Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 2-7
  • GRI 2-8
  • GPW S-P3
Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w ramach spółek Grupy Kapitałowej na koniec 2022 r. wynosił 5 488 osób, co oznacza zmniejszenie o 1% w stosunku do końca roku 2021 (bez umów o dzieło, zlecenia, innych – pełne dane zaprezentowano w tabeli poniżej).

W spółkach Grupy Kapitałowej podstawową formą zatrudnienia są umowy o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony stanowią ponad 80%.

W spółkach Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce zatrudnienie na koniec roku 2022 wyniosło 4 815 osób i zmniejszyło się o 2% r/r. W spółkach zagranicznych zatrudnione były na koniec 2022 roku 673 osoby, co oznacza wzrost o 3% r/r.

Wśród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na koniec 2022 roku kobiety stanowią 31%. Dominują umowy na czas nieokreślony – 84%.

Pierwsza umowa zawierana jest na 3-miesięczny okres próbny. Z uwagi na fakt, iż w tak krótkim czasie trudno jest ocenić możliwości i potencjał pracownika, planujemy dłuższy okres wdrożenia i w tym czasie zawierane są umowy na czas określony. Umowy terminowe nie przekraczają maksymalnej długości przewidzianej prawem pracy, czyli 33 miesięcy.

Z uwagi na profil produkcyjny spółek Grupy

71
%
zatrudnionych pracuje na stanowiskach robotniczych
29
%
zatrudnionych pracuje na stanowiskach nierobotniczych
4
%
w tym kadra kierownicza


Szczegółową strukturę zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, rodzaj stanowiska oraz rodzaj umowy, na podstawie której świadczona jest praca, przedstawiają poniższe tabele.

Struktura zatrudnienia według płci w 2022 roku
2022 rok Płeć umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy RAZEM
Grupa Kapitałowa Razem 26 851 4 610 1 0 8 49 5 545
Kobiety 8 340 1 352 1 0 2 4 1 707
mężczyźni 18 511 3 258 0 0 6 45 3 838
w tym:
-spółki zlokalizowane w Polsce Razem 24 818 3 972 1 0 8 49 4 872
Kobiety 7 322 1 115 1 0 2 4 1 451
mężczyźni 17 496 2857 0 0 6 45 3 421
-pozostałe lokalizacje Razem 2 33 638 0 0 0 0 673
Kobiety 1 18 237 0 0 0 0 256
mężczyźni 1 15 401 0 0 0 0 417
Grupa KĘTY S.A. Razem 6 149 1 255 0 0 2 0 1 412
Kobiety 0 49 338 0 0 1 0 388
mężczyźni 6 100 917 0 0 1 0 1 024

Struktura zatrudnienia według płci w 2021 roku
2021 rok Płeć umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy RAZEM
Grupa Kapitałowa Razem 135 859 4 560 1 1 12 5 5 572
Kobiety 34 314 1 298 1 0 4 2 1 653
mężczyźni 101 545 3 261 0 1 8 3 3 919
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce Razem 131 799 3 969 1 1 7 5 4 913
Kobiety 32 288 1 075 1 0 3 2 1 401
mężczyźni 99 511 2 894 0 1 4 3 3 512
pozostałe lokalizacje Razem 4 60 591 0 0 5 0 659
Kobiety 2 26 223 0 0 1 0 252
mężczyźni 2 34 368 0 0 4 0 407
Grupa KĘTY S.A. Razem 21 112 1 259 0 0 1 0 1 393
Kobiety 2 30 321 0 0 1 0 354
mężczyźni 19 82 938 0 0 0 0 1 039

Struktura zatrudnienia według rodzajów stanowisk w 2022 roku
2022 rok kobiety mężczyźni umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy pracownicy tymczasowi
Grupa Kapitałowa razem 1682 3806 26 851 4610 1 0 9 49 174
kadra kierownicza 41 156 0 3 187 0 0 2 3 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 663 729 7 187 1 204 1 0 5 46 3
stanowiska robotnicze 978 2 921 19 661 3 219 0 0 2 0 171
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 1426 3 389 24 818 3 972 1 0 9 49 159
kadra kierownicza 28 121 0 2 142 0 0 2 3 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 592 599 5 180 1 010 1 0 5 46 0
stanowiska robotnicze 806 2 669 19 636 2 820 0 0 2 0 159
pozostałe lokalizacje razem 256 417 2 33 638 0 0 0 0 15
kadra kierownicza 13 35 0 1 45 0 0 0 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 71 130 2 7 194 0 0 0 0 3
stanowiska robotnicze 172 252 0 25 399 0 0 0 0 12
Grupa KĘTY S.A. razem 368 1 042 6 149 1 255 0 0 2 0 0
kadra kierownicza 7 41 0 0 48 0 0 0 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 126 176 1 22 279 0 0 1 0 0
stanowiska robotnicze 235 825 5 127 928 0 0 1 0 0

