ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Otoczenie społeczne

 • GRI: 413-1
 • GRI: 103-1 w aspekcie „Społeczność lokalna”
 • GRI: 103-2 w aspekcie „Społeczność lokalna”
 • GRI: 103-3 w aspekcie „Społeczność lokalna”

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w działalności Grupy

W ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska. Deklaracja ta, będąca jednocześnie zapisem Polityki Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. od wielu lat wytycza naszą drogę społecznego zaangażowania.
ESG i zrównoważony rozwój w strategii

Nasze filary ww. Polityki stanowią:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Wizerunek atrakcyjnego pracodawcy – wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów.
 • Wspieranie lokalnych społeczności.
 • Działania na rzecz osób zagrożonych społecznie (Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia).
 • Rozwijanie idei wychowania przez sport – jako narzędzie do zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie otyłości – chorobie cywilizacyjnej XXI wieku.

W ramach naszej działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności wspieramy i rozwijamy także wybrane cele zrównoważonego rozwoju ONZ poprzez następujące inicjatywy:

Dobre zdrowie i jakość życia

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

 • Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA w sposób priorytetowy podchodzi do tematu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin. Poprzez m.in program medyczny „Opieka medyczna S” gwarantujemy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych. W 2021 ubezpieczeniem objętych było 3340 pracowników, co stanowi 68% pracowników spółek krajowych.
 • Poprzez rozwój idei wychowania przez sport umożliwiamy start w wielu imprezach sportowych zachęcając i promując zdrowy styl życia. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. jest partnerem akcji Rower POMAGA. Zachęcamy wszystkich, w tym pracowników do jazdy na rowerze. Przejechane kilometry są zamieniane na rowery dla dzieci z domów dziecka, tylko w 2021 trafiło do nich 29 rowerów.
 • W 2021 Grupa Kęty była partnerem projektu społecznego skierowanego w stronę dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży „Dbam o dziecko”.
 • W 2021 roku  prowadzono w całej Grupie Kapitałowej Grupy Kety S.A. konkurs plastyczny dla dzieci „Zdrowie w roli głównej”. Co roku konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem, a tematyka zawsze połączona jest z istotnym dla Grupy aspektem. W roku 2021 ze względu na pandemię nawiązywała do zdrowego trybu życia w zakresie żywienia i aktywności ruchowej mających ogromny wpływ na odporność zdrowotną. Wpłynęło ponad 1600 prac.

Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

 • Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA dba o aspekty edukacyjne w zakresie szerokich szkoleń eksperckich w obszarach swojej działalności – m.in. edukacja na rzecz zrównoważonego budownictwa, szerokie kampanie świadomości ekologicznej.
 • Dbamy o rozwój pracowników zapewniając dostęp do bazy szkoleń podstawowych i fakultatywnych, finansowanych przez pracodawcę kursów językowych, współfinansowanych studiów wyższych. W ramach Grupy przeznaczono na ten cel 1 mln złotych .
 • Działając poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia staramy się przeciwdziałać wykluczeniom społecznym w zakresie edukacji poprzez finansowanie korepetycji z przedmiotów ścisłych dla dzieci z domów dziecka, finasowanie kursów językowych, czy innych specjalistycznych pozwalających „na lepszy start” dla tych dzieci i młodzieży. W 2021 na cele statutowe Fundacji przeznaczono 480 tys. złotych

Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne

 •  zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Obowiązuje nas Kodeks etyki i Polityka poszanowania godności w miejscu pracy. Ich przestrzeganie ma celu zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, zapewnienie równych szans oraz zapobieganie zjawiskom niepożądanym, takim jak dyskryminacja.

Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

 • Jako sygnatariusz Global Compact staramy się w naszej działalności wspierać promować i rozwijać dziesięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji, które są realną odpowiedzią na nierówności.
 • Jako duża organizacja działająca na wielu rynkach europejskich i światowych, zatrudniająca blisko 6 tys. pracowników różnej narodowości dbamy o wspólne polityki i standardy.
 • Mniej nierówności w krajach interpretujemy również jako działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są priorytetowe dla Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. W 2021 na cele statutowe Fundacji przeznaczono 480 tyś złotych.

Nasze podejście

„Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, w której staramy się inicjować działania mające na celu jej rozwój (…)”- to cytat z naszego Kodeksu Etyki, który jasno definiuje naszą pozycję w lokalnym środowisku.

Społeczne zaangażowanie koncentrujemy wokół trzech aspektów istotnych z punktu widzenia wypracowanej strategii ESG, ale też wcześniejszych dokumentów, które zdefiniowały nas w tym obszarze jak chociażby polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w której deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa.

