużenia o 100 mln zł do kwoty 400 mln zł. 27 kwietnia Raport bieżący 18/2022
Grupa KĘTY, w drugiej edycji rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022, zajęła 12 miejsce w kategorii „Produkcja i przetwarzanie surowców, materiałów budowlanych, metalu i papieru”. 28 kwietnia Oto firmy, dla których chce się pracować. Ranking Najlepsi Pracodawcy Polska 2022
Grupa KĘTY S.A. zajęła 1 miejsce wśród spółek z indeksu WIG30 wg oceny inwestorów instytucjonalnych i 5 miejsce wg oceny inwestorów indywidualnych w rankingu przygotowanym przez Izbę Maklerów i Doradców „Spółki, które najlepiej komunikują się z rynkiem”. 18 maja Spółki WIG30, które najlepiej komunikują się z rynkiem. Ranking 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/22 w sprawie wypłaty dywidendy na mocy, której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 505.378.460,24 zł tj. 52,37 zł na akcję licząc według liczby akcji Spółki (9 650 152) na dzień podjęcia uchwały. 25 maja Raport bieżący 22/2022
Zarząd Grupy KĘTY S.A. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym zawiadomienie z informacją, iż w dniu 23.05.2022 r., w wyniku transakcji na akcjach Emitenta, udział w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się poniżej 5%. 31 maja Raport bieżący 23/2022
Zarząd Grupy KĘTY S.A. otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/22 z dnia 25 maja 2022 roku. 9 czerwca Raport bieżący 24/2022
Wznowienie w ograniczonym zakresie działalności W spółkach w Ukrainie: Alupol LLC oraz Aluprof System LLC. 22 czerwca Raport bieżący 25/2022
Aktualizacja prognozy wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2022. 22 czerwca Raport bieżący 26/2022
Aluprof S.A. (spółka zależna od Emitenta) otrzymał dwie prestiżowe nagrody w kategoriach materiałów budowlanych: Złoty Champion Roku 2022 oraz Złota Budowlana Marka Roku. 27 czerwca Aluprof z tytułem Championa Roku i Budowlanej Marki Roku 2022

III Kwartał 2022 r.
Wydarzenie Data Dodatkowe informacje
Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z Bankiem oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy. Na mocy aneksu: podwyższona została kwota kredytu o 220 mln zł do kwoty 400 mln zł, wydłużony został okres obowiązywania Umowy oraz okres wykorzystania i spłaty kredytu do lipca 2024 r. 25 lipca Raport bieżący 27/2022
Aluprof SA (spółka z Grupy Kapitałowej) poszerza swoje portfolio w obszarach zielonego budownictwa. Badanie ogniowe innowacyjnego świetlika na bazie systemu MB-SR50N EI zakończyło się przyznaniem klasyfikacji REI 30. Badany świetlik z modułami fotowoltaicznymi to unikalne w skali światowej rozwiązanie przegrody dachowej o odporności ogniowej z szybami fotowoltaicznymi. 28 lipca Unikalny w skali świata świetlik dachowy Aluprof. Światło, energia i bezpieczeństwo pożarowe w jednym oknie stropowym
Komunikat GPW Benchmark S.A. w sprawie wpisania po sesji z 3 sierpnia 2022 r. Grupy KĘTY S.A. do indeksu WIG20 i WIG20 TR z pakietem 9.650.000 akcji. 1 sierpnia Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Aluminium Kety Emmi (spółka z Grupy Kapitałowej) zamontowała na swoich zakładach panele fotowoltaiczne. W pierwszej fazie zdecydowano się na budowę elektrowni o mocy 400kW, która zapewnia ok. 12% samozaopatrzenia w energię elektryczną. Szacuje się, że zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci zmniejszy emisję CO2 o ok. 110 ton rocznie. Planowana jest rozbudowa istniejącej elektrowni. 19 sierpnia Instalacje fotowoltaiczne w naszej spółce na Słowenii.
Grupa KĘTY S.A. otrzymała deklarację EPD (Środowiskową Deklarację Produktu) dla profili aluminiowych wyciskanych z wlewków pochodzących z własnej odlewni. Deklaracja ta oparta jest na normie EN 15804 i została zweryfikowana zgodnie z ISO 14025 przez audytora zewnętrznego. Ślad węglowy profili wynosi tylko 3,3 kg CO2e/kg w porównaniu z 9,0 kg CO2e/kg (średnia wg European Aluminium Association). 23 września LOW CARBON KETY. Ślad węglowy naszych profili tylko 3,3 kg CO2e/kg! Mamy nową Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że w dniu 26 września 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy. Na mocy aneksu podwyższona została kwota łącznego limitu zadłużenia o 180 mln zł do kwoty 530 mln zł oraz wydłużony został okres udostępnienia limitu do 31 października 2023 r. 26 września Raport bieżący 29/2022

