Raport
Zintegrowany 2022

Podejście strategiczne do ESG

Integralną częścią Strategii Grupy Kapitałowej są zobowiązania związane z obszarem ESG w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii, która obejmuje wszystkie spółki Grupy Kapitałowej.

Oprócz celów biznesowych Grupa Kapitałowa określiła szereg zadań i parametrów z obszaru ESG, które będą realizowane i monitorowane w okresie Strategii. Są to:

20 %

obniżenie wielkości emisji gazów cieplarnianych przypadającej na jednostkę produktu (1),

75 %

zwiększenie udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków

5 %

wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu(2),

20 %

wzrost liczby obiektów certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych w systemach Aluprof (2),

5 %

wzmocnienie statusu atrakcyjnego pracodawcy mierzone malejącym o 5% r/r wskaźnikiem rotacji pracowników

150

realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych w ramach programu wolontaryjno – grantowego „Razem z Grupą” 

dzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z polityką dywidendową,

objęcie kwalifikowanych dostawców zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców(2).

obniżenie wskaźnika TRIR (Total Recordable Incident Rate)(3) do poziomu poniżej 1 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy(2),

(1) rok bazowy 2016, zakres 1+2 (emisja bezpośrednia i pośrednia)
(2) Rok bazowy 2020
(3) TRIR (Total Recordable Incident Rate) – wskaźnik liczby wypadków w roku na każdych 100 pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy

Analizując wpływy Grupy Kapitałowej szukaliśmy odpowiedzi na kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy, w tym m.in. bezpieczeństwo pracy, polityka dywidendowa, zarządzanie ryzykiem, wparcie inicjatyw lokalnych, rozwój lokalnego rynku pracy, działania na rzecz środowiska oraz dostosowań do zmieniającego się otoczenia i wyzwań XXI wieku, m.in. działań w zakresie  przeciwdziałania zmianom klimatu i praw człowieka.

Poniżej prezentujemy główne założenia przyjęte w poszczególnych obszarach ESG:

E S G
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Koncentracja na wizji i wartościach firmy
Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji Kreowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i innowacyjnego sektora oraz przyciąganie talentów Dzielenie się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy
Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu Wspieranie lokalnej społeczności Przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw
Działanie na rzecz osób zagrożonych społecznie
Rozwijanie idei wychowania przez sport, jako narzędzia do zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałania otyłości

Istotne aspekty Oddziaływanie aspektu Na czym polega wpływ Sposoby zarządzania
wewnątrz na zewnątrz
Environment (Środowisko)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych x x Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. Poprzez emisje gazów cieplarnianych mamy realny wpływ na zmiany klimatu. Wyznaczyliśmy wskaźnik strategiczny – obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych – pełny opis naszych działań w zakresie redukcji emisji prezentujemy na stronie Odpowiedzialność środowiskowa.” Jednocześnie ze względu na istotność tematu realizacja tego wskaźnika niefinansowego jest elementem wynagrodzenia zmiennego Zarządu Grupy KĘTY S.A.
Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji x x Naszym podstawowym surowcem jest aluminium- metal, który bez utraty swoich właściwości może wielokrotnie być zawracany do cyklu życia produktu – poprzez doskonalenie procesów mamy realny wpływ na zwiększenie recyklingu aluminium; Grupa Kapitałowa to trzy segmenty operacyjne, w których prowadzimy wiele procesów i wykorzystujemy różnorodne technologie – przyświeca nam w tym efektywna gospodarka cyrkularna. Nasze podejście do procesów powtórnego wykorzystania aluminium, gospodarki odpadami oraz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) opisujemy na stronie Odpowiedzialność środowiskowa”.
Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu x x Know-how to ważny kapitał niefinansowy Grupy Kapitałowej. Rozwijając nasze produkty kierujemy się oczekiwaniami klientów przy równoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój. Opis naszych segmentów operacyjnych oraz działania w zakresie badawczo -rozwojowym prezentujemy na stronie Działalność operacyjna”.
Social (Społeczeństwo)
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników x W Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest 5,5 tys. pracowników, z czego ok. 70% na produkcji, gdzie występuje zwiększone ryzyko wypadków przy pracy. Mamy realny wpływ na budowanie bezpiecznego środowiska pracy poprzez podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie zagrożeniom w pracy i podnoszenie świadomości pracowników. Wyznaczyliśmy wskaźnik strategiczny – TRIR – pełny opis naszych działań w obszarze bezpieczeństwa pracy prezentujemy na stronie Zdrowie i Bezpieczeństwo pracowników”. Jednocześnie ze względu na istotność tematu realizacja tego wskaźnika niefinansowego jest elementem wynagrodzenia zmiennego Zarządu Grupy KĘTY S.A.
Atrakcyjny pracodawca – wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów x x W Grupie Kapitałowej skupiamy 5,5 tys. pracowników. Mamy realny wpływ na ich rozwój. Mamy ambicję tworzyć i rozwijać zespół zaangażowanych i profesjonalnych pracowników. Nasze podejście do procesów pracowniczych, w tym procesu szkoleniowego, dodatkowych świadczeń czy przejrzystych procesów rekrutacyjnych opisujemy na stronie Pracownicy„. Efektywność działań mierzymy wskaźnikiem rotacji.
Wspieranie lokalnych społeczności x x Grupa Kapitałowa jest uczestnikiem życia społecznego w regionach, w których zlokalizowane są jej spółki. Mamy realny wpływ na nasze otoczenie. Chcemy kreować pozytywną zmianę, dlatego wspólnie z naszymi pracownikami, którzy tworzą lokalną społeczność odpowiadamy na wyzwania i potrzeby oraz przyczyniamy się do rozwoju regionu. Wyznaczyliśmy wskaźnik strategiczny – ilość projektów lokalnych, pełny zakres naszego zaangażowania oraz lokalnych inicjatyw społecznych opisujemy  na stronie Społeczne zaangażowanie”. Jednocześnie ze względu na istotność tematu realizacja tego wskaźnika niefinansowego jest elementem wynagrodzenia zmiennego Zarządu Grupy KĘTY S.A.
Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym x x To istotny aspekt, który zidentyfikowaliśmy przy tworzeniu fundacji korporacyjnej i wyboru kierunku jej działalności. Poprzez fundację korporacyjną wpływamy na przeciwdziałanie lokalnym problemom społecznym. Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia – pełny opis na stronie Społeczne zaangażowanie”.
Rozwój idei wychowania przez sport, jako narzędzie do zwiększania aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz walki z otyłością – chorobą cywilizacyjną XXI wieku x x Sport to dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja, czyli bliskie nam wartości w biznesie. Angażując się w ideę wychowania przez sport mamy wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie otyłości. Pełny zakres naszego zaangażowania i sportowych aktywności prezentujemy w na stronie Społeczne zaangażowanie”.
Governace (Zarzadzanie)
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw x x Na biznes patrzymy szeroko. Zależy nam, aby istotne dla nas tematy i wartości, którymi się kierujemy, były respektowane i tożsame dla naszych dostawców. Chcemy tworzyć biznes spójny i zrównoważony. Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. – nasze działania opisujemy w na stronie Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw”.
Rozwój biznesu i podział wypracowanego zysku z szerokim gronem interesariuszy x x Przyświeca nam idea dbałości o powierzony nam kapitał. Poprzez podejmowane decyzje zarządcze mamy realny wpływ na wartość akcji spółki i osiągane wyniki finansowe. Polityka dywidendowa, Polityka wynagrodzeń, darowizny na Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, społeczne zaangażowanie