Raport
Zintegrowany 2022

Cele zrównoważonego rozwoju

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, strategii ESG na lata 2021-2025, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy oraz przystępując do inicjatywy AGENDA 2030 wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

  Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. prowadziła intensywne działania na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców Ukrainy. W ramach akcji skupiono się na zapewnieniu akomodacji, niezbędnych środków, ubrań, pomocy w sprawach formalnych i prawnych, znalezieniu pracy dla Uchodźców. Dodatkowo Grupa Kapitałowa przekazywała pomoc humanitarną na Ukrainę. Przeznaczyła na ten cel 1,7 mln zł. Szerzej temat opisujemy na stronie.

Grupa Kapitałowa w sposób priorytetowy podchodzi do tematu zdrowia i bezpieczeństwa. Poprzez m.in program „Opieka medyczna S” gwarantujemy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych. W 2022 roku pracodawca dofinansował pakiety medyczne w kwocie 1 997 tys. zł, a opieką objętych było 3 666 pracowników, co stanowi 76% zatrudnionych w spółkach krajowych. Dodatkowo Zarząd podjął decyzję o kontynuacji programu na kolejny okres – od czerwca 2023 (nowa polisa) przy zachowaniu poziomu świadczeń medycznych dla pracownika oraz utrzymaniu dofinasowania przez pracodawcę.

Grupa KĘTY S.A. podpisała umowę z PZU S.A. i otrzymała 50 tys. zł. z Funduszu Prewencyjnego do wykorzystania na działania podnoszące m.in. poziom bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zapobieganie powstawania lub zmniejszenie skutków zdarzeń losowych. Spółka przeznaczyła je na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu w okresie kwiecień – czerwiec przeszkolono 334 pracowników Grupy Kapitałowej. Tematyka kursu obejmowała m.in.: Omówienie łańcucha ratunkowego w przypadku podejrzenia COVID-19, Sposoby powiadamiania służb ratunkowych. Udzielanie pierwszej pomocy.

Poprzez rozwój idei wychowania przez sport umożliwiamy społecznościom lokalnym i naszym pracownikom start w wielu imprezach sportowych zachęcając i promując zdrowy styl życia. Pełny zakres prezentujemy na stronie.

W 2022 Grupa KĘTY była partnerem projektu społecznego skierowanego w stronę dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży „ZaJaki”. Projekt prowadzony był w Bielsku-Białej, a Grupa KĘTY S.A. była jednym z Partnerów Głównych. W ramach projektu odbyły się specjalistyczne szkolenia dla pedagogów i wybranych nauczycieli, którzy w kolejnym etapie przeprowadzali lekcje tematyczne w bielskich szkołach, dla każdego ucznia przygotowane zostały specjalne materiały merytoryczne. Pełne efekty kampanii opisujemy w na stronie.

Zamiast klawiatury nasze piękne góry – to inicjatywa prowadzona przez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. W ramach programu w roku 2022 podopieczni Fundacji rozpoczęli cykliczne wycieczki górskie, w ramach których w latach 2022-2024 chcą pokonać Główny Szlak Beskidzki, którego długość wynosi ponad 500 km. Projekt łączy w sobie istotne aspekty jakimi są aktywność fizyczna, oraz umiejętność korzystania z czasu wolnego i zachowania równowagi w używaniu sprzętu komputerowego, telefonów czy innych urządzeń.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa po raz kolejny zaangażowana była w imprezę charytatywną „Biegniemy z Mają”, której celem jest wsparcie dzieci chorych onkologicznie z okolic Bielska Białej. W 2022 były to trzy dziewczynki.
Grupa KĘTY S.A. promuje wydarzenie i jest odpowiedzialna za przygotowanie owocowego stoiska dla biegaczy. Podczas imprezy Organizator Fundacja Biegniemy z Mają zgromadziła 44 tys. zł. na leczenie dzieci.