IV Kwartał 2022 r.
Wydarzenie Data Dodatkowe informacje
Grupa KĘTY S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report 2021 organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków za debiut w kategorii „Raport zintegrowany”. 13 października The Best Annual Report 2021
Marka Aluprof po raz 14 została uhonorowana tytułem Lidera Rynku Stolarki w segmentach systemów aluminiowych oraz systemów roletowych. 18-19 października Aluprof z 14. Tytułem Lidera Rynku Stolarki 2022
Zarząd Grupy KĘTY S.A. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez ING Bank Śląski S.A. warunków umowy o kredyt terminowy w łącznej kwocie 200 mln zł, której stroną oprócz Emitenta będzie jej spółka zależna Aluform Sp. z o.o. oraz zawarcia umowy. 15 grudnia Raport bieżący 31/2022
Prognoza wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2023. 20 grudnia Raport bieżący 33/2022
Zarząd Grupy KĘTY S.A. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej umowy. Na mocy aneksu wydłużony został termin wymagalności kredytu do dnia 20 listopada 2024 r. 22 grudnia Raport bieżący 34/2022

I Kwartał 2023 r. – do dnia publikacji Sprawozdania
Wydarzenie Data Dodatkowe informacje
Zarząd Grupy KĘTY S.A. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zawiadomienie z informacją, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 15%. 5 stycznia Raport bieżący 1/2023
Aluprof S.A. znalazł się w pierwszej 10-tce największych producentów materiałów budowlanych w Polsce w rankingu opracowanym w ramach współpracy PwC Polska z magazynem Builder Polska i Dun & Bradstreet. 18 stycznia Ranking Builder Producenci IV
Zarząd Grupy KĘTY S.A. otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym zawiadomienie z informacją, że w wyniku przejęcia zarządzania NN Life Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz NN Life Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Towarzystwo w dniu 1 lutego 2023 r. udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Grupy KĘTY S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NN LIFE OFE oraz NN Life DFE przekroczył próg 5%. 3 luty Raport bieżący 3/2023

Grupa KĘTY S.A. posiada 70 letnią historię, której początki sięgają połowy ubiegłego wieku kiedy to podjęta została decyzja o budowie zakładu przetwórstwa aluminium w Kętach, który w 1953 r. rozpoczął produkcję stopów odlewniczych. W latach 1953 – 1992 r. Emitent działał w formie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Metali Lekkich „Kęty”, a w 1992 r. został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W 1995 r. przeprowadzony został proces prywatyzacji, a następnie w styczniu 1996 r. wprowadzono je do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2001 roku dokonano zmiany nazwy spółki na Grupa KĘTY S.A.

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane, najważniejsze wydarzenia w historii Grupy KĘTY S.A., które doprowadziły do ukształtowania się obecnej struktury Grupy Kapitałowej:

