Raport
Zintegrowany 2022

Odpowiedzialność środowiskowa

Priorytety zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej oraz wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne

  • GRI 3-1
  • GRI 3-2
  • GRI 3-3
Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko.

Zgodnie z zapisami naszego Kodeksu Etycznego: „Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania proekologicznych technologii.”

Grupa Kapitałowa kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Priorytety w tym zakresie zostały określone w Polityce Środowiskowej, Polityce Klimatycznej oraz w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Metody i narzędzia realizacji wraz z przypisaniem odpowiedzialności określono formalnymi procedurami i instrukcjami wdrożonymi w ramach systemu zarządzania zgodnego z wytycznymi międzynarodowej normy ISO 14001. W dokumentach tych sparametryzowano cele dotyczące obszaru środowiskowego ujęte w Strategii na lata 2021 – 2025. Spółki zadeklarowały odpowiedzialność za wpływ prowadzonych działań na zmiany klimatu oraz zobowiązały się do jego minimalizowania poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój recyklingu oraz efektywnej gospodarki odpadami.

Opracowanie części dotyczącej środowiska zostało poprzedzone analizą istotnych zagadnień podczas przeprowadzonego przez kierownictwo przeglądu systemu zarządzania środowiskiem. Ocenie poddano ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, emisjami gazów cieplarnianych, odzyskiem odpadów aluminium i gospodarką obiegu zamkniętego, zużyciem wody i energii oraz produkcją ścieków. Przeanalizowano zmiany wskaźników raportowanych w latach ubiegłych, szczególnie skupiając się na miernikach celów przyjętych w aktualnej Strategii Grupy Kapitałowej. Na podstawie analizy ryzyka poszczególnym aspektom nadano priorytety kierując się realnym obciążeniem dla środowiska. W roku 2022 lista raportowanych zagadnień nie uległa istotnym zmianom i redefinicjom w porównaniu z rokiem poprzednim. Skupiono się na kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi, rozszerzając istotnie zakres publikacji danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentowano zmiany emisji w latach 2020-2022 na tle roku bazowego 2016 co umożliwia ocenę trendu. Emisje pośrednie gazów cieplarnianych w zakresie drugim obliczono i przedstawiono zgodnie z metodą „location-based” jak i „market-based”. Rozszerzono zakres raportu o konsekwencje działań związanych z fuzjami i przejęciami realizowanymi przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., w tym dotyczące procedury należytej staranności (due diligence). Podobnie jak w latach ubiegłych zaprezentowano wskaźniki dotyczące wykorzystywanych surowców, zużycia energii, wody, wielkości emisji pozostałych gazów i pyłów, odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów czy kwestii związanych z zarządzaniem środowiskiem.

Proces definiowania tematów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetów aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej systemu zarządzania, którym objęto wszystkie elementy działań, mogące oddziaływać na środowisko. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności dla interesariuszy oraz ciężar środowiskowy. Kaskadowanie zidentyfikowanych aspektów prowadzono w ramach zespołu projektowego, zgodnie z przyjętą metodyką.

Poniżej przedstawiono ostateczną listę zagadnień. Podjęto decyzje o publikowaniu aspektów o wysokim i średnim stopniu istotności.

L.p Nazwa aspektu Istotność aspektu Oddziaływanie aspektu
wysoka średnia wewnątrz Grupy na zewnątrz Grupy
1 Zmiany klimatu X X X
2 Emisje gazów cieplarnianych (GHG) X X X
3 Zużycie surowców i materiałów X X X
4 Odzysk aluminium i gospodarka obiegu zamkniętego X X X
5 Zwiększenie liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie X X X
6 Udział produkowanych opakowań nadających się do recyklingu
7 Paliwa i energia, efektywność energetyczna X X X
8 Zużycie wody i jej ponowne wykorzystanie X X X
9 Emisja pyłów i pozostałych gazów (Non-GHG) X X X
10 Odprowadzanie ścieków X X X
11 Zarządzanie odpadami X X X
12 Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska X X X
13 Negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw i podejmowane działania X X X
14 Należyta staranność środowiskowa i społeczna w procesach fuzji i przejęć, zamknięcia, likwidacji i zbycia X X X
15 Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska X X X