ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Gospodarka obiegu zamkniętego

Realizacja idei tzw. gospodarki obiegu zamkniętego

  • GRI: 301-2

Grupa Kęty podjęła działania wpisujące się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Każdy z segmentów, w ramach przyjętej Polityki Klimatycznej określił specyficzny cel mający na celu zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach:

Zwiększenie udziału złomów aluminium w profilach wyciskanych z własnych wlewków ze stopów miękkich LOW CARBON KETY;

Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu

Wzrost liczny obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof energooszczędnych, pasywnych.

Nowe cele służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska oraz ułatwieniu ponownego wykorzystania wyrobów.

W Grupie Kęty S.A. realizowany jest proces odzysku aluminium. Recyklingowi podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych, jak również zakupione z rynku. Odpady te stanowią komponent surowców do produkcji wlewków aluminiowych, wykorzystywanych następnie w procesie wyciskania kształtowników. Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki złomów, dzięki czemu w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania, co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia  aluminium zanieczyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. W przypadku SWW, w związku z ustanowieniem celu odnoszącego się do wlewków LOW CARBON, wskaźnik dotyczy udziału złomu aluminium w produkcji wlewków ze stopów miękkich.

SSA i SOG nie prowadzą bezpośrednio procesów odzysku lub recyklingu odpadów. W przypadku tych segmentów bardzo istotny aspekt stanowi jednak oferowanie na rynku wyrobów o wysokiej zawartości materiałów z recyklingu lub nadających się do recyklingu.

Udział materiałów pochodzących z recyklingu w produktach budowlanych SSA jest wysoki, co wynika wprost z wysokiej zawartości materiałów z recyklingu w profilach SWW, które stanowią podstawowy komponent oferowanych systemów fasadowych, okienno-drzwiowych. Poziom ten jest wyższy od typowego dla branży i kształtuje się dla aluminium na poziomie około 50%, a dla PVC-U około 10%. Celem SSA jest zwiększenie liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof. Wpisuje się on w idee gospodarki obiegu zamkniętego a aluminium doskonale spełnia tę rolę. Produkty Aluprof posiadają deklaracje środowiskowe EPD oraz certyfikację Cradle to Cradle – potwierdzające zaangażowanie środowiskowe.

Z kolei SOG, jako lider rynku opakowań giętkich w Polsce i Europie rozwija produkcję opakowań z tworzyw sztucznych, które będą miały jednorodną i cieńszą strukturę materiałową oraz mniejszy stopień zadrukowania od obecnie stosowanego, co uczyni je łatwiejszymi w recyklingu. Celem spółek SOG jest wzrost sprzedaży folii i laminatów nadających się do recyklingu, tj. zbudowanych z jednego rodzaju materiału lub jednej rodziny tworzyw. Koncentrujemy się na wzroście sprzedaży folii BOPP, laminatów na bazie PP oraz laminatów na bazie poliolefin. Planujemy ponadto wdrożenie produkcji folii PPBTM oraz zgrzewalnych laminatów na bazie papieru.

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Recykling złomu al POST-consumer % 3 4 74%
Recykling złomu al PRE-consumer % 58 60 4%
Recykling złomu al z produkcji własne % 10 3 -66%
Całkowita ilość materiałów z recyklingu wykorzystana do wytworzenia produktów % 70 68 -3%
Procentowy udział systemów w zielonych inwestycjach % 31 35 13%
Procentowy udział folii i laminatów do recyklingu [m2] % 87 88 1,3%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Recykling złomu al POST-consumer % 4 3 74%
Recykling złomu al PRE-consumer % 61 58 4%
Recykling złomu al z produkcji własnej % 8 10 -66%
Całkowita ilość materiałów z recyklingu wykorzystana do wytworzenia produktów % 73 70 -3%