1953 r. Rozpoczęcie produkcji w Kętach stopów odlewniczych przez przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Metali Lekkich „Kęty”
1956 r. Powstanie pierwszego wydziału walcowni folii
1958 r. Powstanie pierwszego wydziału prasowni i ciągarni
1992 r. Przekształcenie przedsiębiorstwa ZML „Kęty” w jednoosobową spółkę skarbu państwa.
1995 – 1996 r. Prywatyzacja i debiut akcji Zakłady Metali Lekkich „Kęty” (obecnie Grupa KĘTY S.A.) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1996 r. Nabycie 47,62% akcji w spółce Metalplast Bielsko S.A. (obecnie Aluprof S.A.), co rozpoczęło proces formowania się grupy kapitałowej. W kolejnych latach zwiększenie udziału w kapitale zakładowym tej spółki do 100%.
1998 r. Utworzenie spółki Alupol sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
1999 r. W ramach procesów restrukturyzacyjnych wyodrębnienie ze struktur ZML Kęty S.A. działu Badawczo Rozwojowego, Zakładu Odlewni i Zakładu Obsługi Technicznej oraz włączenie ich do nowo-zawiązanych spółek odpowiednio Alutest sp. z o.o. (w 2002 r. nastąpiła zmiana przedmiotu działalności tej spółki oraz zmiana nazwy na Dekret Sp. z o.o.), Alumetal sp. z o.o. (spółka została zbyta w roku 2002) i Alutech sp. z o.o. (spółka została zlikwidowana w 2018 r.).
2000 r. Utworzenie na bazie Wydziału Produkcji Stolarki Aluminiowej spółki Metalplast-Bielsko S.A. nowego podmiotu Metalplast -Stolarka Sp. z .o.o.
2005 r. Utworzenie przez Metalplast-Stolarka Sp. z o.o. spółki MERTZ s.r.o. z siedzibą w Ostrawie (obecnie Aluprof System Czech s.r.o.).
Utworzenie przez Metalplast-Bielsko S.A. spółek: Metalplast Deutschland GmbH z siedzibą w Dusseldorfie (obecnie Aluprof Deutschland GmbH), Metalplast Romania s.r.l. (obecnie Aluprof System Romania s.r.l.) oraz nabycie 100% udziałów w spółce Metalplast Zalur Kft z siedzibą w Dunakeszi (obecnie Aluprof Hungary Kft).
Utworzenie przez Emitenta spółki Alupol LLC z siedzibą w Borodiance.
2006 r. Nabycie przez Grupę KĘTY S.A. 100% udziałów spółki Aluprof sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz jej połączenie z Metalplast Bielsko S.A., która po przejęciu zmieniła nazwę na Aluprof S.A. Zmiana nazwy z Metalplast na Aluprof została dokonana również we wszystkich zagranicznych spółkach handlowych segmentu SSA.
Nabycie przez Aluprof S.A. 100% udziałów w spółce Aluprof UK Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Zbycie przez Aluprof S.A. na rzecz Emitenta 100% udziałów w spółce Metalplast Stolarka Sp. z o.o.
Nabycie przez Aluprof S.A. 100% udziałów w spółce Aluprof System Czech s.r.o. od spółki Metalplast-Stolarka Sp. z o.o.
2007 r. Nabycie w procesie prywatyzacji przez Aluprof S.A. 85% udziałów w spółce Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast Złotów S.A. z siedzibą w Złotowie (obecnie ROMB S.A.). W wyniku objęcia nowych akcji tej spółki oraz nabycia pozostałych akcji Aluprof S.A. zwiększył udział do 100%.
2009 r. Objęcie przez Aluprof S.A. 100% udziałów w spółce Aluprof System Ukraina LLC.
Podział spółki Alupol sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na spółkę Aluform Sp. z o.o. i Alupol sp. z o.o. W spółce Aluform Sp. z o.o. należącej w 100% do Grupy KĘTYS.A. pozostał majątek związany z działalnością Segmentu Wyrobów Wyciskanych natomiast w Alupol sp. z o.o. majątek produkcyjny związany z Segmentem Opakowań Giętkich.
2010 r. Przekształcenie spółki Alupol sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na Alupol Packaging S.A. Utworzenie przez Grupę KĘTY S.A. spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., która przejęła majątek związany z produkcją opakowań w Kętach oraz wniesienie jej udziałów do Alupol Packaging S.A.
2011 r. Utworzenie przez Grupę KĘTY S.A. fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.
2012 r. Utworzenie przez Aluprof S.A. spółki Aluprof Serwis sp. z o.o. (obecnie Glassprof sp. z o.o.).
2014 r. Utworzenie przez Alupol Packaging S.A. spółki Alupol Films Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie przez tą spółkę w 2016 r. produkcji folii BOPP w Oświęcimiu.
Utworzenie przez Emitenta spółki Grupa Kety Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie.
Nabycie przez Aluprof S.A. 100% akcji spółki Marius Hansen Facader A/S (obecnie w likwidacji).
Utworzenie przez Aluprof S.A. spółki Aluprof System USA Inc., która następnie objęła 45% udziałów w utworzonej wraz z dwoma partnerami amerykańskimi spółce Aluprof USA LLC z siedzibą w Nowym Jorku (obecnie w likwidacji).
2015 r. Utworzenie przez Aluprof S.A. spółki Aluprof Belgium N.V. z siedzibą w Dendermonde.
2016 r. Nabycie przez Aluform Sp. z o.o. spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. na Słowenii (obecnie Aluminium Kety Emmi d.o.o).
Utworzenie przez Aluform Sp. z o.o. spółki Aluminium Kety Deutschland GmbH z siedzibą w Dortmundzie.
2017 r. Utworzenie przez Aluform Sp. z o.o. spółki Aluminium Kęty CSE s.r.o. z siedzibą w Ostrawie.
Przejęcie przez Aluprof S.A. spółki Metalplast-Stolarka Sp. z o.o. w wyniku procesu połączenia.