ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Efektywność energetyczna

  • GRI: 302-1
  • GRI: 103 – 1 w aspekcie „Energia”
  • GRI: 103 – 1,2,3 w aspekcie „Energia”
  • GRI: 103 – 1,2,3 w aspekcie „Energia”

Efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych traktowana jest w spółkach Grupy Kapitałowej priorytetowo. W celu jej zapewnienia wdrożono specjalny system rozwiązań technicznych i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001 i ISO 50001. Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu i monitorowaniu. Poszczególne komórki organizacyjne rozliczane są z faktycznego zużycia czynnika, a w przypadku przekroczenia planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczyny wzrostu. Monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu miejsc dostarczania oraz rozbioru mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbicia kosztów na poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia realizowany jest przez dedykowany system, pozwalający na kontrolę wszystkich urządzeń przetwarzających media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punktu zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy korygowanie ewentualnych niezgodności. W ramach systemu zarządzania środowiskiem realizowany jest ponadto program oszczędności mediów oraz prowadzone audyty efektywności. Energia elektryczna wykorzystywana jest do napędzania urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal i pomieszczeń. Gaz ziemny zużywany jest w procesach obróbki cieplnej wyrobów oraz do ogrzewania pomieszczeń. Zakupiona energia cieplna służy do ogrzewania pomieszczeń.
W roku 2021 zrealizowano w SWW szereg zadań poprawiających efektywność energetyczną instalacji, jak wymiana transformatorów, modernizacje: instalacji sprężonego powietrza, instalacji pomp obiegowych wody chłodniczej, instalacji oświetleniowych hal produkcyjnych. Dodatkowo przeprowadzone zostały audyty efektywności energetycznej tych zadań a zakład uzyskał 684 tys. PLN ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów.  Przełożyło się to na znaczny spadek zużycia energii elektrycznej i cieplnej w przeliczeniu na produkt, odpowiednio o 5,2 i aż 10,4% w porównaniu do 2020 roku.

W 2021 w SSA wskaźnik intensywności zużycia energii uległo obniżeniu o 0,6% w stosunku do 2020 r. W 2020 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcji w stosunki do 2020 r. W 2021 r. zwiększono w SSA zakup energii cieplnej. W odniesieniu do wielkości produkcji widoczny jest wzrost zużycia o 3% w porównaniu do 2020 r, jednak od 2018 do 2021 nastąpił spadek aż o 17%.

Działania SOG zwiększające efektywność energetyczną to m.in. wdrożenie monitoringu pomieszczeń, wyłączanie światła i obniżanie temperatury na czas nieobecności (grzejniki, centrale went, klimatyzacja hal i biur), optymalizacja pracy dopalaczy katalitycznych, zainstalowanie w pomieszczeniach czasowych wyłączników wraz z czujnikami ruchu, zakup nowych nagrzewnic o wyższych sprawnościach wraz z termostatami, sukcesywna wymiana oświetlenia na LED. Działania te przyczyniły się do spadku intensywności energii cieplnej o 6% w porównaniu do 2020.

 

 

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Polska
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 2,18 2,13 -3%
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,14 2,09 -2%
Intenesywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,27 0,26 -2%
pozostałe lokalizacje
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 3,31 3,29 -1%
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,87 2,75 -4%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Intenesywność zużycia energii elektr. GJ/Mg 2,26 2,15
Intenesywność zużycia gazu ziemnego GJ/Mg 2,95 2,69 -9%
Intenesywność zużycia energii cieplnej GJ/Mg 0,42 0,38 -10%

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Polska
Energia elektryczna GJ 624 049 675 950 8%
Gaz ziemny GJ 612 824 665 565 8%
Energia cieplna GJ 76 284 82 746 8%
pozostałe lokalizacje
Energia elektryczna GJ 27 346 30 807 11%
Gaz ziemny GJ 23 720 25 773 8%
Energia cieplna GJ 244 346 29%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Energia elektryczna GJ 250 815 285 539 12%
Gaz ziemny GJ 326 425 357 392 14%
Energia cieplna GJ 46 062 49 973 -9%