Raport
Zintegrowany 2022

Łączne bezpośrednie oraz pośrednie emisje gazów cieplarnianych i ich intensywność

 • GRI 305-1
 • GRI 305-2
 • GPW E-P1

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Dla wielu firm wiąże się ono z ryzykiem zaostrzenia przepisów prawnych lub fizycznym ryzykiem mogącym zagrozić ciągłości działania lub spowodować utratę wartości aktywów. Jednak dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. działających w branży aluminium, transformacja związana z klimatem to w większym stopniu szansa niż zagrożenie. Aluminium, w kontekście planowanych zmian można śmiało nazwać „materiałem przyszłości”. Metal ten ma ogromny potencjał dzięki swoim właściwościom takim jak wytrzymałość, odporność na korozję, niskie koszty konserwacji a przede wszystkim możliwość pełnowartościowego recyklingu. Jest elementem pożądanym na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu, niezbędnym do rozwoju energii odnawialnej oraz elektromobilności, doskonale wpisującym się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Widać to wyraźnie w działalności SWW i SSA gdzie większość sprzedaży dotyczy branży budowlanej i motoryzacyjnej (automotive). To właśnie w branży automotive lekka konstrukcja z aluminium od lat pomaga poprawiać efektywność pojazdów. Z kolei w budownictwie rozwiązania aluminiowe pomagają znacząco obniżyć energochłonność budynków. Pozytywny wpływ widać również w pozostałych branżach: w inżynierii elektrycznej, mechanicznej, kolejnictwie, lotnictwie gdzie aluminium jest kluczem do większej efektywności a jego wykorzystanie pomaga zmniejszyć emisje CO2 w całym łańcuchu wartości i cyklu życia produktu.

Spółki krajowe Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. od 2016 roku rejestrują emisje związane z klimatem. Dzięki czemu możliwe jest precyzyjne definiowanie celów na lata kolejne. Od roku 2020 raportujemy nasze emisje do programu Climate Change prowadzonego przez CDP. Obliczenia śladu węglowego opierają się na The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Wielkość emisji podawana jest w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z zakładów Grupy Kapitałowej jest głównie dwutlenek węgla pochodzący z procesów spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach i piecach technologicznych, kotłach, promiennikach grzewczych, dopalaczach katalitycznych. Ponadto CH4, N2O ze spalania paliw w środkach transportowych oraz HFC stosowane jako czynniki chłodnicze.

 

Bilans uwzględnia emisje z zakresu:

 • zakres 1 czyli bezpośrednie emisje kontrolowane przez Grupę Kapitałową, obejmujące w szczególności zużycie paliwa do celów procesowych, ogrzewania budynków, spalania w środkach transportowych, jak również emisje niezorganizowane związane z eksploatacją systemów chłodniczych;
 • zakres 2 czyli pośrednie emisje, które wynikają z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej oraz cieplnej, używanej do zasilania lub ogrzewania obiektów.

Dodatkowo rozpoczęliśmy rejestrację emisji z zakresu 3 związanych z:

 • emisjami związanymi z zakupionymi surowcami i materiałami;
 • emisjami związanymi z transportem materiałów i surowców „upstream”.

Granice raportowania emisji obejmują jednostkę dominującą i spółki krajowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. W celu możliwości głębszej analizy zmian i trendów po raz pierwszy przedstawiamy rozszerzone wyniki emisji dotyczące trzech ostatnich lat (2020-2022), jak również roku bazowego 2016. Emisje pośrednie w zakresie drugim obliczono dwoma metodami. Metoda obliczenia „location-based” uwzględnia średnią intensywność energetyczną sieci, do której podłączone są spółki. Metoda obliczeniowa „market-based” prezentuje emisje liczone według intensywności charakterystycznej dla dostawcy, jak również umożliwia dyskontowanie zakupu narzędzi offsetowych.

Podstawowym wskaźnikiem intensywności emisyjnej używanym dla celów zarządczych są bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych liczone metodą location-based (zakres 1 i 2) odniesione do wielkości produkcji.

