Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 2-9

Grupa KĘTY S.A. działa na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 3 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, Statutu Spółki z dnia 3 marca 1992 r. z późniejszymi zmianami,  postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 1 kwietnia 1992 r. o wpisaniu spółki do rejestru handlowego z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 9 lipca 2002 r. o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z późniejszymi zmianami, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych.

Organizacja wewnętrzna Grupy KĘTY S.A. wynika z Regulaminu Organizacyjnego, który określa m.in. sposób prowadzenie spraw spółki oraz wykonywania zadań i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania przy wykorzystaniu wskazanych w regulaminie wewnętrznych aktów prawnych m.in. zarządzeń, procedur, polityk. Obszary działania Spółki są zarządzane przez Członków Zarządu, działających pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i powoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracę Zarządu w oparciu o przyjęty Regulamin Zarządu wspiera operacyjnie Biuro Zarządu.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przedstawiony został na poniższym schemacie.

W Grupie Kapitałowej realizowany jest model zarządzania wykorzystujący między innymi systemy:

  • Kontroli wewnętrznej,
  • Zarządzania ryzykiem i Zgodności (Compliance),
  • Audytu wewnętrznego.

Model ten definiuje role i obowiązki w ramach poszczególnych systemów a elementem wspierającym ich efektywność jest nadzór kierownictwa wyższego szczebla  tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach systemu Kontroli wewnętrznej zostały ustanowione i zaprojektowane kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu. Prowadzony jest bieżący monitoring i ocena rozwiązań składających się na system, w tym minimum raz w roku odbywa się weryfikacja zgodności procedur i polityk w ramach Grupy Kapitałowej. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest Platforma OrangeBook, obejmująca wszystkie spółki Grupy Kapitałowej i łącząca elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego Grupy Kapitałowej w jeden spójny system nadzoru oraz wspierająca prawidłową ich realizację.

System zarządzania ryzykiem opiera się o wdrożoną Politykę Zarządzania Ryzykiem ERM, która sankcjonuje role i obowiązki wyznaczonych uczestników systemu, wraz z formalnie powołanym Komitetem ds. Ryzyka i Compliance. Zdefiniowane ramy funkcjonowania systemu stanowią ważny element wspierający proces zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.

Rozwiązania definiowane w ramach systemu zgodności (Compliance) są ukierunkowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową procesów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ustanowionych regulacji wewnętrznych (w tym także zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). W ramach Systemu funkcjonują m.in. rozwiązania w zakresie informowania pracowników o zmianach w prawodawstwie i regulacjach.

Audyt wewnętrzny wspiera Spółkę i Grupę Kapitałową w osiąganiu wytyczonych celów poprzez weryfikację i zapewnienie o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, jak również poprzez doradztwo.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Audytu wewnętrznego, Compliance i Zarządzania ryzykiem przedstawione zostały na stronie.