W 2022 Zakład w Opolu Aluprof S.A. włączył się w akcję wymazu szpiku kostnego, którą prowadzono wspólnie z Fundacją DKMS, promując dawstwo szpiku kostnego. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 60 pracowników.

Grupa Kapitałowa jest partnerem ogólnopolskiej akcji promocji krwiodawstwa Ultrakrew, w ramach której w całej Polsce w 2 edycjach (zimowej i letniej) zebrano 1 658 litrów krwi, co przekłada się na potencjalnie 11,5 tysiąca uratowanych osób – szerzej o naszym zaangażowaniu piszemy na stronie.

Cel 4. Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Tworzenie Zrównoważonej Przyszłości – Aluprof S.A. był partnerem wydarzenia branżowego LEAF INTERNATIONAL w Amsterdamie. Od 21 lat The Leading European Architecture Forum (LEAF) gromadzi decydentów wyższego szczebla z wiodących międzynarodowych praktyk architektonicznych, wykonawców, deweloperów, inżynierów, projektantów wnętrz, urzędników państwowych i partnerów dostawców, aby omawiać przyszłe projekty budowlane, a także dzielić się pomysłami i najlepszymi praktykami w branży. LEAF 2022 skupił się na przyszłościowych strategiach, aby osiągnąć cele zerowe netto i zbadać, w jaki sposób technologia, cyfryzacja i pandemia koronawirusa przekształcają środowisko w łańcuchu dostaw.

Green Building Summit to najbardziej rozpoznawalna i opiniotwórcza konferencja w polskiej branży nieruchomości, budownictwa i architektury. 12 edycja wydarzenia odbyła się w tym roku pod hasłem Time to (Re)think, Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Aluprof S.A. był Partnerem wspierającym. Środowisko zabudowane odpowiada za prawie 40% emisji dwutlenku węgla i może odegrać ważną rolę w przyspieszeniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Branża musi zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązań, takich jak modernizacja budynków w celu zmniejszenia ich zapotrzebowania na energię czy promowanie produktów i systemów budowlanych o niskiej emisji dwutlenku węgla, które mogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i zwiększenia niezależności energetycznej. Systemy architektoniczne Aluprof S.A. wpisują się w trendy zielonego budownictwa.

Dbamy o rozwój pracowników zapewniając dostęp do bazy szkoleń, finansowanych przez pracodawcę kursów językowych, współfinansowanych studiów wyższych. W ramach Grupy Kapitałowej na cel ten przeznaczono w roku 2022 ponad 1,5 mln zł.

Działając poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia przeciwdziałamy wykluczeniom społecznym w zakresie edukacji poprzez finansowanie korepetycji z przedmiotów ścisłych dla dzieci z domów dziecka, finasowanie kursów językowych, czy innych kursów specjalistycznych pozwalających „na lepszy start” dzieci i młodzieży. Na cele statutowe w 2022 Fundacja przeznaczyła 590 tys. zł.,

W 2022 spółki Grupy Kapitałowej prowadziły projekt edukacyjny dla dzieci pracowników – konkurs plastyczny pt. Mój ulubiony bohater książkowy. Celem programu było zachęcenie dzieci do czytania. W Grupie Kapitałowej zebrano blisko 2 tys. prac. W związku z tym, iż tradycyjnie każda praca jest nagradzana  przeznaczono na nagrody dla uczestników blisko 370 tys. zł.

Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Naszą działalność realizujemy w oparciu o Kodeks Etyczny, Politykę Poszanowania Praw Człowieka, Politykę różnorodności i Politykę poszanowania godności w miejscu pracy zapewniając pracownikom równe traktowanie w miejscu pracy. Przestrzeganie przyjętych zasad ma na celu zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, zapewnienie równych szans oraz zapobieganie zjawiskom niepożądanym, takim jak dyskryminacja.

