Raport
Zintegrowany 2022

Zdrowie i bezpieczeństwo

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. funkcjonują polityki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z przepisami prawa, adekwatne do warunków, jakie panują w poszczególnych zakładach oraz podporządkowujące się zasadom wynikającym z wymagań branżowych.

  • GRI 403-9

W obszarze bezpieczeństwa pracy kluczowe są działania prewencyjne, opracowywane w celu ograniczania ryzyka. Zaliczamy do nich instrukcje oraz zasady wykonywania i nadzorowania prac, szkolenia i instruktaże dla pracowników, programy sugestii, działania służące do identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka. Monitoring stanu bezpieczeństwa prowadzony jest także w formie audytów.

W spółkach Grupy Kapitałowej systemy zarządzania bezpieczeństwem uregulowane są zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Powoływane są zespoły, których zadaniem jest bieżąca analiza sytuacji, incydentów oraz identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby kierujące zespołami odpowiedzialne są za organizowanie miejsc pracy zgodnie z przepisami, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa.

Skuteczne zarządzanie w niniejszym obszarze umożliwiają procedury, w których zdefiniowane są ścieżki postępowania w określonych sytuacjach oraz przypisane odpowiedzialności.

W zakresie procedur bezpieczeństwa w roku 2022 kontynuowano działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń wynikających z pandemii, w tym:

1.
zapewniano szeroki dostęp do środków ochrony i higieny,

2.
działania wymagające kontaktu (rekrutacje, szkolenia, kursy językowe) często realizowane były poprzez platformy komunikacyjne
3.
wykorzystywano pracę zdalną
W Grupie KĘTY S.A. działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:

  • identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub w obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
  • wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
  • szacują ryzyko zawodowe,
  • proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.

W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy spółek Grupy Kapitałowej objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wypadki przy pracy – liczba osób według wieku w 2021 i 2022 roku
przedział wiekowy 2021
liczba osób
2022
liczba osób
Grupa Kapitałowa razem 55 59
do 30 lat 12 15
30 – 50 lat 29 27
powyżej 50 lat 14 17
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 42 48
do 30 lat 10 11
30 – 50 lat 23 22
powyżej 50 lat 13 15
pozostałe lokalizacje razem 13 11
do 30 lat 2 4
30 – 50 lat 6 5
powyżej 50 lat 5 2
Grupa KĘTY S.A. razem 9 13
do 30 lat 1 1
30 – 50 lat 3 8
powyżej 50 lat 5 4

Wypadki przy pracy – liczba osób wg płci w 2021 i 2022 roku
płeć 2021
liczba osób
2022
liczba osób
Grupa Kapitałowa razem 55 59
kobiety 20 12
mężczyźni 35 47
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 42 48
kobiety 15 8
mężczyźni 27 40
pozostałe lokalizacje razem 13 11
kobiety 5 4
mężczyźni 8 7
Grupa KĘTY S.A. razem 9 13
kobiety 1 2
mężczyźni 8 11

W roku 2022 wypadkom przy pracy uległo 59 osób, w tym 12 kobiet i 47 mężczyzn. W 58% przypadków doszło do powierzchniowych urazów, w 8 przypadkach do złamania kości, w 10 skutkiem były zwichnięcia czy skręcenia kończyn. Każdy wypadek został drobiazgowo przeanalizowany, następnie wdrożono działania mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

W roku 2022 w spółkach Grupy Kapitałowej nie stwierdzono chorób zawodowych. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP

  • GRI 403-5

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP w 2022 roku
2022 rok liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) czy dostępne dla innych osób, których praca jest kontrolowana przez organizację w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika w tym szkolenia w godzinach pracy w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników
Grupa Kapitałowa razem 20 990 w zależności od spółki 20 990 20 990 18 841
szkolenia obligatoryjne 17 773 w zależności od spółki 17 773 17 773 16 554
szkolenia dodatkowe 3 216 w zależności od spółki 3 216 3 216 2 296
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 18 381 tak 18 381 18 381 17 463
szkolenia obligatoryjne 15 748 tak 15 748 15 748 15 748
szkolenia dodatkowe 2 632 tak 2 632 2 632 1 714
pozostałe lokalizacje razem 2 609 w zależności od spółki 2 609 2 609 1 378
szkolenia obligatoryjne 2 025 w zależności od spółki 2 025 2 025 796
szkolenia dodatkowe 584 w zależności od spółki 584 584 582
Grupa KĘTY S.A. razem 5 377 tak 5 377 5 377 5 115
szkolenia obligatoryjne 5 002 tak 5 002 5 002 5 002
szkolenia dodatkowe 375 tak 375 375 113

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP w 2021 roku
2021 rok liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) czy dostępne dla innych osób, których praca jest kontrolowana przez organizację w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika w tym szkolenia w godzinach pracy w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników
Grupa Kapitałowa razem 13 436 w zależności od spółki 13 222 13 222 13 109
szkolenia obligatoryjne 12 728 w zależności od spółki 12 516 12 516 12 728
szkolenia dodatkowe 708 w zależności od spółki 706 706 381
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce razem 11 824 tak 11 824 11 824 11 531
szkolenia obligatoryjne 11 308 tak 11 308 11 308 11 308
szkolenia dodatkowe 516 tak 516 516 223
pozostałe lokalizacje razem 1 612 w zależności od spółki 1 398 1 398 1 578
szkolenia obligatoryjne 1 420 w zależności od spółki 1 208 1 208 1 420
szkolenia dodatkowe 192 w zależności od spółki 190 190 158
Grupa KĘTY S.A. razem 4 611 tak 4 611 4 611 4 611
szkolenia obligatoryjne 4 412 tak 4 412 4 412 4 412
szkolenia dodatkowe 199 tak 199 199 199