Wspieranie lokalnych społeczności

W organizacji od kilku lat funkcjonuje program „Razem z GRUPĄ” – połączenie zaangażowania i wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym firmy daje wspaniałe rezultaty w środowisku lokalnym.

W ramach tego programu w roku 2021 spółka zrealizowała 31 projektów, wspierając m.in. projekty:

Działalność lokalnych społeczności nie ogranicza się tylko do programu „Razem z Grupą”. Spółka podejmuje działania i angażuje się w akcje o szerszym spektrum działania. W 2021 roku do aktywności organizacji dołączyły Ogólnopolska Akcja promocji Krwiodawstwa Ultrakrew. W ramach akcji w całej Polsce w miesiącach grudzień 2021 – styczeń 2022 prowadzone były zbiórki krwi. Podczas VI edycji akcji „Ultrakrew” i zorganizowanych zbiórek krwi łącznie udało się zebrać 1133 litry krwi, 51,733 litrów osocza, 20,26 litrów płytek co oznacza, że dzięki zbiórkom i zaangażowaniu statystycznie udało się uratować zdrowie bądź życie 8 tysięcy osób. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty zorganizowała dwie zbiórki krwi, w których wzięło udział 91 dawców, łącznie udało się zebrać 40,950 litrów krwi.

Dbam o dziecko

Innym projektem skierowanym do społeczności lokalnych, poruszającym istotny problem z jakim mierzy się świat w pandemii to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży był projekt „Dbam o dziecko”. W ramach projektu spółka wraz z Urzędem Miasta Bielsko-Biała oraz innymi partnerami, w tym specjalistami w dziedzinie medycyny wypracowała autorski projekt profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt skierowany był do rodziców dzieci w Bielsku-Białej. Z uwagi na rosnące potrzeby w tym obszarze spółka podjęła decyzje o kontynuacji programu w roku 2022.
Zobacz więcej

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizowane są głównie poprzez działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. To odpowiedź organizacji na zdefiniowane w regionie problemy dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem Fundacji jest współpraca i otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. realizację hasła „Na lepszy start”. Oznacza ono niesienie pomocy wychowankom ww. placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą, do której dąży w swych działaniach Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego.

W roku 2021 pomimo pandemii udało się przeprowadzić wiele aktywności dla podopiecznych Fundacji, wśród znaczących wymienić można finał projektu Korona Gór Polski, który rozpoczął się w 2018 roku. W przeciągu tych 4 lat podopieczni Fundacji  zaliczyli 28 szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski, Innym bardzo istotnym projektem była kampania promocji rodzicielstwa zastępczego „Podziel się domem – Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej”. Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia podpisała list intencyjny z Prezydentem Miasta Bielska- Białej na rzecz krzewienia idei rodzicielstwa zastępczego, tylko w 2021 roku udało się pozyskać pięć nowych rodzin zastępczych, równolegle Fundacja wspierała już funkcjonujące rodziny i ich podopiecznych.

 

Na cele statutowe Fundacja przeznaczyła 489 tys. zł. Pełną skalę działalności Fundacji prezentujemy na stronie www.dziecipodbeskidzia.pl

Propagowanie idei wychowania przez sport

Sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja, czyli bliskie nam wartości w biznesie. Sport to również wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”. Poprzez zaangażowanie organizacji w różne imprezy sportowe w regionie mierzymy się z wyzwaniem XXI wieku – zachęcaniem młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i walką z chorobą cywilizacyjną, jaką jest otyłość. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy.

Do sportu podchodzimy aktywnie, we wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział biorą pracownicy Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Imprezy sportowe, w których Grupa Kapitałowa była w 2021 roku partnerem to m.in.: Puchar Reksia – zawody rowerowe dla dzieci, Młoda Plaża Open – cykl turniejów plażowej piłki dla młodzieży, Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe, Poland Business Run, Bieg charytatywny Biegniemy z Mają, Super Paka Dla Dzieciaka. Grupa przeznaczyła na ten cel 160 tyś złotych.

Bierzemy również pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. Zgodnie z zapisami  naszego Kodeksu Etycznego: „Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania proekologicznych technologii.”

Podchodząc z należytą starannością do tych zapisów staramy się naszą uwagę koncentrować na promocji projektów proekologicznych.

Pełne spektrum naszych działań w obszarze odpowiedzialności Grupy za wpływ naszych działań na środowisko prezentujemy w rozdziale Odpowiedzialność Środowiskowa.