Raport
Zintegrowany 2022

Społeczne zaangażowanie

 • GRI 413-1

Od kilku lat biznes mierzy się z nieoczekiwanymi wyzwaniami, po latach mocno naznaczonych pandemią i dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników rok 2022 był sprawdzianem odpowiedzialności społecznej dla wielu firm, organizacji oraz osób prywatnych. Konflikt zbrojny tuż przy granicy z naszym krajem zobowiązał nas do pilnych działań humanitarnych.
Zarząd Spółki podjął decyzję o organizacji pomocy na rzecz pracowników spółek Grupy Kapitałowej zlokalizowanych na Ukrainie (Alupol LLC, Aluprof System Ukraina LLC) pracowników z Ukrainy pracujących w Polsce jak również pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.  Spółka uruchomiła wszelkie możliwe kanały pomocowe, w tym wolontariat pracowniczy. Działania skupiały się na pomocy logistycznej (organizowano transport dla osób wyjeżdżających z Ukrainy), pomocy w znalezieniu mieszkania, zabezpieczenia podstawowych i niezbędnych do życia środków, formalno-prawnej.

W najbardziej intensywnym okresie spółki Grupy Kapitałowej pomagały ponad 400-u osobom przebywającym w Polsce, na koniec roku liczba ta ze względu na powroty osób do Ukrainy zmalała do 79 w tym 39 osób otrzymało pracę w spółkach Grupy Kapitałowej.  Do pracowników spółek Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Ukrainie była dostarczana w miarę możliwości pomoc humanitarna (środki medyczne, żywność). Grupa Kapitałowa przeznaczyła na cel pomocowy w 2022 roku blisko 1,7 mln zł. Pomoc jest kontynuowana w 2023 roku.

Niezależnie od koncentracji na pomocy humanitarnej Grupa Kapitałowa konsekwentnie rozwijała przyjęte w strategii ESG kierunki zaangażowania społecznego. Grupa Kapitałowa jest uczestnikiem życia społecznego w regionach, w których zlokalizowane są jej spółki. Dokładamy starań, aby kreować pozytywną zmianę, dlatego wspólnie z naszymi pracownikami, którzy tworzą lokalną społeczność odpowiadamy na wyzwania i potrzeby oraz przyczyniamy się do rozwoju regionu.

Lokalne projekty

W organizacji od kilku lat funkcjonuje program „Razem z GRUPĄ” – połączenie zaangażowania i wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym Grupy Kapitałowej daje wspaniałe rezultaty w środowisku lokalnym. Grupa przeznaczyła na ten program 126 tys. Jeszcze w 2022 roku odbył się nabór do kolejnej, 9-tej już edycji programu. W związku z Jubileuszem firmy do realizacji trafi 70 lokalnych projektów- raport z ich realizacji przedstawiamy w kolejnym Oświadczeniu. Planowane zaangażowanie finansowe 210 tys. zł.

W ramach tego programu w roku 2022 Grupa Kapitałowa zrealizowała 42 projekty, wspierając m.in. projekty:

O charakterze proekologicznym

 • Zaprzyjaźnij się z przyrodą” – rewitalizacja i zagospodarowanie przyszkolnego ogródka dydaktycznego SP nr 2 w Porąbce;
 • „Graj w zielone”– warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży,

Zwracające uwagę na bioróżnorodność

 • Małe jest piękne – znaczenie pszczół.” – projekt był ukierunkowany na podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej,

Edukacyjne

 • Moja Przyjaciółka Książka.” – celem projektu było pokazanie dzieciom, że książka jest niezwykłą rzeczą, przenoszącą nas w świat wyobraźni a czytanie to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu.
 • „Aktywna przerwa” – celem projektu było umożliwienie uczniom spędzania przerw międzylekcyjnych zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami

Sportowe 

 • Żyj zdrowo na sportowo – dużo ruchu dla maluchów!” – w ramach projektu dzieci z Przedszkola nr 2 w Czańcu rozwijały sprawność ruchową.;
 • „Rozwijanie aktywności sportowej – Turniej Judo” -w ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy oraz zorganizowano zawody sportowe KS JUDO HEJNAŁ KĘTY;
 • „Gramy dla mamy”- turniej piłkarski dwuosobowych drużyn: mama plus dziecko,

Dbające o zwierzęta

 • „Więcej ciepełka dla kotełka.”- dzięki inicjatywie i zaangażowaniu naszego pracownika na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zabierzowie powstały specjalne domki – schronienie na zimne dni dla bezdomnych kotów.,
 • Wsparcie dla Małych Braci.” – za otrzymany grant fundacja „Małych Braci” opłaciła opiekę weterynaryjną dla kotów i psów;

Skupione na przeciwdziałaniu wykluczeniom

 • Z kulturą za pan brat” – wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu podopieczni DPS mieli okazję zwiedzić Kraków i zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach.