Struktura zatrudnienia według rodzajów stanowisk w 2021 roku
2021 rok kobiety mężczyźni umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy pracownicy tymczasowi
Grupa Kapitałowa razem 1 646 3 909 135 860 4 559 1 1 12 5 291
kadra kierownicza 38 149 1 5 181 0 1 7 4 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 640 739 24 160 1 149 1 0 4 1 0
stanowiska robotnicze 968 3 021 110 694 3 185 0 0 2 0 291
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 1 395 3 505 131 800 3 968 1 1 7 5 276
kadra kierownicza 28 122 1 2 147 0 1 2 4 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 569 618 22 151 1 013 1 0 4 1 0
stanowiska robotnicze 798 2 765 108 646 2 809 0 0 2 0 276
pozostałe lokalizacje razem 251 404 4 60 591 0 0 5 0 15
kadra kierownicza 10 27 0 3 34 0 0 5 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 71 121 2 9 181 0 0 0 0 0
stanowiska robotnicze 170 256 2 48 376 0 0 0 0 15
Grupa KĘTY S.A. razem 352 1 040 21 112 1 259 0 0 1 0 0
kadra kierownicza 6 39 0 0 45 0 0 0 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 122 175 3 12 282 0 0 1 0 0
stanowiska robotnicze 224 826 18 100 932 0 0 0 0 0

Struktura zatrudnienia (umowy o pracę) według wieku w 2022 roku
2022 rok przedział wiekowy mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze
Grupa Kapitałowa razem 3 806 1 682 3 899 1 589 69% 31% 71% 29%
do 30 lat 687 296 777 206 13% 5% 14% 4%
30 – 50 lat 2 279 1 088 2 233 1 134 42% 20% 41% 21%
powyżej 50 lat 840 298 889 249 15% 5% 16% 5%
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 3 389 1 426 3 475 1 340 70% 30% 72% 28%
do 30 lat 634 270 714 190 13% 6% 15% 4%
30 – 50 lat 2 037 925 1 988 974 42% 19% 41% 20%
powyżej 50 lat 718 231 773 176 15% 5% 16% 4%
pozostałe lokalizacje razem 417 256 424 249 62% 38% 63% 37%
do 30 lat 53 26 63 16 8% 4% 9% 2%
30 – 50 lat 242 163 245 160 36% 24% 37% 24%
powyżej 50 lat 122 67 116 73 18% 10% 17% 11%
Grupa KĘTY S.A. razem 1 042 368 1 060 350 74% 26% 75% 25%
do 30 lat 153 40 164 29 11% 3% 12% 2%
30 – 50 lat 637 256 632 261 45% 18% 45% 19%
powyżej 50 lat 252 72 264 60 18% 5% 19% 4%

Struktura zatrudnienia (umowy o pracę) wg wieku w 2021 roku
2021 rok przedział wiekowy mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze
Grupa Kapitałowa razem 3 817 1 738 3 850 1705 69% 31% 69% 31%
do 30 lat 777 340 833 284 14% 6% 15% 5%
30 – 50 lat 2 277 1 099 2 192 1 184 41% 20% 39% 21%
powyżej 50 lat 763 299 825 237 14% 5% 15% 4%
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 3 413 1 487 3 424 1 476 70% 30% 70% 30%
do 30 lat 714 310 757 267 15% 6% 15% 5%
30 – 50 lat 2 039 943 1 949 1 033 42% 19% 40% 21%
powyżej 50 lat 660 234 718 176 13% 5% 15% 4%
pozostałe lokalizacje razem 404 251 426 229 62% 38% 65% 35%
do 30 lat 63 30 76 17 10% 5% 12% 3%
30 – 50 lat 238 156 243 151 36% 24% 37% 23%
powyżej 50 lat 103 65 107 61 16% 10% 16% 9%
Grupa KĘTY S.A. razem 1 039 353 1 050 342 75% 25% 75% 25%
do 30 lat 162 45 173 34 12% 3% 12% 2%
30 – 50 lat 647 239 629 257 46% 17% 45% 18%
powyżej 50 lat 230 69 248 51 17% 5% 18% 4%
61
%
zatrudnionych to osoby w wieku od 30 do 50 lat
18
%
stanowią pracownicy w wieku do 30 lat
21
%
stanowią pracownicy w wieku powyżej 50 lat

W ramach struktury wiekowej najliczniejsza jest grupa mężczyzn w wieku powyżej 30 do 50 lat – 42%. Najmniejszy wskaźnik odnotowujemy wśród kobiet powyżej 50 lat – 5%.

