Raport
Zintegrowany 2022

Gospodarka ściekowa

  • GRI 303-4

Funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej wiąże się z powstawaniem ścieków technologicznych i/lub socjalno-bytowych. Wprowadzony w nich sposób nadzoru i monitorowania ich powstawania oraz odprowadzania ogranicza negatywny wpływ na środowisko i potencjalne ryzyka. W SWW Grupa KĘTY S.A. oraz zależna AK EMMI generują ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód. W spółkach tych wdrożono zabezpieczenia zapobiegające skutkom ewentualnych uwolnień. Odprowadzanie ścieków prowadzone jest w oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne. Jakość odprowadzanych ścieków jest badana w regularnych odstępach czasu przez laboratoria akredytowane. Określone w zezwoleniu warunki odprowadzania są dotrzymywane. Układy oczyszczania posiadają specjalnie zaprojektowane podczyszczalnie służące neutralizacji specyficznych ścieków powstających w procesach powierzchniowej obróbki aluminium.

W SSA ścieki bezpośrednio do wód wprowadza jedynie spółka ROMB SA. Ścieki te powstają w galwanizerni oraz w procesach mycia elementów stalowych i aluminiowych po oczyszczeniu. Pozostałe spółki SSA oraz zakłady SOG wprowadzają ścieki po podczyszczeniu do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych.

W roku 2022 ilość odprowadzonych przez spółki krajowe ścieków do wód uległa obniżeniu. Procentowa zmiana w stosunku do roku 2021 wyniosła -29%. Spadek ilości wynika z optymalizacji procesów chemicznej obróbki wyrobów aluminiowych oraz obniżenia wielkości produkcji. Ilość ścieków odprowadzonych przez spółki krajowe do urządzeń firm kanalizacyjnych uległa obniżeniu o blisko 8%.
-29%
ilość generowanych ścieków r/r

W roku 2022 w spółkach odprowadzających ścieki do wód nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Celem dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jest utrzymanie parametrów ścieków na możliwie najniższym poziomie oraz optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem ograniczenia powstawania ścieków.

Objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia w 2021 i 2022 roku

Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 147 135 -7,97%
w tym ścieki z obróbki chem. Aluminium tys. m3/rok 71 65 -8,35%
Do wód powierzchniowych tys. m3/rok 921 653 -29,09%
w tym ścieki z obróbki chem. Aluminium tys. m3/rok 440 325 -26,29%
Pozostałe lokalizacje 
Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 4,94 3,82 -22,75%
Do wód powierzchniowych tys. m3/rok 15,9 15,8 -0,33%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 17 17 0,48%
Do wód powierzchniowych tys. m3/rok 889 621 -30,11%
w tym ścieki z obróbki chem. aluminium tys. m3/rok 419 304 -27,40%