ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Tabela GRI

  • GRI: 102-55

Pełne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

 

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika  Miejsce w Raporcie
UJAWNIENIA PROFILOWE
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Działalność, marki, produkty i usługi
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-4 Lokalizacja biur organizacji
102-5 Forma własności i struktura prawna
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala działalności
102-8 Informacje o pracownikach
102-9 Łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności
102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację
102-13 Członkostwo w organizacjach
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
102-15 Kluczowe wpływy, ryzyka i możliwości
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania
102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyk
102-18 Struktura zarządzania
102-19 Delegowanie władzy
102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w ustalaniu celu, wartości i strategii
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
102-46 Proces definiowania treści raportu
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
102-50 Okres raportowania
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowania
102-53 Kontakt w sprawie raportu
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards
102-55 Indeks treści GRI
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW ORAZ DODATKOWYCH
ASPEKTY EKONOMICZNE
Wyniki finansowe
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana
Praktyki zakupowe
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
Surowce
301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości
301-2 Wykorzystane przetworzone materiały początkowe
Energia
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji
Woda
303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
303-3 Pobór wody
303-4 Odprowadzanie wody
Emisje gazów cieplarnianych
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych)
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych
305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza
Odpady
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami
306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Ocena środowiskowa dostawców
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych
Innowacyjność produktów w odpowiedzi na zmiany klimatu
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
ASPEKTY SPOŁECZNE
Zapobieganie korupcji
205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji
Zatrudnienie
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
402-1 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
403-9 Urazy związane z pracą
Szkolenia i edukacja
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników
Różnorodność i równość szans
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalność
Przeciwdziałanie dyskryminacji
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych
Prawa człowieka
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
412-1 Szkolenie pracowników w zakresie polityk lub procedur dotyczących praw człowieka
Społeczności lokalne
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
413-1 Oddziały organizacji, które angażują społeczność lokalną, badają wpływ na nią i posiadają programy rozwoju
Ocena społeczna dostawcy
103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ocena podejścia do zarządzania
414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem spełniania kryteriów społecznych
Polityka publiczna
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze