Raport
Zintegrowany 2022

Zgodność z regulacjami

Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi

 • GRI 307-1

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Odpowiednie uregulowania i dbałość o przestrzeganie zgodności z aktualnymi wymaganiami stanowi kluczowy element zarządzania środowiskiem. W celu wyeliminowania potencjalnych niezgodności wdrożono w spółkach system certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001. Raz w roku przy udziale kierownictwa przeprowadzana jest ocena zgodności prawnej, zgodności z wymaganiami stron oraz analiza ryzyk i szans. Dodatkowo w ramach Grupy został utworzony Dział Compliance i Zarządzania Ryzykiem mający na celu zapewnienie zgodności działania spółek z wymaganiami prawnymi zgodnie z założeniami przyjętej Polityki Zarządzania Zgodnością.

W roku 2022 żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie ponosiła kar pieniężnych lub sankcji niepieniężnych za ponadnormatywne korzystanie ze środowiska.

Realizując zasadę „zanieczyszczający płaci” spółki Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. ponoszą opłaty z tytułu  korzystania ze środowiska, stanowiące ekwiwalent za emisję zanieczyszczeń. Poniżej zestawiono wartości opłat za emisję do powietrza, z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków. Celem spółek jest ograniczanie oddziaływania na środowisko i co za tym idzie redukcja wysokości przedmiotowych opłat. W roku 2022, dzięki optymalizacji zużycia wody w procesach oraz modernizacji wodociągu w Grupie KĘTY S.A udało się istotnie ograniczyć pobór wody z ujęć własnych i w efekcie znacząco obniżyć poziom opłat z tego tytułu.

 

Poniżej zestawiono wartości opłat za emisję do powietrza, pobór wody i odprowadzanie ścieków w 2021 i 2022 roku.
Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 
Opłaty za emisję do powietrza 227 801 223 772 -1,77%
Opłaty za pobór wody 215 818 148 508 -31,19%
Opłaty za ścieki 39 601 40 104 1,27%
Opłaty środ. łącznie 483 220 412 384 -14,66%
Pozostałe lokalizacje
Opłaty za emisję do powietrza euro 238 86 -64,06%
Opłaty za pobór wody euro 3 007 2 338 -22,25%
Opłaty za ścieki euro 1 263 736 -41,75%
Opłaty środ. łącznie euro 4 507 3 159 -29,92%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. zmiana r/r
Opłaty za emisję do powietrza 31 281 30 024 -4,02%
Opłaty za pobór wody 215 818 148 508 -31,19%
Opłaty za ścieki 37 930 37 695 -0,62%
Opłaty środ. łącznie 285 029 216 227 -24,14%

Skargi związane z oddziaływaniem na środowisko

W roku 2022 ani w roku poprzednim do żadnej spółki Grupy Kapitałowej nie wpłynęła skarga dotycząca
korzystania ze środowiska.

Należyta staranność środowiskowa w procesach fuzji i przejęć, zamknięcia, likwidacji i zbycia.

W roku 2022 wdrożona została formalna procedura ustalająca zasady należytej staranności środowiskowej  i społecznej w celu właściwej identyfikacji ryzyk i szans związanych z procesami fuzji i przejęć bądź zamknięć.

Rozszerza ona i doprecyzowuje zapisy funkcjonujących od roku 2016 procedur „Przejęcia przedsiębiorstw” oraz „Zakładanie spółek” uwzględniając potencjalne konsekwencje działań związanych z fuzjami i przejęciami. Dokument standaryzuje postępowanie w tego typu transakcjach od wczesnego etapu do ich zamknięcia. Krytyczny aspekt tej odpowiedzialności dotyczy procedury należytej staranności (due dilligence), polegającej  na przeprowadzeniu analizy umożliwiającej dostarczenie istotnych informacji na temat spółki docelowej oraz udokumentowaniu oceny potencjalnego ryzyka i oczekiwanych korzyści. Odpowiedzialność za realizację procesów fuzji i przejęć, zamknięcia, likwidacji i zbycia została przypisana Dyrektorowi ds. Korporacyjnych oraz Fuzji i Przejęć. Dokonanie przeglądu wyników analizy procedury należytej staranności przed podjęciem transakcji lub przed podjęciem decyzji o zamknięciu/dezinwestycji jest wymagane. Analiza „due dilligence” realizowana jest przy wsparciu wykwalifikowanych pracowników własnych lub firm zewnętrznych, takich jak kancelarie prawne.

Szczególnie ważne jest upewnienie się, że w procesie należytej staranności uwzględniono istotne czynniki środowiskowe związane z

 1. zgodnością z przepisami ochrony środowiska,
 2. mapowaniem zagrożeń naturalnych,
 3. zanieczyszczeniem powietrza, budynków, ziemi i wody,
 4. wpływem na bioróżnorodność,
 5. narażeniem na ekstremalne zjawiska pogodowe,
 6. strategią efektywności energetycznej i zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych,
 1. wykorzystaniem ograniczonych zasobów,
 2. gospodarką odpadami i recyklingiem,
 3. korzystaniem z wody,
 4. gotowością do reagowania na zmieniające się przepisy,
 5. analizą raportów środowiskowych dotyczących zakładu.

W roku 2022 nie były prowadzone procesy fuzji i przejęć lub zamknięcia, likwidacji, zbycia. Wdrożenie standardów postępowania było jednak konieczne bowiem tego typu transakcje, które ostatecznie nie przyniosą oczekiwanego wyniku lub wygenerują problemy, mogą spowodować poważne szkody dla Grupy. Ponadto ocena due dilligence w obszarze środowiskowym podnosi świadomość potencjalnych ryzyk i szans, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycyjne.