Raport
Zintegrowany 2022

Zarządzanie aspektami środowiskowymi

Zarządzanie środowiskiem zgodnie z wymaganiami standardu ISO 14001

Metody i narzędzia realizacji celów ujętych w Strategii Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. na lata 2021-2025 określono procedurami i instrukcjami wdrożonymi w ramach certyfikowanego systemu zarządzania.

W dokumentach tych zdefiniowano ponadto działania służące m.in. redukcji emisji, zwiększeniu efektywności energetycznej, rozwojowi efektywnej gospodarki odpadami.

Wybrane procedury wewnętrzne w obszarze zarządzania środowiskiem

Polityki
1 Polityka Środowiskowa Zintegrowany System Zarządzania – Polityka Środowiskowa / Klimatyczna
2 Polityka klimatyczna Zintegrowany System Zarządzania – Polityka Środowiskowa / Klimatyczna
3 Kodeks etyczny Zintegrowany System Zarządzania – Kodeks etyczny
Procedury
1 SWW.80.90.01 Realizacja obowiązków prawnych z zakresu ochrony środowiska
2 SWW.80.90.01.01 Instrukcja naliczania i uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska
3 SWW.80.90.01.02 Instrukcja realizacji opłat produktowych
4 SWW.80.90.01.03 Instrukcja postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
5 SWW.80.90.02 Komunikowanie się zewnętrzne
6 SWW.80.90.03 Postepowanie z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane
7 SWW.80.91.01 Identyfikacja aspektów środowiskowych, monitorowanie i pomiary
8 SWW.80.92.01 Sterowanie procesami ze znaczącymi aspektami środowiskowymi
9 SWW.80.93.01 Postępowanie z odpadami
10 SWW.80.93.01.03 Instrukcja dot. międzynarodowego przemieszczania odpadów
11 SWW.80.94.01 Ocena zgodności stosowania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin
12 SWW.80.94.02 Zarządzanie substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi
13 SWW.80.95.05.06 Instrukcja dotycząca realizacji dostaw substancji / mieszanin niebezpiecznych
14 SWW.80.95.08 Postępowanie na wypadek sytuacji awaryjnych
15 SWW.80.95.09 Postępowanie z firmami obcymi

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. przykładają dużą wagę do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Celem jest skuteczna minimalizacja ryzyk środowiskowych. Podejmujemy działania predykcyjne i prewencyjne oraz programy audytów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring, ocena ryzyk środowiskowych oraz podejmowane są zadania eliminujące potencjalne zagrożenia. Co roku przeprowadzana jest ocena zgodności prawnej, zgodności z wymaganiami stron oraz analiza ryzyk i szans. Dodatkowo zatwierdzane są „plany środowiskowe” obejmujące zadania związane z poprawą efektywności w tym obszarze.

Prezentujemy liczbę aspektów środowiskowych poddanych kontroli w roku 2022 i 2021 oraz ilość podjętych działań zapobiegawczych. W spółkach krajowych ilość zidentyfikowanych aspektów wzrosła do 518 z 464 w roku 2021. To wynik przekazania do eksploatacji nowych instalacji i urządzeń, szczególnie w spółkach SSA. Ilość podjętych działań doskonalących i zapobiegawczych pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Ilość aspektów oraz zrealizowanych działań zapobiegawczych w zakresie środowiska

Grupa Kapitałowa jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli Szt. 501 561 60
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska Szt. 121 170 49
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli Szt. 464 518 54
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska Szt. 93 92 -1
pozostałe lokalizacje
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli Szt. 37 43 6
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska Szt. 28 78 50
Grupa KĘTY S.A. jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli Szt. 79 83 4
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska Szt. 30 23 -7