ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Prawa człowieka

 • GRI: 412-1
 • GRI: 103–1 Podejście do zarządzania w aspekcie „Prawa człowieka”
 • GRI: 103–2 Podejście do zarządzania w aspekcie „Prawa człowieka”
 • GRI: 103–3 Podejście do zarządzania w aspekcie „Prawa człowieka”

Od 2014 roku Grupa Kęty S.A. jest Sygnatariuszem Global Compact, co oznacza, poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad m.in. z zakresu praw człowieka, standardów pracy. W naszym Kodeksie Etycznym w rozdziale „Relacje wewnętrzne” jasno wskazujemy, iż:

W 2021 roku firma opracowała i wydała Politykę Poszanowania Praw Człowieka. W ramach Polityki  deklarujemy:

 • Godne warunki pracy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. – Przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, świadczeń, godzin pracy i nadgodzin.
 • Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.
 • Szacunek dla różnorodności i zasady równych szans.
 • Kategoryczny sprzeciw pracy dzieci i pracy przymusowej.
 • Szacunek do prawa do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.
 • Szacunek do prawa społeczności lokalnych we wszystkich lokalizacjach spółek Grupy Kapitałowej.

Odpowiednie zapisy w zakresie przestrzegania praw człowieka pojawiły się również w Kodeksie Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Od naszych dostawców wymagamy, aby:

 1. Stosowali poszanowanie praw człowieka w swojej działalności.
 2. Zapewnili równe traktowanie w miejscu pracy i nie stosowali w swojej działalności żadnych praktyk dyskryminujących pracowników ani innych interesariuszy przez wzgląd na wiek, płeć, niepełnosprawność, przynależność rasową, religię ani przez wzgląd na żadne inne kryterium.
 3. Przestrzegli przepisów prawa pracy właściwych dla kraju pochodzenia dostawcy i prowadzonej działalności.
Brak naruszeń
W roku 2021 nie wpłynęło żadne naruszenie Kodeksu Etycznego w zakresie łamania praw człowieka.