Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 2-1
  • GRI 2-2
  • GRI 2-3
  • GRI 2-4
  • GRI 2-5

W raporcie zintegrowanym wykorzystano dane przygotowane do Oświadczenia na temat danych niefinansowych w Sprawozdaniu Zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022.

Oświadczenie dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Grupa KĘTY S.A. przygotowuje Oświadczenie na temat informacji niefinansowych od 2016 roku. Spółka raportuje w okresach rocznych. Poprzednie oświadczenie za 2021 rok zostało opublikowane w marcu 2022 roku.

Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Oświadczenie na temat  informacji niefinansowych obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. i jej jednostki dominującej Grupy KĘTY S.A. Prezentujemy w nim podejście oraz opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, model biznesowy i opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., oraz  procedury należytej staranności. Zakres Oświadczenia jest dostosowany do kluczowych kwestii poruszanych przez interesariuszy oraz analizy wpływów i istotności przeprowadzonej w ramach tworzenia strategii ESG 2021-2025.

Wskaźniki ilościowe są prezentowane w wersji zagregowanej dla Grupy Kapitałowej oraz Grupy KĘTY S.A., a także w podziale terytorialnym: Polska (zlokalizowana większość zakładów produkcyjnych) i pozostałe lokalizacje (spółki zagraniczne). Dane są prezentowane w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Wyjątek stanowią emisje gazów cieplarnianych, które w celu umożliwienia głębszej analizy zmian po raz pierwszy przedstawiono rozszerzone o wyniki uwolnień dotyczące trzech ostatnich lat (2020-2022), jak również roku bazowego 2016.

W oświadczeniu stosujemy terminologię:

Grupa Kapitałowa  – wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.

Grupa KĘTY S.A.  – Spółka / Emitent

W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonują trzy segmenty operacyjne (pełna struktura w jest dostępna na stronie), które w niektórych częściach Oświadczenia opisywane są skróconymi nazwami:

  • SWW – Segment Wyrobów Wyciskanych
  • SSA – Segment Systemów Aluminiowych
  • SOG – Segment Opakowań Giętkich

Jeżeli projekt/inicjatywa dotyczy tylko jednej spółki – podajemy jej nazwę.

Spółka nie wprowadzała korekt do informacji zawartych w poprzednim oświadczeniu.

Główny zakres przedstawianych danych nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast dostosowując ujawnienia do oczekiwań interesariuszy oraz w ramach doskonalenia  transparentności prezentowanych informacji obecne Oświadczenie zostało przedstawione wg nowej struktury i wzbogacone  m.in. o ujawnienia w obszarze  zarządczym, compliance, oraz wymagany obszar Taksonomii UE.  Oświadczenie zostało opracowane w oparciu o wybrane wskaźniki GRI Standards – są one przypisane do treści w całym dokumencie: Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.

Oświadczenie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Compliance i Zarządzanie Ryzykiem, Produkcja, Zakupy i inne. Dane liczbowe i jakościowe pochodzą z wewnętrznych systemów. Oświadczenie nie podlegało badaniu przez niezależnego audytora.

Osobą nadzorującą proces tworzenia oświadczenia oraz osobą do kontaktu jest Monika Sobczak – Dyrektor ds. CSR (msobczak@grupakety.com).