Pojedyncze spółki Grupy Kapitałowej zatrudniają pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2022 r. przedstawiony został w tabeli powyżej.

Najwięcej pracowników tymczasowych było w Segmencie Systemów Aluminiowych – Spółka Aluprof współpracowała w roku 2022 z pięcioma agencjami pracy tymczasowej zatrudniając na dzień 31.12.2022 r. 159 osób. Średnie miesięczne zatrudnienie to 270 osób, przy czym w pierwszej połowie roku liczba ta wzrasta, spadając poniżej średniej od lipca. Praca odbywała się na stanowiskach produkcyjnych i magazynowych i nadzorowana była przez Spółkę.

Wskaźniki zatrudnienia

  • GRI 401-1

W roku 2022 do spółek Grupy Kapitałowej dołączyło 611 pracowników, w tym 39% to kobiety.

W omawianym okresie z organizacji odeszło 1146 pracowników. 34 % stanowili pracownicy w wieku do 30 lat, a 9% – powyżej 60-ciu lat.

Definiując cele w naszej strategii biznesowej w ramach wskaźników w obszarze społecznym wskazujemy między innymi na rotację, obliczaną jako iloraz całkowitej liczby pracowników, którzy odeszli z organizacji w ciągu 12 miesięcy w stosunku do średniej liczby zatrudnionych. Naszym celem jest obniżanie wartości wskaźnika o 5% rok do roku. Z powodu pandemii wartość wskaźnika w roku 2020 została zaburzona w stosunku do lat poprzednich, dlatego przyjęliśmy jako bazowy rok 2019. W ten sposób określiliśmy cele cząstkowe na poszczególne lata i wychodząc od wartości 12,6 w roku 2019 określiliśmy poziom maksymalny na 10,8 w roku 2022. Nasz wynik w roku 2022 to 12,3 (11,50 w roku 2021). Kluczowym narzędziem podczas analizy wskaźnika rotacji są rozmowy z pracownikami odchodzącymi z organizacji (Exit interview). Badamy ich opinie na temat warunków pracy, oferty firmy, zbieramy cenne uwagi i na tej podstawie doskonalimy nasze środowisko pracy.

Pracownicy nowozatrudnieni (umowy o pracę) w podziale na płeć oraz strukturę wiekową w 2022 roku
2022 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 244 175 137 48 7
kobiety 78 85 59 18 1
mężczyźni 166 90 78 30 6
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 228 148 117 42 6
kobiety 71 74 47 17 1
mężczyźni 157 74 70 25 5
pozostałe lokalizacje razem 16 27 20 6 1
kobiety 7 11 12 1 0
mężczyźni 9 16 8 5 1
Grupa KĘTY S.A. razem 34 30 20 14 2
kobiety 8 16 9 9 0
mężczyźni 26 14 11 5 2

Pracownicy nowozatrudnieni (umowy o pracę) w podziale na płeć oraz strukturę wiekową w 2021 roku
2021 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 449 274 176 56 12
kobiety 101 84 72 11 3
mężczyźni 348 190 104 45 9
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 397 247 144 45 9
kobiety 86 72 55 9 3
mężczyźni 311 175 89 36 6
pozostałe lokalizacje razem 52 27 32 11 3
kobiety 15 12 17 2 0
mężczyźni 37 15 15 9 3
Grupa KĘTY S.A. razem 104 62 38 8 2
kobiety 12 12 12 0 2
mężczyźni 92 50 26 8 0

Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę w podziale na płeć w 2022 roku
2022 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 391 349 205 98 103
kobiety 169 146 79 34 46
mężczyźni 222 203 126 64 57
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 366 324 184 82 97
kobiety 158 138 72 28 44
mężczyźni 208 186 112 54 53
pozostałe lokalizacje razem 25 25 21 16 6
kobiety 11 8 7 6 2
mężczyźni 14 17 14 10 4
Grupa KĘTY S.A. razem 31 40 18 8 37
kobiety 14 17 6 2 16
mężczyźni 17 23 12 6 21

Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę w podziale na płeć w 2021 roku
2021 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 257 189 104 76 67
kobiety 51 49 29 27 14
mężczyźni 206 140 75 49 53
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 232 173 95 70 64
kobiety 45 43 28 26 12
mężczyźni 187 130 67 44 52
pozostałe lokalizacje razem 25 16 9 6 3
kobiety 6 6 1 1 2
mężczyźni 19 10 8 5 1
Grupa KĘTY S.A. razem 34 24 12 26 44
kobiety 4 2 2 6 10
mężczyźni 30 22 10 20 34