Raport
Zintegrowany 2022

Stopień realizacji głównych celów Strategii

W ocenie zarządu Grupy KĘTY S.A., według stanu na koniec 2022 r., główne cele Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej  na lata 2021 – 2025 pozostają aktualne. Poszczególne Segmenty operacyjne, pomimo występującego od momentu ogłoszenia Strategii niestabilnego otoczenia gospodarczego i makroekonomicznego wynikającego m.in. ze skutków pandemii (m.in. problemy z łańcuchami dostaw), wybuchu wojny w Ukrainie (m.in. wysokie ceny surowców i ograniczona ich dostępność) oraz wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych (m.in. trudniejszy i droższy dostęp do finansowania, wyższe koszty prowadzenia działalności), konsekwentnie realizują przyjęte w Strategii założenia biznesowe wykorzystując przy tym, dzięki wysokiej sprawności operacyjnej, pojawiające się wyzwania/okazje rynkowe (m.in. wzmożony popyt na produkty Grupy Kapitałowej z uwagi na obawy o ich dostępność i cenę).

Wyniki finansowe osiągnięte w 2022 r., podobnie jak w roku 2021, były lepsze niż zakładane przy opracowywaniu celów finansowych Strategii jednak z uwagi na to, że zdarzenia, które w dużym stopniu wpłynęły na ponadprzeciętne wyniki w pierwszych dwóch latach jej obowiązywania miały charakter niepowtarzalny, jak również z uwagi na odczuwalne od drugiego półrocza 2022 r. spowolnienie gospodarcze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wyniki finansowe w kolejnych latach mogą zbliżyć się do zakładanych przy opracowywaniu Strategii. Tym samym, według aktualnej oceny, osiągniecie celów Strategicznych jest możliwe.

Cele ESG definiujemy jako proces doskonalenia i dostosowywania Grupy Kapitałowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego i oczekiwań w zakresie wpływu na obszar środowiskowy, społeczny i zarządczy. Cieszymy się z postępów, analizujemy odchylenia. Informacje na temat stanu realizacji celów w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju przedstawione zostały na stronie.

Segmenty operacyjne kontynuowały w 2022 r. realizację inwestycji przewidzianych w Strategii, przy czym część wydatków inwestycyjnych przewidzianych na ten rok została przesunięta na rok 2023 w związku z obserwowanym w drugim półroczu spowolnieniem gospodarczym.

W poniższych tabelach przedstawiony został stan realizacji głównych celów finansowych Strategii wg stanu na koniec 2022 r.

Stan realizacji głównych celów finansowych strategii
Dane skonsolidowane (w mln zł.) Stan na 2022 r. Cel na 2025 r.
Przychody ze sprzedaży: 5 931 5 143
-w tym SWW 2 451 2 072
-w tym SSA 2 440 2 306
-w tym SOG 1 517 1 070
Zysk EBITDA(1) 1 031 864
Zysk netto z działalności operacyjnej 865 650
Zysk netto(2) 678 508
(1) zysk EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
(2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Stan realizacji celów związanych z działalnością inwestycyjną i źródłami jej finansowania oraz polityką dywidendową
Dane w mln zł. Stan na 2022 r., dane skumulowane za okres 2021-2022 Cel na 2025 r., dane skumulowane za okres 2021-2025
Przepływy z działalności operacyjnej 1 103 2 927
Przepływy z działalności inwestycyjnej -525 -1 321
Wypłacone dywidendy -936 -2 002
Stan na koniec 2022 r. Stan na koniec 2025 r.
Dług netto 1 056 919