To tylko kilka przykładów projektów – pełny raport z edycji 2022 do pobrania ze strony: Działalność na rzecz społeczności lokalnych

Działalność na rzecz lokalnych społeczności nie ogranicza się tylko do programu „Razem z Grupą”. Spółka podejmuje działania i angażuje się w akcje o szerszym spektrum działania. W 2022  kontynuowała współpracę przy ogólnopolskiej akcji promocji krwiodawstwa Ultrakrew. W ramach akcji w całej Polsce w 2 edycjach- zimowej i letniej zebrano 1658 litrów, co przekłada się na potencjalnie 11,5 tysiąca uratowanych osób.

Donacja krwi jest mocno zakorzeniona w spółce Grupa KĘTY S.A. Od wielu lat działa tam prężnie Klub Honorowych Dawców Krwi, którzy cyklicznie raz w miesiącu oddają krew. Tylko w ramach akcji  Ultrakrew podczas zbiórek krwi w Kętach udział wzięło 185 dawców, zebrano 83 litry krwi.

Koncentrując się na istotnym aspekcie jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poza wewnętrznymi systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistycznymi szkoleniami z pierwszej pomocy czy współfinansowaniu ubezpieczenia medycznego Grupa Kapitałowa angażuje się w projekty prospołeczne o tematyce zdrowia. W 2022 roku Grupa kontynuowała, jako jeden z partnerów współpracę rozpoczętą w 2021 roku przy projekcie skierowanym do społeczności lokalnych, poruszającym istotny problem z jakim mierzy się obecnie świat – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – projekt „ZaJaki”.

W ramach projektu spółka wraz z Urzędem Miasta Bielsko-Biała oraz innymi partnerami, w tym specjalistami w dziedzinie medycyny wypracowała autorski projekt profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej. Kampania polegała na przygotowaniu eksperckich szkoleń dla pedagogów i wybranych nauczycieli, którzy później prowadzili lekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży. Były przygotowane specjalne materiały (ulotki, plakaty) dodatkowo finalnym wydarzeniem była parada ZaJaków ulicami miasta. Były to specjalnie przygotowane kukły przez dzieci podczas warsztatów o tematyce profilaktyki zdrowia psychicznego. Prowadzona była kampania w przestrzeni publicznej (reklamy przestrzenne, grafiki na autobusach miejskich). W promocję zaangażowali się też znani artyści (m.in. Katarzyna Nosowska, Monika Brodka).

Projekt był kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku programu „Dbam o dziecko” – ta edycja była skierowana do rodziców.

Tylko w 2022 roku w ramach projektu, w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego wzięło udział:

9,5
tysięcy dzieci

5819
w szkołach podstawowych
3434
w szkołach ponadpodstawowych
263
placówkach wsparcia dziennego

Z uwagi na rosnące potrzeby w tym obszarze spółka podjęła decyzje o kontynuacji programu w roku 2023. Projekt jest świetnym przykładem współpracy biznesu, lokalnego samorządu i NGO-sów.

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizowane są głównie poprzez działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. To odpowiedź organizacji na zdefiniowane w regionie problemy dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem Fundacji jest współpraca i otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. realizację hasła „Na lepszy start”. Oznacza ono niesienie pomocy wychowankom ww. placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Fundacja prowadzi m.in program 16plus- indywidualne wsparcie dzieci i młodzieży. Każdy wychowanek domu dziecka, z którym współpracuje Fundacja może dobrowolnie przystąpić do programu. W trakcie programu przedstawiciele Fundacji cyklicznie (dwa razy do roku) spotykają się z podopiecznym omawiają z nim plany, bieżące osiągnięcia i planują wsparcie jakie może przekazać Fundacja do realizacji potrzeb podopiecznego (mi.in. korepetycje z przedmiotów ścisłych, kursy języka angielskiego, kursy prawa jazdy, inne specjalistyczne kursy, pomoc w wyposażaniu mieszkań). Dodatkowo Fundacja prowadzi mieszkania usamodzielnienia w Kętach i Bielsku-Białej. Do mieszkań trafiają pełnoletni podopieczni i w przeciągu dwóch lat przygotowują się do samodzielności.

