Raport
Zintegrowany 2022

Etyka i Wartości

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

 • GRI 205-2
 • GRI 415-1
 • GPW G-P2
 • GPW G-P3
 • GPW G-P4

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A

Michał Malina Rzecznik Etyki Bizesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Nadzór nad obszarem etycznym sprawuje Dyrektor ds. CSR oraz Rzecznik Etyki Biznesu. Przedstawiają oni do zatwierdzenia przez Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu propozycje działań na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości oraz inicjują i uczestniczą w procesie tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z etyką i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Dodatkowo w każdym Segmencie Operacyjnym powołana jest Komisja Etyki Biznesu. W roku 2022 łącznie w procesie udział brało 18 osób (Segmentowe Komisje Etyki, Rzecznik Etyki Biznesu, Dyrektor ds. CSR). Funkcja Rzecznika Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. jak również praca w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.

W ramach organizacji funkcjonują dokumenty, polityki i szczegółowe procedury definiujące zagadnienia etyczne i procesy wrażliwe etycznie.

Najważniejszym wśród nich jest Kodeks Etyczny - Zasady Etyki i Postępowania w Biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY.

Dokument ten prezentuje podstawowe normy uznane przez społeczność firm Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. za wspólne. Reguluje podejście firmy i jej pracowników do obszarów takich jak rynek, środowisko, społeczności lokalne i relacje wewnętrzne. Kodeks Etyczny jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, poprzez deklarację, iż: „Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.” W roku 2022 Grupa Kapitałowa nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

Integralną polityką  powiązaną z Kodeksem Etycznym jest Polityka Antykorupcyjna, która pokazuje nasze podejście do kwestii korupcji. Zgodnie z zapisami niniejszej polityki Grupa KĘTY S.A. sprzeciwia się wszelkim działaniom noszącym znamiona korupcji oraz aktywnie przeciwdziała jej występowaniu. Działania oraz decyzje podejmowane przez nas są zawsze zgodne z prawem, a wszelkiego typu decyzje w zakresie współpracy podejmujemy wyłącznie w oparciu o merytoryczne przesłanki. Celem polityki jest ograniczenie ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych firmy. Dotyczy ona wszystkich pracowników Grupy KĘTY oraz spółek zależnych, a także osób i podmiotów działających w imieniu i na rzecz tych spółek. Polityka jest dostępna w bazie OrangeBook System Zarzadzania Procesami Strategicznymi a stronom zewnętrznym udostępniania na stronie.

W 2022 roku kontynuowano autorskie szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji i odpowiedzialności prawnej oraz dokumentów obowiązujących w Grupie Kapitałowej (m.in. polityka antykorupcyjna). Szkolenie zaliczyło 600 pracowników w tym: pełna grupa kadry kierowniczej (dyrektorzy i kierownicy) oraz innych pracowników uczestniczących w procesach wrażliwych korupcyjnie. Na kwestie etyczne patrzymy szeroko – w firmie funkcjonuje dodatkowo szereg obowiązujących procedur i polityk. Kwestie zagadnień etycznych znajdują się w kompetencji wszystkich obszarów biznesowych organizacji. Pozostałe dokumenty to m.in.:

 • Polityka i procedura Różnorodności,
 • Polityka Poszanowania Praw Człowieka,
 • Polityka i procedura Zarządzania Ryzkiem,
 • Procedura Kontroli Wewnętrznej,
 • Procedura Audytu Wewnętrznego,
 • Procedura Zasad Etycznego Biznesu,
 • Procedura Kodeks Postępowania Dostawców,
 • Procedura Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • Procedura ceny transferowe,
 • Procedury z obszaru zakupy,
 • Polityka i procedura Personalna,
 • Polityka i procedura Wynagrodzeń,
 • Procedura Umowy z Dostawcami.

Zapisy Kodeksu Etycznego obowiązującego w Grupie Kapitałowej wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości, co do zachowań. Przekazywanie zgłoszeń może odbywać się różnymi kanałami – bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres poczty elektronicznej. Wszystkie te kanały są wskazane w zapisach Kodeksu Etycznego. Kodeks dostępny jest w formie elektronicznej w bazie OrangeBook – systemie zarządzania strategicznymi procesami, a na wydziałach produkcyjnych ulokowane są specjalne tablice informujące o kluczowych wartościach opisanych w Kodeksie Etycznym oraz informacje w jakiej formie można zgłaszać naruszenia. W Spółce nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania, wprowadzono natomiast elektroniczny kanał umożliwiający bezpośredni kontakt pracowników z wyznaczonym członkiem Zarządu.

Pomimo wewnętrznej analizy Ryzyka nie przestrzegania zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji oraz roszczeniami z tytułu naruszenia kodeksu etyki  wraz z tzw. blokerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w roku 2022 nie wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu żadne zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu Etycznego, w tym naruszania praw człowieka. Temat poruszono na posiedzeniu Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Komitet zobligował Rzecznika Etyki Biznesu do opracowania szkolenia dla pracowników w zakresie Kodeksu Etycznego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w roku 2023 i zaraportowane w kolejnym Oświadczeniu.

W roku 2022 kontynuowano proces szerszego oddziaływania Grupy Kapitałowej w ramach odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Spółka przeprowadziła badanie ankietowe wśród dostawców objętych zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców – opis działań zaprezentowano na stronie „Odpowiedzialność w Łańcuchu dostaw”.

W roku 2022 Spółka monitorowała proces legislacyjny związany z Ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Ze względu na brak zakończenia tego procesu Spółka kontynuuje proces przygotowania organizacji do nowych regulacji na bazie aktualnego projektu ww. ustawy.