Raport
Zintegrowany 2022

Polityka różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających

Grupa KĘTY S.A. nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. Spółka w żaden sposób nie ogranicza i nie dyskryminuje osób kandydujących do ww. organów pod jakimkolwiek względem, w tym szczególności ze względu na ich płeć. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest dokonywany w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia.