Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 306-1
  • GRI 306-2

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo dla środowiska. Odpady zbierane są selektywnie. Miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja. Odpady niezagospodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. Procesy związane z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001. Współpraca w zakresie odbioru odpadów podejmowana jest tylko z uprawnionymi odbiorcami posiadającymi stosowne zezwolenia.

W przypadku odpadów niebezpiecznych ich transport realizowany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ADR.

Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW należą złomy aluminium. Stanowią one cenny surowiec do produkcji wlewków aluminiowych w procesie wtórnego wytopu. W wyniku prowadzonego w Grupie KĘTY S.A. odzysku złomy aluminium przetwarzane są we wlewki, z których wyciskane są profile, rury czy pręty. Spółka zagospodarowuje odpady aluminiowe wytwarzane w ramach Grupy Kapitałowej, jak również przetwarza złomy pozyskane z rynku. Do podstawowych odpadów wytwarzanych w SSA należą pozostałości z obróbki aluminium, szlamy z oczyszczania ścieków oraz odpady proszków powlekających. Odpadami powstającymi w trakcie produkcji opakowań w SOG są odpady laminatów, papieru, folii aluminiowych, tworzyw sztucznych oraz zlewek farb i lakierów oraz klejów.

Zmiana procentowa łącznej ilości odpadów wytworzonych w Grupie KĘTY S.A. w stosunku do wartości z roku 2021 wyniosła -9,6%. Niemniej intensywności wytwarzania odpadów na tonę produkcji wzrosła o 4%. To skutek zmiany struktury produkcji jaka nastąpiła w 2022 roku, polegającej na zwiększeniu udziału w produkcji wyrobów ze stopów twardych. Produkcja tych wyrobów oraz wlewków do ich wyciskania wiąże się z wytwarzaniem większej ilości odpadów na tonę produktu w porównaniu do stopów miękkich. Intensywność wytwarzania odpadów łącznie dla spółek krajowych uległa obniżeniu o 3,2%. W Grupie KĘTY S.A wyeliminowano ponadto unieszkodliwianie osadów poneutralizacyjnych oraz wdrożono ich odzysk. W wyniku tej zmiany praktycznie całość wytwarzanych w spółce odpadów poddawana jest procesom odzysku.

Odpady wytworzone oraz sposób postępowania z odpadami w 2021 i 2022 roku
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 7 660 6 216 -18,85%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 47 520 43 806 -7,82%
Wytworzone odpady łącznie Mg 55 179 50 022 -9,35%
Odpady odzyskane Mg 50 878 49 361 -2,98%
Odpady unieszkodliwione Mg 4 095 662 -83,82%
Wytworzone odpady łącznie na tonę produktu Mg/Mg 0,174 0,168 -3,21%
Pozostałe lokalizacje 
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 227 208 -8,19%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 3 039 1 512 -50,25%
Wytworzone odpady łącznie Mg 3 265 1 720 -47,33%
Odpady odzyskane Mg 1 322 552 -58,23%
Odpady unieszkodliwione Mg 960 786 -18,06%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 3 844 2 564 -33,30%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 32 535 30 304 -6,86%
Wytworzone odpady łącznie Mg 36 379 32 868 -9,65%
Odpady wytworzone odzyskane Mg 33 442 32 867 -1,72%
Odpady wytworzone unieszkodliwione Mg 2 732 1,3 -99,95%
Wytworzone odpady łącznie na tonę produktu Mg/Mg 0,27 0,28 4,23%

W Grupie KĘTY S.A. realizowany jest proces odzysku aluminium. Recyklingowi podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych, jak również zakupione z rynku. Proces realizowany jest w Oddziale Wlewków. Wtórny wytop aluminium prowadzony jest w zespole pieców topielno-odlewniczych indukcyjnych (wlewki ze stopów twardych) oraz gazowych (wlewki ze stopów miękkich). Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki złomów. Odzyskując aluminium spółka oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego. W stosunku do roku 2021 zmniejszyła się ilość przetopionych złomów z 35,9 do 31,6 tys. ton. Odnosząc te wartości do wielkości produkcji uzyskano jednak wzrost intensywności odzysku o 0,97%.

 

Ilość odpadów odzyskanych w instalacji do wtórnego wytopu aluminium w 2021 i 2022 roku
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Recykling odpadów aluminium Mg 35 910 31 606 -11,99%
Recykling odpadów na jedn. produkcji Mg/Mg 0,271 0,273 0,97%