Raport
Zintegrowany 2022

Pracownicy – wstęp

Pracownicy

  • GRI 3-1
  • GRI 3-2
  • GRI 3-3

Firmę tworzą ludzie, ich wiedza, umiejętności, zaangażowanie. Stanowią oni fundament zysków, są podstawą przewagi konkurencyjnej. Mając tego świadomość podejmujemy działania, których celem jest tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, współpracy, zapewnieniu dobrych relacji i perspektywy rozwoju.

Kapitał ludzki to nadzwyczajne aktywo naszej organizacji, Pracowników zaliczamy do istotnej grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.

Jednym z naszych filarów w obszarze społecznym jest budowanie pozycji atrakcyjnego pracodawcy w regionie – kreujemy wizerunek innowacyjnego sektora, jesteśmy skoncentrowani na przyciąganiu talentów, ale też budowaniu stabilnego i zaangażowanego zespołu. Szczególnie ważny jest dla nas pierwszy kontakt z potencjalnym pracownikiem. Procesy rekrutacyjne w spółkach Grupy realizowane są w sposób przejrzysty poprzez precyzyjne określanie wymagań w zakresie kompetencji oraz z zapewnieniem zasad równych szans. W pierwszej kolejności korzystamy z form rekrutacji wewnętrznej kierując ofertę do pracowników – tym samym zapewniając rozwój wewnątrz organizacji. Celem rekrutacji jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników nie tylko w danym momencie, ale i w perspektywie przyszłości. Oznacza to między innymi, że zapraszamy do naszej organizacji zarówno osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe, jak i kandydatów, którzy zainteresowani są intensywnym rozwojem. Poświęcamy czas i zasoby, aby w efekcie obie strony osiągnęły sukces.

Każdy nowy pracownik wnosi do organizacji nową wiedzę, inny punkt widzenia oraz doświadczenie. Dzięki temu pojawia się możliwość świeżego spojrzenia na toczące się procesy, wychodzenie z rutyny i  doskonalenie pracy. Jednocześnie niezależnie od stażu pracy każdego pracownika traktujemy indywidualnie i z należytą starannością.

Oferując miejsca pracy spółki Grupy Kapitałowej zabiegają o zapewnienie konkurencyjnych warunków. Najbardziej istotnym elementem jest wynagrodzenie. Jego wartość uzależniona jest od wyceny stanowiska pracy i określona w widełkach płacowych, które znajdują się w regulaminach wynagradzania czy układach zbiorowych. W każdym roku dokonywany jest przegląd siatki płac z wykorzystaniem rynkowych raportów płacowych.

Indywidualne wynagrodzenie przyznawane jest adekwatnie do zakresu obowiązków, odpowiedzialności, umiejętności i osiąganych wyników. Osoby zarządzające zespołami dysponują funduszem motywacyjnym, premiowym czy innymi formami nagród. Spółki dysponują także Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia.

Miejsca pracy zaprojektowane są w sposób podpowiadający ścieżkę rozwoju stanowiskowego. Poza tym spółki oferują możliwość awansu poza działem, pionem, a także między spółkami Grupy Kapitałowej.

Niezależnie od różnic w działaniach operacyjnych spółki Grupy Kapitałowej kierują się uniwersalnymi zasadami, które definiują charakter relacji pracodawca – pracownik, ale także pracownik – pracownik. Należą do nich między innymi poszanowanie różnorodności, zapewnienie równych szans, wzajemny szacunek. Określone są one w Kodeksie Etycznym oraz powiązanych politykach i znajdują odzwierciedlenie w definicji każdego procesu.