Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 303-1
  • GRI-303-3

Grupa KĘTY S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć: studziennego oraz z odwadniania gruntów. Ujęcie studzienne zasila sieć wody pitnej na terenie zakładu i stanowi głównie źródło wody na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenia p.poż. Podstawowym źródłem na cele związane z produkcją jest woda z odwadniania gruntów na terenie zakładu zasilana z sieci drenażowej. Korzystanie z zasobów wody odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne. Z uwagi na prowadzone procesy chemicznej obróbki aluminium ewentualny deficyt zasobów wodnych to potencjalnie istotne ryzyko. Z tego względu spółka optymalizuje procesy produkcyjne i systemy cyrkulacji aby korzystanie z wody odbywało się w sposób odpowiedzialny. Kluczowe znaczenie w ograniczeniu zużycia wód podziemnych miało wdrożenie poboru wód z odwadniania gruntu. Wcześniej woda z odwadniania zakładu była bezpowrotnie tracona. Rozbudowano ponadto system obiegu zamkniętego wody wykorzystywanej do chłodzenia procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem aluminium. W roku 2022 zakład oszczędził w ten sposób 2,6 mln m3 wody, zawróconej z powrotem do produkcji. W latach 2021/2022 dokonano remontu wodociągu oraz wdrożono szereg projektów optymalizujących zużycie wody w procesach wytwórczych, co przy jednoczesnym obniżeniu wielkości produkcji skutkowało obniżeniem intensywności zużycia wody na produkcję w stosunku do roku 2021 aż o 25%. W kolejnych latach planowane jest wdrożenie instalacji umożliwiających przechwycenie i wykorzystanie wód deszczowych z połaci dachów, co pomoże częściowo zaspokoić potrzeby związane z przyszłą produkcją zakładu.

Spółki SSA i SOG nie posiadają własnych ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej zakup od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne umowy. Woda używana jest do celów technologicznych oraz socjalnych. Zużycie wody monitorowane jest w ramach procedur systemu ISO 14001. W SSA i SOG stale prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody w stosunku do wielkości produkcji.

Łączne zużycie przez spółki krajowe wody zakupionej z wodociągów miejskich uległo obniżeniu o 10% w stosunku do roku 2021.

Całkowity pobór wody w 2021 i 2022 roku według źródła prezentuje poniższa tabela
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
Podziemna m3 414 569 197 952 -52,25%
Z odwadniania gruntów m3 428 992 352 955 -17,72%
Wodociąg miejski m3 172 443 155 143 -10,03%
Pozostałe lokalizacje 
Podziemna m3 0 0
Z odwadniania gruntów m3 0 0
Wodociąg miejski m3 26 138 24 259 -7,19%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Podziemna m3 414 569 197 952 -52,25%
Z odwadniania gruntów m3 428 992 352 955 -17,72%
Wodociąg miejski m3 0 0

Ponowne wykorzystanie wody

Z uwagi na charakter produkcji ponowne wykorzystanie znacznych ilości wody dotyczy głównie spółek SWW i SOG. Z tego względu zastosowano tam zamknięte obiegi w celu jej odzysku. Efekt uzyskiwany jest poprzez chłodzenie i zawracanie wody wykorzystywanej w procesach cieplnych. Instalacje obiegu zamkniętego umożliwiają znaczące oszczędności. Jedynie w celu zapewnienia jakości wyrobów okresowo dokonuje się zrzutów i uzupełnienia wodą czystą. Dodatkowo w celu zwiększenia poziomu odzysku w Grupie KĘTY S.A wykonano połączenie dachów wybranych hal produkcyjnych ze studnią powrotną wody obiegowej. W czasie opadów woda z połaci dachowych uzupełnia ubytki parowania i odświeża wodę w obiegu zamkniętym. System uzupełniania i zrzutu wody zautomatyzowano. Celem spółek jest zwiększenie udziału wody z odzysku do zużycia całkowitego.

Objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu w 2021 i 2022 roku
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 18 418 18 629 1,15%
Pozostałe lokalizacje 
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 0 0
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 2 965 2 649 -10,65%