Poniżej przedstawiono dla lat 2016 oraz 2020-2022:

 • bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1);
 • pośrednie emisje związane z zakupioną energią elektryczną i cieplną (zakres 2: metoda „location-based” oraz „market-based”);
 • intensywność emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do wielkości produkcji (zakres 1 i 2);
 • wybrane emisje z zakresu 3.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce (Mg CO2e/rok)
Zakres Rodzaj aktywności 2016 2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 25 467 33 977 36 886 30 178 -18,19%
Spalanie paliw w środkach transportowych 1 278 1 291 1 346 1 225 -9,02%
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 230 476 562 774 37,82%
Zakres 1 – Suma 26 975 35 744 38 794 32 177 -17,06%
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna (location based) 98 623 124 951 131 059 124 416 -5,07%
Zakupiona energia elektryczna (market based) 98 623 130 130 112 396 97 750 -13,03%
Zakupiona energia cieplna 4 368 6 812 7 865 6 552 -16,70%
Zakres 2 (location based + energia cieplna) 102 991 131 763 138 924 130 967 -5,73%
Zakres 2 (market based + energia cieplna) 102 991 136 941 120 261 104 302 -13,27%
Zakres 1+2 Zakres 1+2 (location based + energia cieplna) 129 966 167 507 177 718 163 144 -8,20%
Zakres 1+2 Scope 1+2 (market based + energia cieplna) 129 966 172 685 159 054 136 478 -14,19%

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) Grupy KĘTY S.A. (Mg CO2e/rok)
Zakres Rodzaj aktywności 2016 2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 13 601 18 087 19 807 15 059 -23,97%
Spalanie paliw w środkach transportowych 423 465 523 562 7,48%
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 28 14 8 146 1743,83%
Zakres 1 – Suma 14 052 18 566 20 338 15 767 -22,47%
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna (location based) 55 724 50 093 55 363 53 129 -4,04%
Zakupiona energia elektryczna (market based) 55 724 52 169 51 304 39 768 -22,49%
Zakupiona energia cieplna 2 716 3 897 4 750 4 206 -11,44%
Zakres 2 (location based + energia cieplna) 58 439 53 990 60 113 57 335 -4,62%
Zakres 2 (market based + energia cieplna) 58 439 56 067 56 054 43 975 -21,55%
Zakres 1+2 Zakres 1+2 (location based + energia cieplna) 72 491 72 557 80 451 73 103 -9,13%
Zakres 1+2 Scope 1+2 (market based + energia cieplna) 72 491 74 633 76 392 59 742 -21,80%
 • GRI 305-4

Intensywność emisji gazów cieplarnianych spółek zlokalizowanych w Polsce (MgCO2e/Mg)

Wskaźnik Rodzaj aktywności 2016 2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
GHG na tonę produkcji Ślad węglowy zakres 1 + 2 location based / produkcja 0,676 0,585 0,559 0,548 -1,99%
Ślad węglowy zakres 1 + 2 market based / produkcja 0,676 0,603 0,501 0,459 -8,39%

 

Intensywność emisji gazów cieplarnianych Grupy KĘTY S.A. (MgCO2eq/Mg)

Wskaźnik Rodzaj aktywności 2016 2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
GHG na tonę produkcji Ślad węglowy zakres 1 + 2 location based / produkcja 0,775 0,655 0,606 0,632 4,24%
Ślad węglowy zakres 1 + 2 market based / produkcja 0,775 0,674 0,576 0,517 -10,29%
W obliczeniach emisji gazów cieplarnianych metodą „market-based” dotyczących roku 2021 uwzględniono zakup i umorzenie na rzecz Aluprof S.A. gwarancji pochodzenia dotyczących wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej 14 000 MWh energii elektrycznej wytworzonych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone na dokumencie RGP_TRMEWOBR_2021-09-02_0967. W obliczeniach emisji gazów cieplarnianych metodą „market-based” dotyczących roku 2022 uwzględniono: 1) zakup i umorzenie na rzecz Aluprof S.A. gwarancji pochodzenia dotyczących wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej 16 000 MWh energii elektrycznej wytworzonych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone na dokumencie RGP_WBEEZOO_2022-09-29_1804; 2) zakup i umorzenie na rzecz Grupy KĘTY S.A. gwarancji pochodzenia dotyczących wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej 17 620 MWh energii elektrycznej wytworzonych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone na dokumencie RGP_WBEEZOO_2022-11-15_2073; 3) zakup i umorzenie na rzecz Aluform Sp. z o.o. gwarancji pochodzenia dotyczących wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej 2 350 MWh energii elektrycznej wytworzonych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone na dokumencie RGP_WBEEZOO_2022-11-15_2027.

iż sukcesywne zmiany parku maszynowego, optymalizacja procesów oraz szereg działań zwiększających efektywność energetyczną przyniosły efekty w postaci obniżenia intensywności emisji gazów cieplarnianych na przestrzeni ostatnich lat. W porównaniu z rokiem bazowym 2016 intensywność emisji spółek krajowych (zakres 1 + 2 location-based/produkcja) obniżyła się o 18,9%, w przypadku Grupy KĘTY S.A. o 18,5%. W stosunku do roku 2021 intensywność emisji spółek krajowych uległa obniżeniu o 1,99%, natomiast Grupy KĘTY S.A. wzrosła o 4,24%, co ma związek ze zmianami struktury produkcji, wynikającymi ze wzrostu zapotrzebowania rynkowego na wyroby ze stopów twardych. Produkcja wlewków ze stopów twardych realizowana jest na piecach elektrycznych w odróżnieniu od wytopu stopów miękkich z wykorzystaniem pieców gazowych. Znacznie wyższe jest również zapotrzebowanie na energię w procesie produkcji wyrobów ze stopów twardych. Wyższe zużycie energii przełożyło się na wzrost emisji pośrednich z zakresu 2, które stanowią z przypadku Grupy KĘTY S.A. blisko 80 % sumy emisji z zakresu 1 i 2.

Analiza przedstawionych powyżej poziomów emisji potwierdza,

Łączne emisje spółek krajowych Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 163,1 tys. ton CO2e (zakres 1 i 2 – metoda location-based) i były niższe o 8,2% w stosunku do roku 2021. Emisje Grupy KĘTY S.A. w tym samym zakresie wyniosły 73,1 tys. ton CO2e, mniej o 9,13% r/r.

Łączny poziom bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (zakres 1) z uwagi na charakter prowadzonych procesów i wysoką efektywność stosowanych instalacji i urządzeń jest stosunkowo niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w związku z czym nie są narażone na ryzyko zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

Obniżanie emisji gazów cieplarnianych

Pomimo potencjalnych przewag spółki Grupy podejmują szereg działań zwiększających efektywność procesów wytwórczych i zmniejszających zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym emisję gazów cieplarnianych. Realizowane inwestycje wykorzystują energooszczędne urządzenia oraz przyjazne dla środowiska źródła energii. Duże znaczenie mają zadania poprawiające efektywność energetyczną instalacji i budynków.

wymiany transformatorów, zmodernizowano instalację sprężonego powietrza, pomp obiegowych wody chłodniczej, dokonano modernizacji oświetlenia w halach produkcyjnych, zabudowano nagrzewnice indukcyjne w liniach dwóch pras do wyciskania profili. W spółce AK Emmi uruchomiono instalację fotowoltaiczną.

proces autotermii dopalaczy lotnych rozpuszczalników poprzez zagęszczenie ich oparów co umożliwiło 22% redukcję zużycia gazu ziemnego przy jednoczesnym podniesieniu sprawności dopalania, zmodyfikowano kotły technologiczne i grzewcze poprzez wymianę palników z gazowych na gazowo-olejowe, zmodernizowano oświetlenie w halach produkcyjnych i pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach socjalnych zamontowano promienniki podczerwieni ograniczające zużycie ciepła z sieci w okresach przejściowych.

modernizacji oświetlenia, wdrożono proces odzysku wody po neutralizacji oraz odzysk ciepła ze sprężarek do podgrzewania wody technologicznej na lakierni proszkowej, zainstalowano zestaw solarny do podgrzewania wody, wymieniono kotły ciepłownicze na energooszczędne oraz transformator w zakładzie w Goleszowie, kontynuowano wymiany samochodów z silnikiem DIESLA na samochody z napędem hybrydowym. Dla kilku z wymienionych wyżej zadań przeprowadzone zostały audyty efektywności energetycznej a spółki uzyskały dodatkowy przychód ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”.

W celu przyspieszenia dekarbonizacji i obniżenia śladu węglowego procesów i produktów planowane są dalsze działania. W Grupie KĘTY S.A. realizowana jest inwestycja związana z zabudową dwóch linii pras o nacisku 20 i 40 MN, w ramach której zastosowana będzie nagrzewnica wlewków o niskim zużyciu gazu ziemnego wraz z systemem oszczędzania energii oraz dostosowania mocy elektrycznej pobieranej z sieci do rzeczywistego zapotrzebowania. Na dachu hali planowana jest instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 500 kW. Instalacja pozwoli zaspokoić część potrzeb w zakresie produkcji energii elektrycznej dla planowanych linii technologicznych, a tym samym ograniczyć dostawy energii od zewnętrznego dostawcy. Przyczyni się to do obniżenia śladu węglowego. W SSA prowadzony jest aktualnie proces optymalizacji systemu energetycznego. Realizowane od szeregu lat inwestycje uwzględniają najlepsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Działalność spółek Grupy Kapitałowej prowadzona jest w branży, która może czerpać korzyści z transformacji związanej ze zmianami klimatu. Dlatego podejmowane będą dalsze działania aby maksymalnie wykorzystać te szanse inwestując w innowacyjne technologie, rozwój nowych produktów oraz proces recyklingu aluminium.

Planujemy wzrost udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z odlewanych w zakładzie w Kętach wlewków. Poszerzymy ofertę aluminiowych systemów budowlanych spełniających wymagania ekologicznego, pasywnego budownictwa. W segmencie Opakowań Giętkich zwiększymy udział folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu. W kolejnych latach chcemy jeszcze lepiej wykorzystać przewagę, jaką daje aluminium, które jak żaden inny materiał wpisuje się w transformację związaną z klimatem oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych

 • GRI 305-3

Poza monitorowaniem emisji bezpośrednich i pośrednich związanych ze zużyciem energii (zakres 1 i 2), Grupa KĘTY S.A. podjęła się rejestrowania części emisji z zakresu 3 związanych z zakupionymi surowcami i materiałami oraz z ich transportem „upstream”. W roku 2021 przedstawiono jedynie emisje dot. surowców do produkcji własnych wlewków ze stopów miękkich. W roku 2022 raportowany ślad węglowy związany jest z zakupem i transportem wszystkich surowców, w tym zakupionych wlewków aluminiowych.

Ponadto przedstawiono zweryfikowany w 3 zakresach ślad węglowy wybranych produktów:

 • profili aluminiowych wyciskanych z wlewków produkowanych w zakładzie w Kętach,
 • certyfikowanych systemów fasadowych i okienno-drzwiowych Aluprof S.A.

W roku 2022 Grupa KĘTY S.A. uzyskała potwierdzony Środowiskową Deklaracją Produktu (EPD) Typu III certyfikat dla profili wyciskanych z wlewków z serii 6xxx odlewanych w Kętach, których ślad węglowy wynosi 3,3 kg CO2eq/kg. Wartość ta została określona na podstawie wyników analizy cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment) w deklaracji zgodnej ze standardem EN 15084. Dokument został zweryfikowany przez zewnętrznego eksperta i posiada status europejskiej deklaracji „ECO-EPD verified”.

Dodatkowo certyfikat został umieszczony w portalu zrównoważonego budownictwa ITB, dzięki czemu są one uznawane w systemach certyfikacji “zielonych” budynków np. BREEAM, LEED i DGNB. Stosunkowo niski ślad węglowy produkowanych w Grupie KĘTY S.A profili uzyskano dzięki dużej zawartości złomów aluminium we wsadzie do przetopu. Recyklingowi w zakładzie w Kętach podlegają nie tylko odpady aluminium wytwarzane w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, lecz również złomy zakupione z rynku. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego oraz ogranicza zanieczyszczenie powietrza i wody. W SSA podobne deklaracje EPD uzyskano dla systemów budowlanych Aluprof SA.

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)
Grupa KĘTY S.A. 2021 r. 2022 r. Zmiana w stosunku
do roku 2021
Emisje GHG związane z zakupionymi surowcami i materiałami (1) 89 486 545 651 510%
Emisje GHG związane z transportem materiałów i surowców „upstream” (2) 912 4 175 358%
Objaśnienia:
(1) - Zmiana zakresu raportowania:
2021 - surowce i materiały do produkcji wlewków do wyciskania kształtowników ze stopów miękkich;
2022 - surowce do produkcji całości kształtowników wyciskanych, w tym zakupionych wlewków aluminiowych.
(2) - Zmiana zakresu raportowania:
2021 – transport surowców i materiałów do produkcji wlewków do wyciskania kształtowników ze stopów miękkich;
2022 – transport surowców i materiałów do produkcji całości kształtowników wyciskanych, w tym zakupionych wlewków aluminiowych.

Ślad węglowy wybranych wyrobów
2021 r. 2022 r.
Grupa KĘTY S.A. 
Wlewki aluminiowe (3) kgCO2eq/kg 2,42
Profile aluminiowe wyciskane z wlewków z serii 6xxx odlewanych w Kętach (4) kgCO2eq/kg 3,3
Aluprof S.A. 
Systemy fasadowe (5) kgCO2e/kg 7,58 7,58
Systemy okienno drzwiowe (6) kgCo2e/kg 8,11 8,11
Objaśnienia:
(3) Environmental Product Declaration Type III Bureau Veritas
(4) Environmental Product Declaration Type III ITB No. 348/2022
(5) Environmental Product Declaration Type III ITB No. 087/2019
(6) Environmental Product Declaration Type III ITB No. 088/2019

 

Emisja pyłów i pozostałych gazów do powietrza  

 • GRI 305-7

Spółki Grupy Kapitałowej kontrolują poziom emitowanych do powietrza pyłów i gazów. Prowadzony monitoring wykazuje dotrzymanie określonych prawem i decyzjami administracyjnymi limitów. Poziom łącznej emisji jest istotnie niższy od wartości dopuszczalnych. SWW emituje do powietrza poza gazami cieplarnianymi również dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji są procesy spalania gazu ziemnego oraz chemicznej obróbki elementów aluminiowych. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, kwas siarkowy, chlorowodór, fluor, kwasy nieorganiczne, węglowodory alifatyczne. Spółki SOG emitują do powietrza głównie lotne związki organiczne z procesów druku, lakierowania i laminacji opakowań, pył i gazy ze spalania gazu w urządzeniach technologicznych i grzewczych oraz kwas siarkowy i związki chromu z linii galwanicznej.

Obliczeń wielkości emisji dokonano zgodnie ze stosowanymi metodami określania emisji zanieczyszczeń do opłat za korzystanie ze środowiska, w zależności od specyfiki procesów odpowiedzialnych za powstawanie emisji. Emisję zanieczyszczeń wyznaczono z wykorzystaniem m.in. następujących metod obliczeniowych: opartych na wynikach pomiarów okresowych (wskaźniki pomiarowe), w oparciu o bilanse procesowe, bazując na wskaźnikach KOBIZE ze spalania paliw oraz wskaźnikach literaturowych.