Grupa KĘTY S.A. i Aluprof S.A. dołączyły do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, która zrzesza pracodawców dostrzegających potrzebę dbania o pozytywne wrażenia kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Zależy nam na dobrych relacjach z kandydatami, zapewniamy dobrą komunikację, profesjonalne podejście, pozytywne doświadczenia (Candidate Experience). Przynależność do Koalicji ma także na celu promowanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.

Spółka od wielu lat rozwija dodatkowe elementy wsparcia pracownika poza wynagrodzeniem. W 2022 roku m.in. ponad 2 300 dzieci pracowników zostało obdarowanych z okazji dnia Świętego Mikołaja. Przeznaczono na ten cel ok. 620 tys. zł; do dzieci powędrowały karty upominkowe oraz słodycze.

Na dobrowolne odpisy na ZFŚS Grupa Kapitałowa przeznaczyła w roku 2022 blisko 18 mln zł – środki przeznaczone zostały na tradycyjne już dofinansowanie wakacyjne i świąteczne.

Grupa KĘTY S.A. w drugiej edycji rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 zajęła 12 miejsce w kategorii „Produkcja i przetwarzanie surowców, materiałów budowlanych, metalu i papieru”, Poland’s Best Employers to zestawienie 300 działających w Polsce firm, których wybitne osiągnięcia w zakresie HR uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Podstawą badania była sporządzona przez firmę Statista lista około 1 800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

W roku 2022 Aluprof S.A. otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, w ramach konkursu organizowanego przez agencję Kowalski Pro-Media Robert Kowalski. Celem jest wyróżnienie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy promują̨ najciekawsze rozwiązania HR.

W 2022 Grupa KĘTY S.A. znalazła się w gronie spółek giełdowych z największą kapitalizacją rynkową wg. województw. .Analizę prowadził Instytut Jagielloński. Wynik Grupy KĘTY to 4,3 mld zł. (na 21.10.2022).

W 2022 roku, zgodnie z deklaracjami zawartymi w Strategii, Spółka wypłaciła Akcjonariuszom 505 378 tys. zł dywidendy w ramach podziału zysku z roku 2021.

W Aluprof S.A. prowadzony był konkurs Pracownik Roku – jest to jeden z elementów długofalowego budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy – czyli celu strategicznego dla rozwoju organizacji. Konkurs ma na celu tworzenie długotrwałych i wartościowych relacji z pracownikami, zwiększanie zaangażowania i motywacji. Jest również narzędziem budującym kulturę doceniania i motywowania pozapłacowego. Konkurs jest też przejawem wdzięczności w biznesie, udzielania pozytywnej informacji zwrotnej dla pracownika oraz wzmacniania relacji między przełożonymi a pracownikami.

Dbamy o standardy – w spółkach Grupy Kapitałowej podstawową formą zatrudnienia są umowy o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony stanowią ponad 80% ogółu umów.

Średnie wynagrodzenie w Grupie KĘTY S.A. w roku 2022 wyniosło 7 923 zł i było wyższe o 25% od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2022 roku wyniosło ono 6 346 zł).

Cel 9: Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Przykładamy priorytetową uwagę do innowacji w zakresie oferowanych produktów i usług jak również kreując procesy w organizacji. Współpracujemy z klientami, organizacjami, instytucjami, z którymi wspólnie promujemy zrównoważone budownictwo, rozwijamy naszą ofertę dla branży motoryzacyjnej (automotive) oraz podążamy w kierunku opakowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Fotowoltaika w świetliku ognioodpornym Aluprof: Spółka poszerzyła swoje portfolio w obszarach zielonego budownictwa. Badanie ogniowe innowacyjnego świetlika na bazie systemu MB-SR50N EI zakończyło się przyznaniem klasyfikacji REI 30. Świetlik z modułami fotowoltaicznymi to unikalne w skali światowej rozwiązanie przegrody dachowej o odporności ogniowej z szybami fotowoltaicznymi. Badanie przeprowadzone zostało we współpracy z firmami ML System i Vetrotech Saint-Gobain.

W Grupie KĘTY S.A. w zakładzie Produkcji Matryc z powodzeniem wdrożono oprogramowanie do symulacji wyciskania. Na podstawie projektu matrycy oprogramowanie przeprowadza wirtualną symulację procesu – konstruktor matryc w krótkim czasie dostaje informacje zwrotne o poprawności geometrii kształtownika i naprężeniach w matrycy. Może łatwo wprowadzić korekty i przeprowadzić kolejne wirtualne wyciskanie. Dopiero optymalnie zaprojektowana matryca trafia do produkcji. Oprogramowanie pozwala na uniknięcie kosztownych prób matryc na prasie, a ponadto gwarantuje jakość i trwałość matrycy. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od wdrożenia systemu pozwolił on na wytworzenie ponad 130 wysokiej jakości matryc.

W Aluprof S.A. powstała sekcja BIM (Building Information Modeling). Do jej zadań należy przygotowanie bibliotek produktów Aluprof w formacie BIM. Technologia BIM ma wiele zalet w tym prośrodowiskowych – prowadzi do oszczędności zasobów i redukcji marnotrawstwa surowców, usprawnia komunikację w całym cyklu rozwojowym projektu – od projektowania i fazy inżynieryjnej po budowę i eksploatację – w celu udoskonalenia pracy i uzyskania lepszych rezultatów,

W Grupie KĘTY S.A. realizowane są nowe linie pras 20 MN i 40 MN, w których zastosowano proekologiczne rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko, m.in: gazowe nagrzewnice wlewków z rekuperacją i niskim zużyciem gazu, magnetyczna wysokosprawna nagrzewnica wlewków, systemy oszczędzania energii oraz płynną regulację wydajności z użyciem wysokosprawnych serwomotorów napędzających pompy, systemy dostosowania mocy elektrycznej pobieranej z sieci do rzeczywistego zapotrzebowania, dzięki czemu zapewnione są duże oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami hydraulicznymi. Wodne chłodzenie profili, które oprócz zalet technologicznych dla ciężkich kształtowników jest w stanie wygenerować oszczędności energii w porównaniu z chłodzeniem powietrznym.

Cel 10. Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Jako sygnatariusz Global Compact staramy się w naszej działalności wspierać, promować i rozwijać dziesięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji, które są realną odpowiedzią na nierówności. rezultatów,

Jako duża organizacja działająca na wielu rynkach europejskich i światowych, zatrudniająca blisko 6 tys. pracowników różnej narodowości dbamy o wspólne polityki i standardy.

Mniej nierówności interpretujemy również jako działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są priorytetowe dla Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Na cele statutowe w 2022 roku Fundacja przeznaczyła 590 tys. zł.

Cel: 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

W 2022 roku na terenie Spółki założono pasiekę – 8 rodzin pszczelich. Opiekunem pasieki jest pracownik, który jest profesjonalnym pszczelarzem. Pierwszy zebrany miód trafił do firmowych kuchni
dla pracowników, część została przekazana do domów dziecka w Kętach i Oświęcimiu a także jako upominki dla klientów, m.in. podczas targów ALUMINUM 2022 w Dusseldorfie,

Ponad pół tysiąca eko – bohaterów: spółki Grupy Kapitałowej zaangażowały dzieci pracowników do udziału w konkursie fotograficznym Zostań Eko Bohaterem, w którym nadesłano ponad 500 zdjęć. Szeroka edukacja ekologiczna skupiała się wokół dbania o segregację śmieci, oszczędzania wody, domowych ogródków i upraw ekologicznych, zielonego transportu jakim jest rower, przygotowywania woreczków i ekotoreb na zakupy, zielonej energii, sadzeniu drzewek i sprzątaniu lasów, rzek i terenów zielonych. Warto doceniać takie postawy – każdy uczestnik otrzymał nagrodę,

