Raport
Zintegrowany 2022

Taksonomia UE

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz Rozporządzeniem Delegowanym  Komisji  (UE)  2021/2178 Grupa KĘTY S.A. prezentuje wskaźniki obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX),  wydatków operacyjnych (OPEX),  dotyczących działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, która to działalność spełnia następujące warunki:

 • wnoszenie istotnego wkładu w realizacje co najmniej jednego celu środowiskowego z pośród następującego katalogu : łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów,
 • niewyrządzanie poważnych szkód dla żadnego z powyższych celów środowiskowych,
 • spełnianie technicznych kryteriów kwalifikacji,
 • prowadzenie działalności zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

Przyjęte kryterium istotności

Za poziom istotności wskaźnika dotyczącego obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) przyjęto wartość 0,1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w 2022 roku, w ujęciu kwotowym jest to 5,9 mln zł. W efekcie takiego założenia, wszelka działalność, z której Grupa Kapitałowa nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży powyżej progu istotności nie podlegała weryfikacji pod kątem realizacji celów środowiskowych i nie wyrządzania poważnych szkód oraz technicznych kryteriów kwalifikacji. Działalność taka została ujęta w pozycji „Obrót z działalności nie kwalifikującej się  do systematyki”.

Identyfikacja obszarów działalności zgodnych z taksonomią

Na bazie opisów działalności oraz technicznych kryteriów kwalifikacji zawartych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, dokonano analizy prowadzonej w Grupie Kapitałowej działalności oraz przyporządkowania do odpowiednich kodów NACE. W wyniku tej analizy zidentyfikowano obszary kwalifikujące się do systematyki a następnie zweryfikowano czy:

 • wnoszą istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych ujętych w taksonomii,
 • nie wyrządzają poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych ujętych w taksonomii,
 • spełniają techniczne kryteria kwalifikacji zawarte w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139

Weryfikacja działalności pod kątem zgodności z Minimalnymi Gwarancjami

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia PEiR (UE) 2020/852 Minimalnymi Gwarancjami są procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych
w Międzynarodowej karcie praw człowieka.

Bazując na powyższych Wytycznych ONZ oraz Rekomendacjach OECD, przeprowadzono analizę w zakresie spełnienia Minimalnych Gwarancji przy prowadzeniu działalności objętej systematyką, tzn. odniesienia się do:

 • praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing), praw konsumentów i praw społeczności,
 • praktyk korupcyjnych,
 • niezgodności z literą i duchem przepisów prawa podatkowego,
 • nieuczciwej konkurencji.

Zastosowane zasady rachunkowości

W celu obliczenia wskaźnika obrotu, mianownik stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej  za 2022 rok ujawnione  w  Skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  w pozycji „Przychody z umów z klientami” zaprezentowane w nocie 13.1.

 

 1. w zakresie obrotu ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) uwzględniono: – przychody ze sprzedaży produktów zwiększających efektywność energetyczną budynków spełniających techniczne kryteria kwalifikacji (systemy stolarki aluminiowej oraz rolet zewnętrznych) – wartość wyprodukowanego aluminium wtórnego oszacowana na bazie transakcji przyjęcia na magazyn ze zleceń produkcyjnych (brak danych dot. przychodów ze sprzedaży ze względu na fakt, iż cała produkcja podlega dalszemu przetworzeniu w ranach Grupy Kapitałowej)
 2. w zakresie obrotu dotyczącego działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) uwzględniono przychody ze sprzedaży produktów zwiększających efektywność energetyczną budynków dla których nie ma możliwości weryfikacji technicznych kryteria kwalifikacji (np. akcesoria, uszczelki nie przyporządkowane
  do określonych typów systemów stolarki aluminiowej)

W celu obliczenia wskaźnika nakładów inwestycyjnych, mianownik stanowiła suma zwiększeń dokonanych w 2022 roku w zakresie rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych  zaprezentowane w notach  nr 17 „Rzeczowy majątek trwały” oraz 20 „Wartości niematerialne”, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 1. w zakresie nakładów inwestycyjnych dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) uwzględniono:
  • nakłady inwestycyjne dotyczące działalności polegającej na produkcji elementów zwiększających efektywność energetyczną budynków, skalkulowane jako iloczyn wszystkich nakładów poniesionych na tę działalność oraz wskaźnik udziału procentowego obrotu produktami spełniającymi kryteria techniczne w całości obrotu elementami zwiększającymi efektywność energetyczną budynków (wskaźnik ten wyniósł 0,41),
  • nakłady inwestycyjne bezpośrednio dotyczące produkcji aluminium wtórnego
 2. w zakresie nakładów inwestycyjnych dotyczących działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką skalkulowane jako iloczyn wszystkich nakładów poniesionych na tę działalność oraz wskaźnik udziału procentowego obrotu produktami nie spełniającymi kryteriów technicznych w całości obrotu elementami zwiększającymi efektywność energetyczną budynków (wskaźnik ten wyniósł 0,59).

