Raport
Zintegrowany 2022

Cele finansowe planowane do osiągnięcia w okresie obowiązywania Strategii

W wyniku realizacji zadań operacyjnych Zarząd Spółki szacował, po uwzględnieniu aktualizacji planu inwestycyjnego w dniu 30 lipca 2021 r., iż do roku 2025 skonsolidowane przychody zwiększą się o 1,6 mld zł osiągając wartość 5,1 mld zł, EBITDA wzrośnie o 252 mln zł. do poziomu 864 mln zł., zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrośnie natomiast o 129 mln zł. osiągając 508 mln zł. w 2025 roku (2)

Poniższa tabela zawiera główne cele finansowe zakładane do osiągnięcia w roku 2025.

Cele finansowe zakładane do osiągnięcia w roku 2025

Dane skonsolidowane (w mln zł.) 2020 r rok bazowy 2020 r. (1) skorygowany 2025P* Zmiana 2025 / 2020(1) (w %)
Przychody ze sprzedaży: 3 533 3 467 5 143 +48%
-w tym SWW 1 280 1 280 2 072 +62%
-w tym SSA 1 605 1 605 2 286 +42%
-w tym SOG (1) 938 872 1 070 +23%
Zysk EBITDA (2) 672 612 864 +41%
Zysk netto z działalności operacyjnej 526 466 650 +39%
Zysk netto (3) 430 379 508 +34%
* Dane po aktualizacji z dnia 30 lipca 2021 r.
(1) dla zapewnienia porównywalności dane skorygowano o jednorazowy, dodatni efekt tzw. lockdown’u osiągnięty w SOG w okresie od marca do października 2020 wynikający ze zmniejszenia importu folii z tworzyw sztucznych z Bliskiego i Dalekiego Wschodu do Europy oszacowany na 66 mln zł. na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln zł. – na poziomie zysku EBITDA oraz EBIToraz 51 mln zł. na poziomie zysku netto (skalkulowany na bazie efektywnej stopy podatkowej osiągniętej w 2020 r.).
(2) zysk EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
(3) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Powyższe cele finansowe na rok 2025 nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i są obarczone ryzykiem niepewności oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Poniżej przedstawione zostały wybrane założenia, oczekiwania, projekcje przyjęte do prognoz finansowych w okresie Strategii:

 • w okresie Strategii nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne,
 • nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji niniejszej Strategii,
 • rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie miał istotnego wpływu na działalność operacyjną poszczególnych segmentów,
 • wypłacana dywidenda będzie zgodna z przyjętą w niniejszej Strategii polityką,
 • wydatki inwestycyjne odbywać się będą zgodnie z przyjętym w niniejszej Strategii planem,
 • w Strategii nie przewidziano istotnych procesów akwizycji lub dezinwestycji,
 • przyjęte założenia makroekonomiczne:
  • średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego PKB w Polsce / w strefie euro w okresie trwania Strategii: ok. 4,9% / 6,0% w roku 2021 oraz ok. 3,7% / 1,6% w latach 2022-2025
  • inflacja roczna (Polska): 1,5% w 2021 roku i 2,1% w latach 2022 – 2025
  • średnia cena aluminium: 1 900 USD/tonę
  • średni kurs USD/PLN: 3,69
  • średni kurs EUR/PLN: 4,35
  • średni kurs EUR/USD: 1,18

Poziom zadłużenia, plany inwestycyjne oraz ich finansowanie

Dane w mln zł. Dane skumulowane za okres 2021-2025*
Przepływy z działalności operacyjnej 2 927
Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 321
Wypłacone dywidendy -2 002
Stan na koniec 2025 r.
Dług netto 919
* Dane uwzględniają aktualizację planu inwestycyjnego w dniu 30 lipca 2021 r.

Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania Strategii wyniosą 1 321 mln zł. z czego 768 mln zł. stanowić będą inwestycje rozwojowe służące systematycznemu usprawnieniu procesów oraz rozwojowi nowych technologii i produktów zgodnie z zadaniami operacyjnymi opracowanymi przez segmenty Grupy Kapitałowej. Plan inwestycyjny sfinansowany zostanie z własnych przepływów z działalności operacyjnej oraz z kredytów bankowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych w okresie Strategii.

Planowany poziom zadłużenia netto na koniec 2025 r. oszacowany został na 919 mln zł. Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:

 • dług netto do EBITDA x 1,1
 • dług netto do kapitałów własnych 48%.

Polityka dywidendowa

Strategia zakłada utrzymanie w latach 2021-2025 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W niniejszej Strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. Przyjęto, że w latach 2021-2025 wypłacona zostanie w formie dywidendy kwota około 2,0 mld zł, co oznacza wzrost o około 0,8 mld zł. względem okresu 2016-2020. W przeliczeniu na 1 akcję kwota wyniesie ok. 200 zł., co zapewni akcjonariuszom średnio 7% zwrot z akcji (przy cenie akcji na poziomie 585 zł/akcję).

Przygotowując rekomendacje Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotyczące kwot dywidend do wypłaty, zarząd Spółki brał będzie pod uwagę m.in.: bieżącą i przewidywaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, kwoty otrzymywanych przez Spółkę dywidend ze spółek zależnych czy wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Inne istotne elementy Strategii

Strategia zakłada rozwój organiczny segmentów Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. w tempie przekraczającym szacowane dynamiki wzrostu poszczególnych rynków.

Bezpieczne wskaźniki finansowe oraz zakładane wysokie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie Strategii pozwolą wykorzystać ewentualne okazje akwizycyjne w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności Grupy Kapitałowej – produkcja wyrobów oraz systemów na bazie aluminium.

Strategia zakładała również rozpoznanie zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Proces ten realizowany był przy udziale doradcy w 2021 r. W dniu 16 września 2021 r. zarząd Spółki poinformował o podjęciu decyzji o nie przyjmowaniu złożonych ofert nabycia tego segmentu i zakończeniu procesu.