W ramach działalności Aluprof S.A. wspieramy firmy w certyfikacji zielonych budynków, która od lat wyznacza kierunek rozwoju branży budowlanej. Międzynarodowe certyfikacje środowiskowe, m.in. BREEAM, LEED, DGNB, HQE czy WELL stanowią potwierdzenie wzrostu świadomości kryzysu klimatycznego i wpływu, jaki ma na niego branża budowlana. Inwestorzy, deweloperzy coraz chętniej wybierają przyjazne środowisku materiały oraz rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość inwestycji i cykl życia projektowanych obiektów,

W 2022 roku Grupa Kapitałowa prowadziła wiele projektów edukacji ekologicznej. Jednym z nich, mających realny wpływ na otoczenie i poprawę bezpieczeństwa, jest akcja „kwiaty zamiast śmieci”– akcja zachęcała do sprzątania sąsiedztwa, na specjalnej stronie można było rejestrować zebrane reklamówki śmieci, a w zamian otrzymywało się nasionka do wysiania kwiatów i łąk kwietnych. Projekt prowadzony był przy współpracy z lokalną fundacją ekologiczną z Bielska-Białej,

Sprzątamy BESKIDY z PTT 2022 – podczas akcji odbyły się trzy wspólne sprzątania szlaków w rejonach Klimczoka (Beskid Śląski), Babiej Góry (Beskid Żywiecki) i Hrobaczej Łąki (Beskid Mały). Łącznie w akcji wzięły udział 962 osoby, w tym 726 dzieci i młodzieży, którym udało się znieść z górskich szlaków 5 200 litrów śmieci. Grupa KĘTY S.A. od wielu lat jest Partnerem akcji.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. jest minimalizacja zużycia surowców pierwotnych na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. Podjęto działania by intensyfikować współpracę z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów zastosowano podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych przyjaznych środowisku zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowymi,

Segment Opakowań Giętkich ma w swojej ofercie wiele laminatów spełniających wytyczne „Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym”. Potwierdzeniem tego jest m.in. Certyfikat Made for Recycling, udokumentowany badaniami w niemieckim Instytucie Fraunhofer zgodnie z metodologią bifa Umweltinstitut GmbH dla laminatu OPP/PPBTM. Równocześnie rozwijana jest produkcja laminatów na bazie papieru, papieru uszlachetnionego lakierami termozgrzewalnymi, wysokobarierowymi, bądź cienkimi warstwami polimeru posiadającymi właściwości zgrzewalne i barierowe. Laminaty wykonywane wg nowych technologii podawane są badaniom pod kątem możliwości recyklingu i również uzyskują pozytywne wyniki potwierdzane certyfikatami,

Nakrętka na wózek – od 2014 roku w spółkach Grupy Kapitałowej prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek – celem akcji jest budowanie świadomości segregowania śmieci, a dodatkowym aspektem jest dobroczynność. Pieniądze ze sprzedaży trafiają do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Od początku trwania akcji zebraliśmy ponad 8,5 tony plastiku (w 2022 roku – 435 kg),

PrzeTwórzmy to razem – ponad 16 ton zebranych elektrośmieci. Grupa KĘTY S.A. koncentrując się na działaniach edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska i angażując swoich pracowników w wydarzenia o charakterze ekologicznym z przyjemnością dołączyła do konkursu firmy Biosystem. Świętując Jubileusz 20-lecia spółki Biosystem wspólnie zbieraliśmy elektrośmieci, które zostały przez tą firmę w odpowiedni sposób przetworzone. Akcja miała charakter zarówno ekologiczny jak i dobroczynny – za każdy 1 kg zebranych śmieci Biosystem przeznaczył 1 zł. na fundację ekologiczną. W konkursie wzięło udział 21 firm, zebranych zostało razem ponad 16 ton zużytego sprzętu (w tym 720 kg  Grupa KĘTY S.A.),

Zielona Grupa – sugestia półrocza: projekt dotyczył poprawy wydajności odtłuszczania. Na wannie nr 5 w zakładzie w Kętach został zamontowany filtr z pompą wodną umożliwiający eliminację zanieczyszczeń powstałych w procesie cięcia, które w procesie odtłuszczania bezpośrednio trafiały do wanny z roztworem. Dłuższa żywotność roztworu skutkuje oszczędnościami kosztów neutralizacji zużytego środka chemicznego – dzięki wprowadzonym zmianom neutralizacja środka chemicznego będzie odbywała się 4 razy w roku zamiast 8 razy jak dotychczas,

Zielona Grupa – sugestia roku: projekt dotyczył wanny z wodą do obróbki przesycania pieca solnego i polegał na przeprojektowaniu instalacji co pozwoliło zredukować ilości wody zasilającej wannę z 80 m3 na 8h do 12 m3 na 8h. W skali roku daje to oszczędności w zużyciu wody na poziomie ok. 10 tys. m3,

Książka wspiera Bohatera – od kilku lat spółki Grupy Kapitałowej są zaangażowane w projekt nadawania drugiego życia książkom. W spółkach przygotowane są specjalne miejsca na zbiórkę książek przekazywanych przez pracowników. Książki te trafiają na organizowane co miesiąc kiermasze w CH Sfera w Bielsku-Białej. Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na wsparcie Domów Dziecka. Od początku akcji w roku 2018 do obiegu wróciło ponad 100 tys. książek,

W 2022 roku przeprowadzono projekt dotyczący wykorzystania używanych banerów i flag reklamowych Grupy Kapitałowej – na warsztatach z podopiecznymi Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia edukowano w zakresie recyklingu oraz przygotowano stroje na pokaz mody.

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

70 tysięcy drzew na 70 lat Grupy KĘTY – w 2023 roku Grupa KĘTY S.A. obchodzi jubileusz 70-lecia (1953-2023). Z tej okazji już w roku 2021 Spółka uruchomiła program nasadzenia 70 tys. drzew. W roku 2022 wraz z lokalnymi partnerami posadzono kolejne 20 tys. olsz czarnych i buków pospolitych w leśnictwach Grodziec, Bystra, Straconka i Kamienica. Ostatnie 20 tys. nasadzeń zaplanowano na rok 2023.

W ramach wykorzystania własnej odlewni wlewków Grupa KĘTY S.A. prowadzi wtórny wytop o wysokim udziale złomów aluminium. W roku 2022 recyklingowi w instalacji poddano ponad 31 tys. ton odpadów.

Grupa KĘTY S.A. koncentruje się na innowacjach produktowych mających pozytywny wpływ na środowisko. W portfolio Spółki znajdują się specjalne profile aluminiowe wykorzystywane do produkcji: paneli fotowoltaicznych, ekologicznych kotłów gazowych, energooszczędnych lamp ledowych, proekologicznych systemów architektonicznych oraz fasad poprawiających izolacyjność
termiczną i akustyczną budynków.

Zielona Grupa – system sugestii pracowniczych, w ramach którego pracownicy zostali zaproszeni
do wspólnego działania na rzecz realizacji strategii w obszarze ESG, wszczególności przeciwdziałania zmianom klimatu. W 2022 roku przyjęto do realizacji 24 zgłoszone sugestie, z czego już 14 udało się wdrożyć.

Grupa KĘTY S.A. uzyskała potwierdzony Środowiskową Deklaracją Produktu (EPD) Typu III certyfikat dla profili wyciskanych z wlewków odlewanych w Kętach, których ślad węglowy wynosi 3,3 kg CO2eq/kg. Dokument został zweryfikowany przez zewnętrznego eksperta i posiada status europejskiej deklaracji „ECO-EPD verified”. Dodatkowo certyfikat został umieszczony w portalu zrównoważonego budownictwa ITB, dzięki czemu profile są uznawane w systemach certyfikacji tzw. zielonych budynków np. BREEAM, LEED i DGNB. Umożliwia to ich wykorzystanie w ramach tworzenia zrównoważonych architektonicznych systemów aluminiowych.

