Raport
Zintegrowany 2022

Tabela GRI

Kategoria wskaźnika Wskaźnik Opis Miejsce w Raporcie
GRI 2: Wskaźniki podstawowe
1. Organizacja i praktyki raportowania 2-1 Dane organizacji.
2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji.
2-3 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
2-4 Korekty informacji.
2-5 Weryfikacja zewnętrzna.
2. Działalność i pracownicy 2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe.
2-7 Pracownicy.
2-8 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
3. Zarządzanie 2-9 Skład i struktura najwyższego organu zarządczego.
2-10 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządzającego.
2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego.
2-12 Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarzadzania wpływem.
2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarzadzanie wpływem.
2-14 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.
2-15 Konflikt interesów.
2-16 Informowanie o istotnych kwestiach
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego.
2-18 Ocena wyników najwyższego organu zarządczego.
2-19 Polityki wynagrodzeń.
2-20 Proces ustalania wynagrodzenia.
2-21 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego.
4. Strategie, polityki i procedury 2-22 Oświadczenie w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju
2-23 Zobowiązania ujęte w politykach
2-24 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach.
2-25 Procesy naprawcze negatywnego wpływu.
2-26 Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości.
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami.
2-28 Członkostwo w organizacjach.
5. Zaangażowanie interesariuszy 2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy.
2-30 Układy zbiorowe.
GRI 3: Istotne zagadnienia
3-1 Proces określania istotnych zagadnień.  

3-2 Lista istotnych zagadnień.  

3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami  

 

(E) Environment: OBSZAR SRODOWISKOWY
GRI 305: Emisje do atmosfery
305-1 Bezpośrednie emisje GHG (Scope 1).
305-2 Niebezpośrednie emisje GHG (Scope 2).
305-3 Inne niebezpośrednie emisje GHG (Scope 3).
305-4 Intensywność emisyjna.
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza
GRI 306: Odpady
306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami
306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami
GRI 301: Surowce
301-1 Wykorzystane materiały/surowce wg.masy lub objętości
301-2 Wykorzystane materiały początkowe
GRI 302: Energia
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji
GRI 303: Woda
303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
303-3 Pobór wody
303-4 Gospodarka ściekowa
Inne
307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych
S (Social)- OBSZAR SPOŁECZNY
GRI 403: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa i higieny pracy
403-9 Urazy związane z pracą
GRI 401: Zatrudnienie
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe , płeć i region
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
GRI 405: Różnorodność i równość szans
405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie wg. płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagradzania kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników
GRI 404: Szkolenia i edukacja
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz kategorię pracowników
Inne
402-1 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
413-1 Oddziały organizacji, które angażują społeczność lokalną, badają wpływ na nią i posiadają programy rozwoju
414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełniania kryteriów społecznych
(G) Governance: OBSZAR ZARZĄDCZY
204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze