Raport
Zintegrowany 2022

Polityka Klimatyczna

W roku 2020 opublikowana została Strategia Grupy Kapitałowej KĘTY na lata 2021-2025, w której po raz pierwszy Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z klimatem w formie celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wdrożona została Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Jej istota opiera się na wspólnych standardach i normach postępowania. W dokumencie tym spółki Grupy Kapitałowej zadeklarowały pełną odpowiedzialność za wpływ działań na zmiany klimatu oraz zobowiązały się do:

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

rozwoju procesów recyklingu i efektywnej gospodarki odpadami we wszystkich obszarach działalności

innowacyjności i rozwoju produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu

W związku z tym, przyjęliśmy do realizacji do roku 2025 konkretne, mierzalne cele: 

  • Obniżenie o 20% intensywności emisji gazów cieplarnianych (rok bazowy 2016).
  • Zwiększenie do 75% udziału złomów aluminium w profilach wyciskanych z własnych wlewków.
  • Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 5% (rok bazowy 2020).
  • Wzrost liczby obiektów certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych w systemach Aluprof o 20% (rok bazowy 2020).
  • Zwiększenie udziału dostawców certyfikowanych.

Cele służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczeniu śladu węglowego wyrobów, ułatwieniu ponownego ich wykorzystania oraz zwiększają udział materiałów z recyklingu w procesach wytwórczych. Dzięki temu dobrze wpisują się w wizję przyszłości neutralnej dla klimatu czy koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe.