Raport
Zintegrowany 2022

Zużycie surowców i materiałów

  • GRI 301-1

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. od lat starają się racjonalnie gospodarować surowcami potrzebnymi do produkcji, dążąc do osiągnięcia optymalnych i skutecznych rozwiązań zapewniających poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Większość wykorzystywanych surowców zakupywanych jest w Polsce oraz w Państwach Unii Europejskiej. Dostawcy surowców podlegają cyklicznej ocenie według przyjętej metodyki, promującej partnerów kierujących się ideą zrównoważonego rozwoju. Poniżej zaraportowano wielkość zużycia materiałów, wykorzystywanych w procesach realizowanych w spółkach Grupy.

W odniesieniu do produkowanych wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu dla nich nowych, proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowymi. Kontrola i wykorzystanie surowców odbywa się przy uwzględnieniu rygorów standardu ISO9001 oraz ISO14001.

Z uwagi na specyfikę segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, lista wykorzystywanych surowców i materiałów jest mocno zróżnicowana. Do surowców wykorzystywanych w SWW należą: aluminium, składniki stopowe,  złom aluminium. Segment produkuje z tych surowców wlewki, stanowiące materiał wejściowy do procesu wyciskania kształtowników. W procesie wtórnego wytopu zużywane są odpady aluminiowe powstające w spółkach Grupy, jak i zakupione z rynku. Surowce dostarczane do zakładu są kontrolowane na zawartość zanieczyszczeń. Dodatkowo z uwagi na ograniczoną wydajność własnej odlewni zakupywane są również wlewki z importu. Podstawowymi surowcami stosowanymi w SSA jest aluminium, stal, stop cynku, preparaty chemiczne do obróbki  aluminium, szkło, przekładki, granulaty tworzywowe i farby proszkowe. Z wymienionych surowców zakłady SSA  produkują systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, profile i skrzynie roletowe, rolety, bramy oraz akcesoria dla  stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej.

Surowce wykorzystywane przez SOG stanowią: granulaty tworzyw sztucznych (PP, PE, PA, EVOH itp.), folie aluminiowe, papiery, folie z tworzyw sztucznych (OPP, PET, PE, PA, itp.), farby, lakiery, kleje i rozpuszczalniki. Z surowców tych produkowane są: wielowarstwowe folie tworzywowe, w tym wysokobarierowe; laminaty giętkie jedno i wielowarstwowe, w tym drukowane lub lakierowane. Surowce przed zakupem weryfikowane są pod kątem zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego.

W stosunku do roku 2021 Grupa KĘTY S.A. zmniejszyła zużycie aluminium pierwotnego o 19%, złomów aluminium o 12%. Podobnie w SSA oraz SOG odnotowano spadek zużycia surowców i materiałów wynikający z optymalizacji procesów wytwórczych oraz zmniejszenia wielkości produkcji. Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. jest dalsza minimalizacja zużycia surowców na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. Dodatkowym celem w SOG jest optymalizacja układu graficznego opakowań w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych farb i lakierów.

Zużycie surowców wg rodzaju i wagi w 2021 i 2022 roku

Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Aluminium Mg 21 558 17 475 -18,94%
Złom aluminiowy Mg 35 910 31 606 -11,99%
Wlewki aluminiowe zewnętrzne,  w tym: Mg 79 908 71 994 -9,90%
Spółki zlokalizowane w Polsce  Mg  75 401  68 386  -9,30% 
Pozostałe lokalizacje  Mg  4 507  3 608  -19,95% 
Farby, lakiery, kleje Mg 7 527 7 012 -6,84%
Folia Aluminiowa Mg 3 823 3 943 3,13%
Folia PP, PET, PVC Mg 4 005 4 635 15,74%
Granulaty tworzyw Mg 74 841 77 185 3,13%
Papier Mg 10 458 10 764 2,93%
Inne półprodukty aluminiowe zewnętrzne,  w tym: Mg 25 417 33 230 30,74%
Spółki zlokalizowane w Polsce  Mg  23 618  31 571  33,68% 
Pozostałe lokalizacje  Mg  1800  1 659  -7,81% 
Farby proszkowe Mg 1 498 1 390 -7,19%
Granulaty tworzywowe Mg 1 435 871 -39,33%
Chemikalia Mg 2 958 2 797 -5,46%
Szkło Mg 1 286 751 -41,61%
Stal Mg 5 477 988 -81,96%
Przekładki Mg 2 334 2 522 8,06%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Aluminium Mg 21 558 17 475 -18,94%
Składniki stopowe Mg 630 644 2,11%
Zaprawy Mg 1 362 1 078 -20,86%
Złom aluminium Mg 35 910 31 606 -11,99%
Wlewki z importu Mg 75 401 68 386 -9,30%