Raport
Zintegrowany 2022

Różnorodność i równość szans

  • GRI 2-21
  • GRI 405-1
  • GRI 405-2
  • GRI 406-1
  • GPW S-P1
  • GPW S-P2

Spółki Grupy Kapitałowej wypełniają zobowiązania określone w Polityce Różnorodności oraz Polityce poszanowania godności w miejscu pracy. Dokumenty te opisują między innymi nasze stanowisko w kwestiach związanych z pracownikami czy osobami, które łączą z naszą Grupą inne relacje.

Deklarujemy równość szans, poszanowanie różnorodności, zapewnienie godnych warunków pracy, a przede wszystkim, bezwzględnie – przestrzeganie przepisów prawa.

W naszej organizacji ważna jest zasada sprawiedliwego traktowania. Wszystkim pracownikom stwarzamy równe szanse w zakresie wynagradzania, premiowania, doskonalenia umiejętności, awansu, na podstawie indywidualnych możliwości, osiągnieć i wyników pracy. Czynniki warunkujące rozwój zawodowy formułujemy w sposób przejrzysty, podobnie jak oczekiwania przełożonych wobec pracowników.

Podstawowym zadaniem w organizacji jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie tylko w sferze fizycznej, ale i psychospołecznej poprzez zapobieganie występowaniu zjawisk niepożądanych.

Podejmujemy starania, aby dzielące nas różnice nie były przeszkodą dla dobrych relacji, a szansą dla rozwoju organizacji. Istotnym elementem jest tworzenie grup projektowych, w ramach których nie tylko następuje wymiana wiedzy i doświadczeń, ale też budowane są koleżeńskie relacje. Obszar ten wspierają standardy postępowania opisane w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej, do przestrzegania których zobowiązały się wszystkie spółki Grupy. W 2022 roku nie zgłoszono przypadków dyskryminacji.

W tabeli niżej zaprezentowane zostały dane przedstawiające kadrę zarządzającą spółek Grupy Kapitałowej w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy. Mężczyźni stanowią 84% zespołu, 56% to osoby w wieku między 40 a 50 lat, natomiast pod względem stażu kadra kierownicza reprezentowana jest proporcjonalnie w ramach wskazanych przedziałów.

Grupa KĘTY S.A. nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej – opis na stronie.

Struktura kadry zarządzającej w 2022 roku w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy
2022 rok dyrektorzy, w tym zarząd kobiety mężczyźni wiek do 40 lat wiek od 41 do 50 lat wiek powyżej 50 lat staż w Grupie do 10 lat staż w Grupie od 11 do 20 lat staż w Grupie powyżej 20 lat
Grupa Kapitałowa 80 13 67 7 45 28 25 26 29
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce 55 8 47 6 31 18 13 16 26
pozostałe lokalizacje 24 5 19 1 14 9 11 10 3
Grupa KĘTY S.A. 22 3 19 2 13 7 5 5 12

Struktura kadry zarządzającej w 2021 roku w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy
2021 rok dyrektorzy, w tym zarząd kobiety mężczyźni wiek do 40 lat wiek od 41 do 50 lat wiek powyżej 50 lat staż w Grupie do 10 lat staż w Grupie od 11 do 20 lat staż w Grupie powyżej 20 lat
Grupa Kapitałowa 81 14 67 7 51 23 27 29 25
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce 58 9 49 5 38 15 11 25 22
pozostałe lokalizacje 23 5 18 2 13 8 16 4 3
Grupa KĘTY S.A. 21 3 18 1 17 3 4 8 9

W ramach zarządzania ryzykiem spółki Grupy Kapitałowej zarządzają planami sukcesji. Celem realizowanych programów jest zapewnienie ciągłości obsady najważniejszych stanowisk, na wypadek odejścia z pracy kluczowych pracowników. Programem objętych zostało ponad 60% kadry kierowniczej.

W spółkach Grupy Kapitałowej wynagrodzenia pracowników w poszczególnych grupach zawodowych weryfikowane są na tle zapisów w regulaminach wewnętrznych oraz porównywane z danymi z rynku. Analizowany jest również poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia mężczyzn w kontekście 6 grup zawodowych. Na bazie przygotowanych raportów wynagrodzenia kobiet stanowią średnio 85% wynagrodzenia mężczyzn – dążymy do wyrównania tych parametrów, jednak zauważyć należy, że pojawiające się różnice wynikają między innymi z różnego zakresu odpowiedzialności, przypisanych wewnętrznie kompetencji, poziomu wiedzy i doświadczenia niezbędnego w pracy.

Struktura wynagrodzeń jest monitorowana przez spółki Grupy, między innymi w kontekście zapewniania równych szans oraz zapobiegania dyskryminacji.

Wskaźnik odchylenia wynagrodzeń kobiet wg głównych grup stanowisk w 2021 i 2022 roku
grupa stanowisk wskaźnik odchylenia 2021 rok wskaźnik odchylenia 2022 rok
Grupa Kapitałowa
zarządzający 79% 76%
dyrektor 80% 94%
kierownik 103% 103%
specjalista 78% 79%
mistrz 85% 94%
produkcyjne, robotnicze 86% 88%
Grupa KĘTY S.A.
zarządzający 0% 0%
dyrektor 81% 89%
kierownik 96% 92%
specjalista 84% 82%
mistrz 0% 0%
produkcyjne, robotnicze 86% 87%

Wskaźnik rocznego wynagrodzenia w Grupie KĘTY S.A.

Stosunek rocznego całkowitego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników wyniósł w 2021 roku 49,40 a w roku 2022 ,50,49. Stosunek procentowego wzrostu najwyższego wynagrodzenia całkowitego wypłaconego w roku 2022 do mediany procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników wyniósł 1,02. Wskaźnik został obliczony na podstawie wynagrodzenia zasadniczego, zmiennego oraz innych świadczeń otrzymanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (1 391 pracowników w roku 2021 oraz 1 409 pracowników w roku 2022, z wyłączeniem osoby najlepiej opłacanej).