W celu obliczenia wskaźnika wydatków operacyjnych, mianownik stanowiły bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych.

 1. w zakresie wydatków operacyjnych dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej
  z systematyką) uwzględniono:

  •  wydatki operacyjne dotyczące działalności polegającej na produkcji elementów zwiększających efektywność energetyczną budynków, skalkulowane jako iloczyn wszystkich wydatków operacyjnych poniesionych na tę działalność oraz wskaźnik udziału procentowego obrotu produktami spełniającymi kryteria techniczne w całości obrotu elementami zwiększającymi efektywność energetyczną budynków (wskaźnik ten wyniósł 0,41),
  • wydatki operacyjne bezpośrednio dotyczące produkcji aluminium wtórnego
 2. w zakresie wydatków operacyjnych dotyczących działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką skalkulowane jako iloczyn wszystkich wydatków operacyjnych poniesionych na tę działalność oraz wskaźnik udziału procentowego obrotu produktami nie spełniającymi kryteriów technicznych w całości obrotu elementami zwiększającymi efektywność energetyczną budynków (wskaźnik ten wyniósł 0,59).

Zasady zastosowane przy kalkulacji wskaźników

Do kalkulacji wskaźników wykorzystano definicje zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178.

Wskaźniki  zostały  obliczone  z  uwzględnieniem  zasady  unikania  podwójnego  liczenia,  tj.  poszczególne  rodzaje  działalności Grupy Kapitałowej przypisano wyłącznie do jednej działalności kwalifikującej się. Podobną zasadę zastosowano dla wskaźników opisujących nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne. W przypadku, gdy dana działalność generująca przychody w 2022 roku przypisana została do którejś z działalności kwalifikujących się do systematyki, wówczas także nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne powiązane z tą działalnością zostały przypisane wyłącznie do tej działalności.

Kluczowe Wskaźniki Wyników

Poniższe tabele  prezentują kluczowe wskaźniki  wyników Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. w 2022 roku:

Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką  
Kryteria dot. istotnego wkładu Kryteria dot. zasady „nie wyrządzaj poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod
lub
kody
(2)
Obrót
(wartość
bezwzględna
(3)
Część
obrotu
(4)
Łagodzenie
zmian
klimatu
(5)
Adaptacja
do
zmian
klimatu (6)
Zasoby
wodne
i
morskie (7)
Gospodarka
o
obiegu
zamkniętym (8)
Zanieczyszczenie (9) Różnorodność
biologiczna
i
ekosystemy (10)
Łagodzenie
zmian
klimatu
(11)
Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”)
wartość wyrażona w: tys zł % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
1 007 184 17,0% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 17,0% ND E
3.8. Produkcja aluminium wtórnego C 24.42 595 933 10,0% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 10,0% ND E
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 1 603 117 27,0% 27,0% 0 0 0 0 0 27,0% ND 27,0%
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
1 430 465 24,1% 24,1% ND
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 1 430 465 24,1% 24,1% ND
Razem (A.1 + A.2) 3 033 582 51,1% 27,0% 0 0 0 0 0 51,1% ND 27,0%
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)   2 897 283 48,9%
Razem (A + B)   5 930 865 100,0%

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką
 
Kryteria dot. istotnego wkładu Kryteria dot. zasady „nie wyrządzaj poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Część obrotu (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”)
wartość wyrażona w: tys zł % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
59 252 15,3% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 15,3% ND E  
3.8. Produkcja aluminium wtórnego C 24.42 14 098 3,6% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 3,6% ND E  
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 73 351 19,0% 19,0% 0 0 0 0 0               19,0% ND 19,0%  
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)                                      
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
84 154 21,7%                           21,7% ND    
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 84 154 21,7%                           21,7% ND    
Razem (A.1 + A.2) 157 504 40,7% 19,0% 0 0 0 0 0               40,7% ND 19,0%  
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)   229 596 59,3%
Razem (A + B)   387 040 100,0%

Udział procentowy wydatków operacyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką
 
Kryteria dot. istotnego wkładu Kryteria dot. zasady „nie wyrządzaj poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Część obrotu (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”)
wartość wyrażona w: tys zł % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)                                      
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
6 069 10,1% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 10,1% ND E  
3.8. Produkcja aluminium wtórnego C 24.42 1 043 1,7% 100,0% 0 0 0 0 0 ND T T T T T T 1,7% ND E  
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 7 112 11,8% 11,8% 0 0 0 0 0               11,8% ND 11,8%  
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)                                      
3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków C 25.11
C 25.12
8 620 14,3%                           14,3% ND    
Wydatki operacyjne dot. działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 8 620 14,3%                           14,3% ND    
Razem (A.1 + A.2) 15 732 26,2% 11,8% 0 0 0 0 0               26,2% ND 11,8%  
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne dot. działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)   40 974 68,1%
Razem (A + B)   60 130 100,0%