W roku 2022 poza indywidulanym wsparciem dzieci i młodzieży Fundacja prowadziła także cykliczne programy skierowane do placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym  m.in. wyjazdowe warsztaty fotograficzne,  projekt śladami latarni morskich, górskie wycieczki w ramach projektu „Zamiast klawiatury nasze piękne góry”.

Ideą, do której dąży w swych działaniach Fundacja jest likwidacja domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego. W 2022 prowadziła kampanię społeczną wraz z MOPS Bielsko-Biała pod hasłem ‘Podziel się domem”– Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej. W ramach kampanii w przestrzeni publicznej w Bielsku-Białej pojawiły się specjalne plakaty, reklamy na  autobusach miejskich, dodatkowo dzieci z obecnych rodzin zastępczych w Bielsku-Białej zostały objęte środkami pomocowymi z fundacji.

Na cele statutowe w 2022 roku Fundacja przeznaczyła 590 tys. zł. Pełną skalę działalności prezentujemy na stronie internetowej Fundacji.

 

 

Propagowanie idei wychowania przez sport

Sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja, czyli bliskie nam wartości w biznesie. Sport to również wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”. Poprzez zaangażowanie organizacji w różne imprezy sportowe w regionie mierzymy się z wyzwaniem XXI wieku – zachęcaniem młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i walką z chorobą cywilizacyjną, jaką jest otyłość. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy.

Do sportu podchodzimy aktywnie, we wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział biorą pracownicy Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Imprezy sportowe, w których Grupa Kapitałowa była w 2022 roku partnerem to m.in.:

Zawody narciarskie (zima) i rowerowe (lato) dla dzieci. Postać Reksia wywodzi się z Bielska Białej zatem projekt łączy nie tylko ideę wychowania przez sport, ale też promocję regionu, w którym są zlokalizowane niektóre spółki Grupy Kapitałowej, jednocześnie bajki o Reksiu niosą przesłanie prostych, ważnych wartości.

Cykl turniejów plażowej piłki siatkowej dla młodzieży Od 2015 roku dzięki zaangażowaniu naszej firmy na specjalnie przygotowanych boiskach staje młodzież do rywalizacji w plażową piłkę siatkową. W 2022 roku odbyły się dwa Turnieje, w których udział wzięło 39 drużyn dziewcząt i 38 drużyn chłopców.

To już tradycja w portfolio imprez sportowych Grupy Kapitałowej – w ramach edycji wiosennej i jesiennej firma funduje nagrody główne – rowery, a pracownicy i podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia są najliczniejszą grupą wśród grup zorganizowanych- w 2022 roku edycja jesienna połączona była z finałem akcji Rower Pomaga- o której piszemy przy zaangażowaniu na rzecz 13 celu zrównoważonego rozwoju – Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Mocnym akcentem są imprezy biegowe, najczęściej sport łączy się z charytatywnością:

 • Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, goni zawodników. Odbywa się on w 12 lokalizacjach na świecie i rozpoczyna dokładnie o tej samej godzinie-nasza drużyna startowała w Wiedniu. Bieg skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wspomóc działania organizacji zbierającej fundusze na badania nad rdzeniem kręgowym., podobnie
 • Poland Business Run (największa sztafetowa charytatywna impreza biegowa w Polsce), w którym udział wzięli między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., a także podopieczni Fundacji Grupy Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Łącznie wystartowało 11 drużyn GrupaketyTeam Beneficjentami biegu są osoby niepełnosprawnością ruchową.
 • SuperPaka dla Dzieciaka– lokalny bieg w Bielsku-Białej, dochód przeznaczony jest na wsparcie przedświąteczne najuboższych rodzin z okolic – impreza cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników i podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia – w grudniu 2022 wystartowało 31 osób.
 • Profilaktyczny bieg dla dzieci i młodzieży w Kętach – Grupa Kęty była fundatorem nagród dla uczestników.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia zorganizowała kolejny turniej piłkarski dla podopiecznych – dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych, dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej oraz jak zawsze zaproszono dzieci pracowników Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Turniej odbywał się przy okazji pikniku rodzinnego spółki Aluprof S.A. i wzięło w nim udział 12 drużyn.

Na rozwój idei wychowania przez sport Grupa przeznaczyła 226 tys.