Raport
Zintegrowany 2022
 • GPW S-P5
 • GPW S-P6

Od 2014 roku Grupa KĘTY S.A. jest Sygnatariuszem Global Compact, co oznacza, poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach działalności dziesięciu fundamentalnych zasad m.in. z zakresu praw człowieka, standardów pracy. W naszym Kodeksie Etycznym w rozdziale „Relacje wewnętrzne” jasno wskazujemy, iż:

 • Podstawową zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest przestrzeganie praw człowieka zawartych m.in. w Europejskiej konwencji praw człowieka.
 • Szanujemy prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.
 • Szanujemy prawo pracowników do prywatności.

W 2021 roku firma opracowała i wydała Politykę Poszanowania Praw Człowieka, w ramach której deklarujemy:

 • Godne warunki pracy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. – przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, świadczeń, godzin pracy i nadgodzin.
 • Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.
 • Szacunek dla różnorodności i zasady równych szans.
 • Kategoryczny sprzeciw wobec pracy dzieci i pracy przymusowej.
 • Szacunek do prawa do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.
 • Szacunek do prawa społeczności lokalnych we wszystkich lokalizacjach spółek Grupy Kapitałowej.

Odpowiednie zapisy w zakresie przestrzegania praw człowieka pojawiły się również w Kodeksie Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.

Od naszych dostawców wymagamy, aby:

 • Stosowali poszanowanie praw człowieka w swojej działalności.
 • Zapewnili równe traktowanie w miejscu pracy i nie stosowali w swojej działalności żadnych praktyk dyskryminujących pracowników ani innych interesariuszy przez wzgląd na wiek, płeć, niepełnosprawność, przynależność rasową, religię ani żadne inne kryterium.
 • Przestrzegli przepisów prawa pracy właściwych dla kraju pochodzenia dostawcy i prowadzonej działalności.

W roku 2022 nie wpłynęło żadne naruszenie Kodeksu Etycznego w zakresie łamania praw człowieka.