W stosunku do roku 2021 większość wskaźników zarówno w ujęciu nominalnym jak i w odniesieniu do produkcji uległa obniżeniu. W Grupie KĘTY S.A. zmiana procentowa wyniosła: -17% dla pyłów, -43% dla SO2, -11% dla NOx oraz -29% dla CO. W przypadku spółek krajowych Grupy Kapitałowej redukcja wyniosła odpowiednio: -6,6% dla pyłów, -35% dla SO2, -13,8% dla NOx oraz -24% dla CO. Emisje roczne chloru, ozonu i LZO (jedyne substancje zanieczyszczające, dla których odnotowano wzrost są na niskim lub pomijalnym poziomie. Uzyskany efekt to wynik działań związanych z ograniczeniem zużycia mediów, szczególnie zużycia gazu ziemnego na potrzeby instalacji technologicznych i grzewczych co przełożyło się na niższe emisje pyłu, CO, SO2 oraz NOx.

Najbardziej efektywnymi działaniami okazały się:

 • Zoptymalizowanie w SOG procesu autotermii dopalaczy poprzez zagęszczenie oparów, przeglądy palników, ciągły monitoring ustawień wentylacji odciągowych. Pozwoliło to na redukcję zużycia gazu ziemnego o ponad 22% r/r., jak również redukcję lotnych związków organicznych (LZO) w związku z podniesieniem sprawności dopalania. Modyfikacja kotłów technologicznych oraz grzewczych poprzez wymianę palników z gazowych na gazowo-olejowe oraz ich optymalizacja. Wyłączenie najbardziej wyeksploatowanych kotłów technologicznych.
 • Wdrożenie w SWW nagrzewnic indukcyjnych w liniach dwóch pras do wyciskania profili.
 • W SSA wdrożenie odzysku ciepła z trzech sprężarek do podgrzewania wody technologicznej na lakierni proszkowej, zainstalowanie zestawu solarnego do podgrzewania wody, wymiana kotłów ciepłowniczych na energooszczędne.

Spółki Grupy Kapitałowej od lat realizują z sukcesem działania na rzecz ograniczenia emisji do powietrza. W celu dalszej redukcji planujemy optymalizację procesów spalania paliw, zwiększenie efektywności energetycznej budynków i instalacji oraz modernizację infrastruktury.

Wielkość emisji pyłów i pozostałych gazów do powietrza
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
Pył og. Mg/rok 4,86 4,54 -6,60%
SO2 Mg/rok 1,06 0,69 -34,66%
NO2 Mg/rok 40,62 34,99 -13,87%
CO Mg/rok 12,95 9,82 -24,17%
Fluor Mg/rok 0,05 0,04 -13,25%
Chlor Mg/rok 0,06 0,21 262,94%
Kwasy nieorganiczne Mg/rok 17,92 14,76 -17,62%
Wodorotlenki metali Mg/rok 1,95 1,63 -16,25%
LZO Mg/rok 84,04 86,56 2,99%
Ozon Mg/rok 2,61 3,31 27,00%
Fluorowce Mg/rok 2,08 1,70 -18,06%
Chlorowodór Mg/rok 6,83 5,58 -18,21%
Węglowodory alifatyczne Mg/rok 1,60 1,53 -4,43%
Węglowodory aromatyczne Mg/rok 0,18 0,17 -1,59%
Chlorek metylu Mg/rok 0,55 0,38 -30,51%
Metyloetyloketon Mg/rok 0,42 0,39 -8,37%
Aceton Mg/rok 0,90 0,88 -1,63%
Pozostałe lokalizacje 
Pył og. Mg/rok 2,97 2,95 -0,72%
SO2 Mg/rok 0,00 0,00 -50,03%
NO2 Mg/rok 4,73 4,40 -7,00%
CO Mg/rok 2,66 4,86 82,42%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 2022 Zmiana r/r
Pył og. Mg/rok 1,96 1,62 -17,36%
SO2 Mg/rok 0,75 0,42 -43,49%
NO2 Mg/rok 18,73 16,58 -11,47%
CO Mg/rok 9,94 7,06 -28,96%
Fluor Mg/rok 0,05 0,04 -13,25%
Chlor Mg/rok 0,06 0,21 262,94%
Kwasy nieorganiczne Mg/rok 1,60 1,40 -12,43%
Wodorotlenki metali Mg/rok 1,92 1,61 -15,91%