ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zużycie wody

  • GRI: 303-1
  • GRI: 303-3
  • GRI: 103–1 w aspekcie „Woda”
  • GRI: 103–2 w aspekcie „Woda”
  • GRI: 103-3 w aspekcie „Woda”

Grupa Kęty S.A. (SWW) zaopatruje się w wodę z własnych ujęć: studziennego oraz z odwadniania gruntów. Ujęcie studzienne zasila sieć wody pitnej na terenie zakładu i stanowi źródło wody na cele socjalno-bytowe. Woda używana jest ponadto do zabezpieczenia p.poż. Głównym źródłem wody na cele związane z produkcją jest woda z odwadniania gruntów na terenie zakładu, do której doprowadzana jest woda z sieci drenażowej. Korzystanie z zasobów wody odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne. Analizy wpływu poboru wody potwierdzają, że działalność z tym związana nie wpływa w sposób istotny na dostępność zasobów wodnych. Z uwagi na prowadzone procesy chemicznej obróbki aluminium deficyt zasobów wodnych to potencjalnie istotne ryzyko, mogące skutkować zwiększeniem kosztów produkcji. Stąd działania, jakie zrealizowaliśmy i planujemy realizować w celu lepszego wykorzystania zasobów wodnych. Kluczowym było wdrożenie poboru wód z odwadniania gruntu na cele produkcyjne, dzięki czemu ograniczyliśmy pobór wód podziemnych. Wcześniej woda z odwadniania zakładu była bezpowrotnie tracona. Ponadto rozbudowano system obiegu zamkniętego wody. Woda znajdująca się w tej instalacji ulega podgrzaniu podczas procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem aluminium, następnie jest schładzana i zawracana do produkcji. Rocznie zakład oszczędza w ten sposób około 4 mln m3 wody. Mamy również doświadczenie z wykorzystaniem wody deszczowej z powierzchni dachowej obiektów, którą kierujemy do obiegu zamkniętego. W roku 2021 dokonaliśmy remontu i uszczelnienia wodociągu doprowadzającego do zakładu co umożliwi wyeliminowanie strat. Obecnie wdrażamy strategię zarządzania wodą na kolejne lata. Obejmie ona dalszą optymalizację prowadzenia gospodarki wodnej oraz wdrożenie nowych instalacji i narzędzi inżynierskich. Planowana do realizacji inwestycja zabudowy nowej hali dla dwóch linii pras do wyciskania profili aluminiowych będzie wyposażona w specjalne zbiorniki retencyjne umożliwiające przechwycenie i wykorzystanie wód deszczowych z połaci dachów i powierzchni szczelnych. Dostrzegamy również potencjał w odzysku wody opadowej poprzez modyfikację istniejącego systemu odwadniania. Wykorzystanie deszczówki pomoże zaspokoić potrzeby związane z przyszłą produkcją zakładu i zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Zakłady SSA i SOG nie posiadają własnych ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej zakup od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne umowy. Woda używana jest do celów technologicznych oraz socjalnych. Zużycie wody monitorowane jest w ramach procedur systemu ISO 14001. W SSA i SOG stale prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody w stosunku do wielkości produkcji. Wskaźnik zużycia wody na jednostkę produkcji ulega sukcesywnie zmniejszeniu.

Wspólnym celem wszystkich spółek Grupy jest dalsza optymalizacja i ograniczenie zużycia wody oraz jej odzysk w procesach technologicznych

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Podziemna m3 346 942 414 569 16%
Z odwadniania gruntów m3 433 043 428 992 -1%
Wodociąg miejski m3 166 167 172 443 4%
pozostałe lokalizacje
Podziemna m3 0 0
Z odwadniania gruntów m3 0 0
Wodociąg miejski m3 24 076 26 138 8%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Podziemna m3 346 942 414 569 16%
Z odwadniania gruntów m3 433 043 428 992 -1%
Wodociąg miejski m3 0 0

Ponowne wykorzystanie wody

Z uwagi na charakter produkcji ponowne wykorzystanie znacznych ilości wody dotyczy spółek SWW i SOG. Z  tego względu zastosowano w nich zamknięte obiegi w celu odzysku wody zużytej w procesach produkcyjnych oraz ograniczenia w tym zakresie korzystania ze środowiska. Efekt uzyskiwany jest poprzez chłodzenie i zawracanie wody wykorzystywanej w procesach cieplnych. Instalacje obiegu zamkniętego umożliwiają znaczące oszczędności zużycia wody. Jedynie w celu zapewnienia jakości wyrobów, okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i uzupełnienia wodą czystą. W celu zwiększenia łącznej objętości wody podlegającej recyklingowi w SWW wykonano połączenie dachów wybranych hal produkcyjnych ze studnią powrotną wody obiegowej. W czasie opadów woda z połaci dachowych uzupełnia ubytki parowania i odświeża wodę w obiegu zamkniętym. Dodatkowo zautomatyzowano system uzupełniania i zrzutu wody.

Naszym celem jest utrzymanie na obecnym poziomie lub zwiększenie udziału wody używanej do celów produkcyjnych w zamkniętych obiegach produkcyjnych w stosunku do całkowitej ilości. W szczególności w SOG poprzez ograniczenie zużycia wody w procesie produkcji folii polipropylenowych poprzez zastąpienie obiegów półotwartych obiegami w pełni zamkniętymi.

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 19 401 18 418 -5%
pozostałe lokalizacje
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 0 0
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
objętość wody podlegającej recyklingowi tys. m3 4 049 2 965 -36%