Raport
Zintegrowany 2022

Efektywność energetyczna

  • GRI 302-1
  • GPW E-P2

Efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych traktowana jest w spółkach Grupy Kapitałowej priorytetowo. Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu i monitorowaniu, z wykorzystaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymaganiami norm ISO 14001 i ISO 50001. Poszczególne komórki rozliczane są z faktycznego zużycia czynnika, a w przypadku przekroczenia planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczyny wzrostu. Monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu miejsc dostarczania oraz rozbioru mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbicia kosztów na poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia realizowany jest przez dedykowany system, pozwalający na kontrolę wszystkich urządzeń przetwarzających media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punktu zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy korygowanie ewentualnych niezgodności. W ramach systemu zarządzania środowiskiem realizowany jest ponadto program oszczędności mediów oraz prowadzone audyty efektywności. Energia elektryczna wykorzystywana jest w spółkach do napędzania urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal i pomieszczeń. Gaz ziemny zużywany jest w procesach obróbki cieplnej wyrobów oraz do ogrzewania pomieszczeń. Zakupiona energia cieplna służy do ogrzewania pomieszczeń.

Podjęte działania wpłynęły na poprawę efektywności zużycia gazu ziemnego. Dla spółek krajowych zużycie gazu na tonę produkcji spadło o ponad 18% w stosunku do roku 2021. Intensywność zużycia gazu na jednostkę produkcji spadła w tym samym czasie o 12,7%. W samej Grupie KĘTY S.A. ograniczono zużycie gazu o 24% a intensywność o 12,8%. W przypadku energii cieplnej wartości te wyniosły odpowiednio dla spółek  krajowych -16,6% oraz -10,9%, dla Grupy KĘTY S.A. -11,3% oraz 1,7%.

Zredukowano również zużycie energii elektrycznej. Łączne zużycie w spółkach krajowych spadło o 6,4% r/r, w Grupie KĘTY S.A. o 5,3%. Jednak z uwagi na specyficzne uwarunkowania dotyczące roku 2022 nie udało się obniżyć intensywności zużycia energii elektrycznej na tonę produktu w Grupie KĘTY S.A. To skutek zmiany struktury produkcji, wynikający ze znacznego wzrostu zapotrzebowania na wyroby ze stopów twardych, wymagające wlewków wytapianych na piecach elektrycznych. Wpłynęło to ostatecznie na wzrost intensywności zużycia energii elektrycznej w spółce. Jednak już intensywność zużycia energii elektrycznej na tonę produkcji dla spółek krajowych uległa obniżeniu o 0,1% r/r.

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii w 2021 i 2022 roku
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Polska 
Energia elektryczna GJ 675 950 632 622 -6,41%
Gaz ziemny GJ 665 565 544 330 -18,22%
Energia cieplna GJ 82 746 69 007 -16,60%
Pozostałe lokalizacje 
Energia elektryczna GJ 30 807 21 288 -30,90%
Gaz ziemny GJ 25 773 10 509 -59,23%
Energia cieplna GJ 346 377 8,96%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Energia elektryczna GJ 285 539 270 147 -5,39%
Gaz ziemny GJ 357 392 271 622 -24,00%
Energia cieplna GJ 49 973 44 306 -11,34%

Intensywność zużycia energii wg głównych źródeł energii w 2021 i 2022 roku
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Polska 
Intensywność zużycia energii elektrycznej GJ/Mg 2,13 2,13 -0,08%
Intensywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,09 1,83 -12,68%
Intensywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,26 0,23 -10,96%
Pozostałe lokalizacje 
Intensywność zużycia energii elektrycznej GJ/Mg 3,29 4,69 42,52%
Intensywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,75 2,31 -15,90%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Intensywność zużycia energii elektrycznej GJ/Mg 2,15 2,34 8,63%
Intensywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,69 2,35 -12,82%
Intensywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,38 0,38 1,71%