ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Perspektywy 2022

Poniższa tabela zawiera zaktualizowaną prognozę wyników 2022 roku przedstawioną przez Zarząd w dniu 22 VI 2022 r.

Dane skonsolidowane (w mln zł) Prognoza
(z 22.12.2021)
Prognoza
(z 22.06.2022)
Zmiana
(w %)
Przychody ze sprzedaży 5 415 5 940 +10%
Zysk EBITDA 823 980 +19%
Zysk netto z działalności operacyjnej 653 810 +24%
Zysk netto 549 642 +17%

W związku z opublikowanymi 22 czerwca 2022 r. szacunkami wyników 2 kwartału 2022 roku, wskazującymi na znaczne zaawansowanie realizacji prognozy 2022 roku opublikowanej 22.12.2021 roku., Zarząd Grupy Kęty S.A. przedstawił zaktualizowaną prognozę wyników 2022 roku. Zakłada ona, iż w 2022 roku Grupa Kapitałowa osiągnie wyniki, które znacząco przekroczą założenia Budżetu na ten rok, jak również rekordowe wyniki osiągnięte w 2021 roku.

497
mln PLN
Wydatki inwestycyjne planowane w roku 2022
1 331
mln PLN
Zadłużenie netto na koniec 2022
x 1,4
Zakładany dług netto do EBITDA
74%
Zakładany dług netto do kapitałów własnych

Zadłużenie netto na koniec 2022 roku wyniesie 1 331 mln PLN. Prognoza zadłużenia netto uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2021 rok, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową. Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie.

Założenia

Powyższa prognoza wyników finansowych roku 2022 jest spójna ze Strategią do roku 2025 przedstawioną powyżej, nie była przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i została sporządzona w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i jest obarczona ryzykiem niepewności oraz może ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.