Instalacje fotowoltaiczne w Aluminium Kety Emmi na Słoweni– montaż paneli fotowoltaicznych  został ukończony w połowie lipca 2022 roku. Spółka posiada dobre położenie, wystarczającą przestrzeń dachową oraz własną stację transformatorową, która pozwala na zainstalowanie elektrowni o mocy 1000 kW. W pierwszej fazie zdecydowano o budowie elektrowni o mocy 400kW, która zapewnia
12% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Szacuje się, że zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci zmniejszy emisję CO2 o 110 ton rocznie. Prowadzone są analizy możliwości / zasadności rozbudowy powyższej instalacji.

Rower pomaga – promocja jazdy na rowerze. Od wielu lat Grupa Kapitałowa jest Partnerem Głównym akcji. W latach 2015-2022 uczestnicy zgromadzili ponad 100 mln km, co odpowiada redukcji emisji CO2 o blisko 250 000 ton. Efekt charytatywny to 366 rowerów dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Pojazdy elektryczne – w Grupie KĘTY S.A. posiadamy 13 wózków elektrycznych o ładownościach od 2 do 7 ton, które poruszając się po terenie zakładów nie emitują spalin jak również poprawiają komfort i wydajność pracy dzięki cichej jeździe. Wszystkie wózki wyposażone są w system GPS co pozwala na analizę i następnie optymalizację ich tras.

Transport przyjazny środowisku – już blisko 40 % własnej floty samochodowej Segmentu Systemów Aluminiowych to samochody hybrydowe. Segment optymalizuje załadunki oraz zachęca dostawców do wykorzystania niskoemisyjnej floty w transporcie produktów. W przypadku dowozu pracowników do odległych placówek zapewnia transport zbiorowy.

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

  • GRI 2-28

Grupa KĘTY S.A. od roku 2020 jest członkiem organizacji branżowej Aluminium Stewardship Initiative (ASI). W 2022 r. przeprowadzony został audyt certyfikacyjny w zakresie zgodności ze standardem Performance Standard ASI. Obecnie trwa proces weryfikacji przekazanych materiałów przez ASI Assurance Team. Norma ASI Performance Standard nakłada wysokie wymagania nie tylko na praktyki produkcyjne, ale także zaopatrzenie w surowce i zarządzanie produktem. Definiuje 59 wymagań w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju – zarządzanie, środowisko i kwestie społeczne.

Począwszy od roku 2020 Grupa KĘTY S.A. raportuje kwestie klimatyczne na portalu Carbon Disclosure Project (CDP). CDP to międzynarodowa organizacja non-profit, która od lat bada poziom świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw i dostarcza informacji na temat wpływu poszczególnych firm
na klimat. CDP dokonuje oceny na podstawie odpowiedzi na pytania ujęte w ramach aż 11 grup kryteriów. Pozyskiwane informacje pomagają zidentyfikować wyzwania i inicjatywy, których wymagają dziś coraz częściej inwestorzy i klienci.

Od 2014 roku Grupa KĘTY S.A. jest Sygnatariuszem Global Compact, co oznacza, poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach działalności, 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji.

Od 2021 roku Grupa KĘTY S.A. jest członkiem Agendy 2030 – Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

W roku 2022 Grupa KĘTY S.A. poddała swoje praktyki i sposób postępowania w obszarze społecznej odpowiedzialności ocenie na platformie EcoVadis i została nagrodzona brązowym medalem. Ocena przeprowadzona została przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: 10 Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

Aluprof S.A. jest partnerem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), którego celem jest transformacja polskiej branży budowlanej w kierunku minimalizowania wpływu na klimat. PLGBC zrzesza podmioty z obszaru budownictwa i gospodarki nieruchomościami i propaguje w tych dziedzinach działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Od 1996 roku Grupa KĘTY S.A. jest notowana na GPW i jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,

W 2022 roku Grupa KĘTY S.A. i Aluprof S.A. dołączyły do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.